starting up our own green power production unit: 4 solar panels, March 2000
rode oortjes lectuur?
links
PV-systeem
basics
grafieken
graphs
huurwoningen
nieuws
index

 

SOLARENERGY

SDE
Details beschikkingen

Informatie uit lijsten op basis WOB - SDE 2008 & 2009

NB: data van WOB lijsten komen van Agentschap NL; alle analyses en verwerking daarvan, alsmede de presentaties op deze pagina zijn uitsluitend de verantwoordelijkheid van Polder PV.
Correcties/aanvullingen gaarne melden bij de webmaster!

Details SDE beschikkingen 2008 en 2009
Tabel met analyse en ondersteunende grafieken
Typen aanvragers/beschikten
SDE "groot" 2009
En wat dies meer zij...


Andere SDE pagina's op Polder PV:
Compleet link overzicht SDE nieuws Polder PV (vanaf jan. 2008)
SDE 2011 - de aanvragen (18 augustus 2011)
Tranen met tuiten - resultaten SDE 2008-2010 + MEP (9 mei 2011)
SDE "+" ESDEENEE 2011 - vergeet zonnestroom (14 november 2010)
Details SDE beschikkingen 2008 en 2009 (24 maart 2010)
Hoogste tijd voor een nieuwe tombola (3e ronde SDE 2010, 26 november 2009)
De "ontzorging" (21 oktober 2009)
De "aanhouding" (2e ronde kanshebbers SDE 2009, 22 september 2009)
Nieuwe ronde, nieuwe prijzen. SDE 2009 (20 maart 2009)
De uitbetaling ("voorschotverlening", 9 mrt. 2009)
ECN Beleidsstudies/KEMA rapport numero 2 [2009-2010] (15 jan. 2009)
De "beschikking" (22 sep. 2008)
De brief van Diederik (11 sep. 2008)
Basisinfo SenterNovem (18 maart 2008)
FAQs SenterNovem (maart 2008)
Mevrouw Pinokkio van der Hoeven antwoordt de Tweede Kamer (1 april 2008)
SDE regeling gefileerd (jan.-feb. 2008)
ECN/KEMA rapport (nov. 2007)


Details SDE beschikkingen 2008 en 2009

Volgend op geruchten over zogenaamde "WOB" lijsten die op te vragen zouden zijn bij de SDE subsidie verstrekker, Agentschap NL, heeft Polder PV de hand weten te leggen op het tot nu toe blijkbaar verstrekte drietal lijsten met alle "binnen de WOB ("Wet Openbaarheid van Bestuur") vallende organisaties wier adresgegevens en SDE beschikking code blijkbaar vrijgegeven "mochten" worden. Volgens de geruchten zouden deze lijsten met gegevens van beschikte zonnestroom subsidie aanvragers al in het bezit zijn van behoorlijk wat "partijen". Of die de lijsten ook daadwerkelijk zelf hebben opgevraagd bij Agentschap NL, of via andere kanalen hebben verkregen is echter niet duidelijk. Het gaat om een lijst met adressen voor SDE 2008, en twee lijsten (apart voor categorie "klein" resp. categorie "groot") voor SDE 2009. Het feit dat hier adresgegevens van een paar duizend bedrijven en organisaties verstrekt worden door een overheidsinstantie heeft menig wenkbrauw doen fronsen (en dan druk ik mij netjes uit).

Dit laat onverlet, dat het natuurlijk een uitgelezen kans was om meer details over de "mist" te weten te komen die er al twee jaar heerst rond de SDE voor zonnestroom (typisch: zonder "vragen" daarover uit het door financiële zorgen geplaagde kabinet...). Uiteraard ging Polder PV daarbij niet over een nacht ijs, maar werd er hevig geteld, in categorieën ingedeeld, en anoniem gelumpt, om een beter beeld te krijgen wat er nu eigenlijk "precies" is beschikt en wat de "richtinggevende" trends waren bij die beschikkingen. Dat gaat dan vooral over aantallen, want veel meer dan dat en de adresgegevens van de "beschikten" werd niet prijsgegeven (en dat is maar goed ook, anders zouden wenkbrauwfronsen niet meer voldoende zijn). In Figuur 1 hier onder een eerste uitsplitsing naar aantal bedrijven en organisaties met 1 beschikking en aantal met meerdere exemplaren.

<<<
Fig. 1. Grove verdeling van de in de WOB gemelde organisaties, bedrijven, etc. die beschikkingen voor zonnestroom subsidies hebben gekregen van Agentschap NL (feitelijk: voorloper SenterNovem). Verdeling over het aantal partijen met slechts 1 beschikking (groen) resp. het aantal met meer dan 1 exemplaar (rood). Voor het daadwerkelijk aantal beschikkingen wat is uitgegeven, zie figuur 2.

NB: vrijwel alle niet op de WOB lijsten gepubliceerde particuliere beschikkingen staan dus niet in deze grafiek, zie ook verder.

De streepjeslijn in de groene kolom voor de categorie SDE 2009 "groot" duidt op de 9 geanonimiseerde beschikkingen die waarschijnlijk (wel) van particulieren zijn.

Polder PV heeft de paar duizend entries (om precies te zijn: 3.790) voor de eerste 2 SDE jaren (stand: 4 januari 2010) bekeken en in de vorm van de op deze pagina gepubliceerde tabel anoniem geabstraheerd. Uiteraard ontbreken de gegevens van de vele duizenden particulieren die ook een beschikking hebben gekregen. Maar in ieder geval is nu ook duidelijk hoeveel dat er precies geweest moeten zijn omdat per lijst ("categorie") ook een totaal aantal beschikkingen was opgegeven door Agentschap NL. Het verschil tussen dat totale aantal minus "in de lijst opgegeven totaal aantal beschikkingen voor organisaties en bedrijven" zou natuurlijk het aantal exemplaren voor particulieren moeten zijn. Of er zitten meer kronkels in die steeds vaker in de publiciteit komende WOB dan ik vermoed, dat kan natuurlijk ook nog altijd. Een teken in die richting zijn de 9 van de in totaal 128 beschikkingen in de "SDE 2009 groot" lijst die zijn "geanonimiseerd" (geen gegevens beschikbaar "vanwege art. 10, tweede lid, onder aanhef en letter e van de Wob" *). Hoogst waarschijnlijk zijn dat particulieren die de grote sprong in het onbekende hebben gewaagd, en voor een >15 kWp hebben geopteerd voor de SDE 2009 (en beschikt door toen nog SenterNovem)?

Duitsland altijd anders
Goed om te beseffen dat de situatie in Duitsland alweer (voor de zoveelste maal) fundamenteel anders is, en in geen enkel opzicht te vergelijken met het vreselijke gedoe in Nederland:

(a) Er wordt niets van tevoren door ambtenaren "bedisseld", "geloot", "geselecteerd", "gescreend", of whatever. Alle PV-systemen die door een gecertificeerd installateur (volgens vastgelegde technische eisen) aan het net worden gekoppeld moeten wettelijk verplicht (EEG, 1 april a.s. 10 jaar wereld succesnummer) aanspraak kunnen maken op de Einspeise Vergütungen, mits (per 1 januari 2009 verplicht) de installatie aangemeld wordt bij het Bundesnetzagentur (1 bescheiden formuliertje invullen en Kla(a)r ist der Kerl, of: Fertig ist die Frau...).

(b) Alle installaties, dus ook die van alle particulieren (BNA eind november 2009 al: 118.000 nieuwe geregistreerde en aan het net gekoppelde, producerende PV-systemen voor dat jaar in Duitsland!!!) worden met de globale postcode gegevens (niet de specifieke adres gegevens) en ook de installatiegrootte (kWp !) door het Bundesnetzagentur openbaar gepubliceerd als alle data voor de betreffende periode zijn verwerkt. Let wel: dit alles lang nadat de systemen aan het net zijn gekoppeld (lees: reeds gekocht en betaald of gefinancierd, zonder verschrikkelijke "beschikkingen procedures" te hoeven doorlopen bomvol onzekerheden). En dus geen enkel bedrijf "baat" heeft bij het openbaar maken van die niet persoons-, noch bedrijfsgebonden informatie.

Een zeer gedetailleerde eigen analyse van de data die het Bundesnetzagentur (tm. november 2009) heeft gepubliceerd vindt u op de webpagina met zonnestroom marktdata voor 2009 in Duitsland.


Tabel met analyse en ondersteunende grafieken

In ieder geval hieronder de tabel zoals door mij met wat moeite samengesteld. Fouten uiteraard voorbehouden, de cijfers komen voort uit "slim" en nauwkeurig telwerk vanaf het monitorscherm (ik had geen behoefte om alle 90 pagina’s van de drie lijsten af te drukken...). De eventuele afwijkingen van de (sub)totalen zullen marginaal zijn geweest, misschien enkele beschikkingen per categorie.

^^^
Tabel - KLIK op het plaatje voor leesbare uitvergroting. Geanonimiseerde overzichtstabel van het aantal beschikkingen van de SDE 2008 en 2009, samengesteld door Polder PV op basis van de gegevens in de drie WOB lijsten van SenterNovem/Agentschap NL. Uitgesplitst per type "beschikte", en met impact details van de aanvragers met het grootste aantal beschikkingen. Zie onderstaande tekst voor toelichting. Donker geel gekleurde vakjes met rode cijfers: totaal aantal beschikkingen (inclusief de niet in de WOB lijsten voorkomende particulieren) per jaar en per categorie (SDE klein resp. SDE groot voor 2009), op ijkdatum 4 januari 2010. Vetgedrukte getallen zijn expliciet vermeld op de WOB lijsten (niet verder toegelicht). Het totaal aantal verstrekte beschikkingen voor SDE 2008 en 2009 is inmiddels (ijkdatum 4-1-2010) licht gegroeid t.o.v. oudere cijfers, en wel naar 11.682 stuks.

Op basis van het aan de subsidiecap gerelateerde geplande maximale vermogen per categorie kan gesteld worden dat de "gemiddelde installatiegrootte" van de beschikte installaties neerkomt op: 2,24 kWp voor SDE 2008, 5,95 kWp voor SDE 2009 "klein", resp. 85,16 kWp voor SDE 2009 "groot".

Voor SDE 2010 is nog geen informatie beschikbaar, alleen dat er circa 17.000 aanvragen zijn geweest voor de "kleine" categorie (1 tm. 15 kWp) op 1 maart. En waarvan er slechts een paar duizend "beschikt" zullen kunnen worden (slechts 69 miljoen Euro budget voor 15 jaar onvoorspelbare, jaarlijks variërende subsidie).

In de tabel zijn de resultaten per "categorie" (SDE 2008, SDE 2009 "klein", SDE 2009 "groot") gesplitst om een goed beeld te krijgen. Er is ook een opsplitsing gemaakt in drie typen beschikten (NB: "beschikking" is in de tabel afgekort als "besch."):

(1) "niet particuliere" (NP) aanvragers met meer dan 1 beschikking;
(2) idem met slechts 1 beschikking (uitzondering: 9 geanonimiseerde beschikkingen, vermoedelijk particulieren, in de SDE 2009 "groot"), en
(3) de "particulieren" (P) die niet op deze "WOB-lijsten" voorkomen.

Wat die laatste categorie betreft: waarvan voor het gemak wordt verondersteld (!) dat ze slechts 1 beschikking zullen hebben, en waarvan het aantal door mij is bepaald door het op elke lijst vermelde "totaal" (aantal beschikkingen) te verminderen met de aantallen die volgen uit de registraties voor de eerste twee typen aanvragers (wier gegevens op deze lijsten staan). Er zijn nog twee getallen die worden genoemd (vetgedrukt in de tabel), namelijk (aantal) organisaties voor SDE 2008 en SDE 2009 "klein", die niet (helemaal) corresponderen met de aantallen die volgen uit de totalen voor de aanvragers type (1) + (2). Mogelijk zijn hier ook weer enkele kronkels uit de WOB debet aan. Die getallen worden verder niet verklaard.

De belangrijkste kolom uit de tabel is die onder "aantal beschikkingen", en met name natuurlijk ook de totalen die nu als redelijk "uitgekristalliseerd" moeten worden beschouwd (veel meer zal er niet meer bij komen of af gaan, lijkt mij). Dat betekent dat het totaal aantal beschikkingen voor SDE 2008 + 2009 per begin januari 2010 op 11.682 is komen te staan (optelsom drie geelkleurde vakken). Dat is slechts iets meer (plm. anderhalf %) dan de 11.495 waar ik tot op heden vanuit was gegaan op basis van fragmentarische berichtgeving op internet (met name Energeia artikel van 28 juli 2009). Met 33 meer beschikkingen voor SDE 2008, 171 stuks meer voor SDE 2009 "klein", resp. 17 minder voor SDE 2009 "groot". De laatste was toch al niet zo'n "gezegende" categorie, met uiteindelijk dus slechts 128 stuks i.p.v. de oorspronkelijk verwachte 145... Het houdt ook in dat de realisatie zoals die uit de CertiQ cijfers blijkt nog een stukje slechter is dan tot nu toe al aangenomen op basis van het iets geringere oudere aantal beschikkingen (correctie zal bij volgende CertiQ update op Polder PV volgen). Aangezien op 1 januari 2010 het totaal aantal producenten bij CertiQ sinds de start van de SDE op 1 april 2008 was toegenomen met 2.958 stuks (verschil status maandrapporten CertiQ eind december 2009 en eind maart 2008), moet geconcludeerd worden dat de realisatie status op de ijkdatum van de WOB lijsten, 4 januari 2010, (2.958/11.682)*100 = slechts 25,3% geweest moet zijn. Een schandalig slechte "invulling" van de SDE voor zonnestroom, wat alles heeft te maken met het absurde bureaucratische, non-stimulerende en vele frustraties genererende karakter ervan. En niets met de groeiende wil bij bevolking en bedrijfsleven om wel degelijk "voor" zonnestroom te gaan...

Op basis van mijn tellingen ben ik ook tot het aantal "aanvragers" gekomen per type, waarbij er best wel wat fout gegaan kan zijn omdat bedrijven zich soms van een andere naam bedienen, aanvragen op naam van dochterbedrijven, op naam van een echtgenoot, of mogelijk vanaf een ander adres hebben gedaan, etc. Daar waar dat het meest in het oog liep (van in de lijsten vlak bij elkaar staande ingaves) heb ik die bedrijven, herleidbaar tot zelfde woonplaats, naamstelling etc. (diverse malen komt het voor dat dezelfde naam met adres en er vlak bij met het postbusnummer word genoemd), bij elkaar genomen. Hier zullen vast wel wat onzuiverheden in zitten. Waar het in de tabel vooral om gaat zijn de "grote jongens" die kristalhelder uit alle drie de tabellen naar voren knallen met hun soms pagina lange reeks verworven beschikkingen met (vrijwel) identieke adresgegevens (mogelijk zelfs nog maar een klein deel van het totaal ingediende aanvragen, tenzij het om een "lucky hit" van een of meer gebundelde aanvragen betrof). Deze laatstgenoemde grote spelers heb ik om die reden ook wat meer in detail behandeld om hun "impact" op het geheel te kunnen laten zien.

In eerste instantie, Figuur 2, de aantallen beschikkingen per groep aanvragers: bedrijven en/of organisaties met maar 1 beschikking, idem met meerdere beschikkingen, resp. particulieren waarvan door Polder PV wordt verondersteld dat ze maar 1 beschikking hebben gekregen.

^^^
Fig. 2. Aantallen beschikkingen afgeleid uit de 3 WOB lijsten: niet particulieren ("bedrijven", "organisaties", etc.) zijn daarin met naam en toenaam genoemd (behalve de 9 uitzonderingen die voor "SDE 2009 groot" zijn geanonimiseerd en hier als "particulier" beschouwd). Op basis van het ook per lijst genoemde totale aantal beschikkingen kon het aantal "particulieren" worden bepaald (lichtgele kolommen), daarbij er van uitgaand dat er maar 1 beschikking per particulier is uitgegeven. Hier kan natuurlijk wat wringen met de realiteit, al zal het niet vaak zijn voorgekomen dat particulieren meer dan 1 aanvraag beschikt hebben gekregen, als ze er al meer dan 1 hadden aangevraagd. De grafiek zal desondanks een goede benadering van de werkelijkheid geven.

Let op dat het aantal beschikkingen voor "particulieren" binnen de SDE 2009 schrikbarend is gedaald t.o.v. 2008, terwijl er uiteindelijk meer budget voor de categorie "klein" beschikbaar was (2008: 18 MWp, 2009: 15 + 5,9 = 20,9 MWp). Dit kan alleen maar te maken hebben met een flink gestegen installatie grootte per aanvraag/beschikking (zie toelichting direct onder de tabel), waardoor het aantal "toevallig getrokken" en beschikte aanvragen al snel het budget overschreed en de trekking dus gestopt moest worden. Alweer resulterend in duizenden aanvragen naar de geduldige shredder werkend op kolenstroom. En vele ambtelijke salarissen voor niets uitgegeven zonder een kWh productie van hernieuwbare donkergroene elektriciteit...

Per soort aanvrager is vervolgens het aandeel van het aantal beschikkingen op het totaal aantal per categorie bepaald (percentages) en gepresenteerd in Figuur 3. Alleen hieruit volgt al duidelijk dat het aandeel "zuivere particulieren" (met verondersteld 1 beschikking) behoorlijk tegenvalt: nog een aardig aantal van ruim 77% voor SDE 2008, al aardig geslonken naar 48% voor SDE 2009 "klein", zie de grafiek hier onder. Minder dan de helft dus, voor een categorie die "bedoeld leek" juist voor dat marktsegment...

^^^
Fig. 3. Grafiek als boven, maar nu met het procentuele aandeel van elke groep t.o.v. het totale aantal beschikkingen per categorie (een categorie per WOB lijst). Terwijl de op 3,5 kWp/installatie gemaximeerde SDE 2008 nog een hoog aandeel van 77% aan particulieren liet zien (niet op de lijsten genoemd, maar indirect berekend), is dat aandeel al snel in elkaar gestort tot nog geen 48% in de SDE 2009 "klein". Ten goede komend van een keur aan organisaties en bedrijven die ook gaarne een graantje mee wilden pikken van de toen tot en met 15 kWp opgerekte maximale installatiegrootte voor die categorie. De "grote" SDE 2009 categorie (>15-100 kWp) wordt gedomineerd door bedrijven e.d. met 1 beschikking, maar de bedrijven met (veel) meer dan 1 beschikking voor deze categorie ademen hen reeds in de nek. Uiteraard blijft de potentie met slechts 5+5,9 = 11,9 MWp voor deze zogenaamde "grote" categorie extreem klein in vergelijking met de ons omringende, in geen enkel opzicht gecapte landen.

In de tabel is op basis van het aantal "aanvragers" en het aantal beschikkingen wat die hebben gekregen, een gemiddelde per aanvrager berekend per "soort". Uiteraard wordt dat gemiddelde fors omlaag gehaald door het groot aantal niet in de lijsten geïdentificeerde particuliere aanvragen als die in het betreffende gemiddelde zijn opgenomen.

In de laatste drie kolommen van de tabel de impact van de "grote jongens" (of "meisjes"). De eerste kolom geeft het aantal aanvragers wat 25 beschikkingen of meer heeft verworven per categorie. Vervolgens wordt in de op-een-na-laatste kolom het aandeel van de tien grootste partijen per categorie (de aanvragers met de meeste beschikkingen) uitgebreid weergegeven. Het aantal beschikkingen van de eerste tien bij elkaar opgeteld, en gespecificeerd wat het aandeel (percentage) van die (sub)totalen is in achtereenvolgens het totaal aantal beschikkingen voor de hele categorie, het aandeel van het aantal "niet particuliere" (NP) beschikkingen binnen die categorie, resp. het aandeel van het aantal beschikkingen in de pool van (NP) aanvragers die meer dan 1 beschikking heeft gekregen. Voor de categorie "SDE 2009 groot" waren er slechts 10 partijen met meer dan 1 beschikking, en wordt slechts 1 percentage gegeven (van het totaal aantal beschikkingen in die categorie, zijnde 50,8%).

In de laatste figuur 4 een impressie van de verdeling van de beschikkingen over het aantal aanvragers.

^^^
Fig. 4. Detail uit een fors opgeblazen grafiek waarin op de horizontale (X-)as het aantal "niet particuliere" aanvragers is uitgezet, en op de verticale (Y-)as het aantal beschikkingen per aanvrager, per categorie. Het maximale aantal aanvragers met 1 beschikking loopt rechts voor de twee "kleine" categorieën (SDE 2008 resp. 2009) ver van de schaal van deze detailopname af, tot 370 voor SDE 2009 "klein" en 421 voor SDE 2008 "klein" (SDE 2009 "groot" past hier nog net met 63 aanvragers met slechts 1 beschikking).

Het aantal aanvragers met 2 of meer beschikkingen is relatief bescheiden en verspreid terug te vinden in de drie categorieën: de Y-as loopt in de oorspronkelijke grafiek door tot 251 beschikkingen voor 1 - gelukkige? - aanvrager binnen de SDE 2008 categorie.Typen aanvragers/beschikten

De laatste kolom in de tabel geeft de range van het aantal beschikkingen bij die grootste 10 partijen per categorie weer. Daar zit al een fors verschil tussen, en er zitten dan ook de nodige zeer grote aanvragende partijen bij met soms een paar honderd beschikkingen die een paar bladzijden vullen in de circulerende WOB lijsten. Als je op internet gaat nazoeken wat voor "soort" partijen dat zijn, betreft het diverse malen grote vastgoed ontwikkelaars, met zelfs soms apart weer een grote hoeveelheid beschikkingen bij een of zelfs meer dochterbedrijven. Waarover op internet soms vrijwel niets aan info is te vinden. Verder projectontwikkelaars met bijvoorbeeld een intentie om in een nog te bouwen (...) nieuwbouw wijk een paar zonnepanelen per huis op het dak te schroeven (geen idee hoe de subsidiekermis dan vervolgens administratief zal worden afgewikkeld...). Opvallend is dat daar bijvoorbeeld ook nog steeds een flinke nasleep van een van de grootste nieuwbouwprojecten met veel zonnepanelen in Nederland bij blijkt te zitten (de financiering van dat grote project is een jaren lang slepende, moeizame zaak geweest).

Een van de projectontwikkelaars in weer een andere, kleine lokatie heeft via een onderaannemer een soort van "meerwerk" optie voor nieuwbouw woningen met een peperdure inpassing van slechts een paar zonnepaneeltjes voor een heftige "all-in" prijs van 6,14 – 6,25 Euro per Wattpiek op de rol staan: uiteraard compleet Middeleeuwse en volstrekt achterhaalde prijzen! Laten we hopen dat het betreffende project niet met zo'n stapel SDE beschikkingen zal worden afgetikt, want dat is natuurlijk door de belastingbetalers geschokt zondegeld...

Verder zijn er woningbouwcorporaties van zeer divers pluimage actief waarvan er meerdere een forse hoeveelheid beschikkingen heeft binnen weten te harken. Deels voor nieuwbouw (met marginale of non-informatie over wat er nu precies wordt geplaatst...), maar in een project lijkt ook al gedacht te worden aan de toepassing van zonnepanelen bij dakrenovaties voor huurwoningen. Ook heel apart is dat in weer een ander groot project hele flatblokken vol modules worden gelegd met een hele zwik aan (nota bene!) kleine "3,5 kWp beschikkingen" (als je goed gaat graven en weet waar je moet kijken). Combinatie met EIA subsidie schijnt een smaakvolle combinatie te zijn voor dit "eigenlijk" voor ??? individuele ??? particulieren bedoelde marktsegment (de creativiteit van ondernemers kent geen grenzen als het om het vergaren en inpassen van subsidies gaat).

Opvallend is dat ook in de religieuze hoek aandacht voor duurzaamheid blijkt te zijn gezien een groot aantal toegekende beschikkingen voor een aanvrager uit die vaak zwaar veronachtzaamde regio van onze samenleving. Wat aan de andere kant natuurlijk ook weer niet zo vreemd is, want veel duurzame maatschappelijke ontwikkelingen zijn juist uit die hoek sterk bevorderd en ondersteund (zeg maar de "echte" vorm van rentmeesterschap die in onze moderne maatschappij door velen in de modder is, en elke dag weer wordt getrapt). In Duitsland liggen veel kerkgebouwen vol met zonnepanelen en werd en wordt die moderne invulling van rentmeesterschap actief bevorderd. Een in Nederland tot voor kort vrijwel onbestaanbaar "marktsegment"...

Ook gemeentes zelf laten zich niet onbetuigd, de bekendste daarvan waarover al door de gemeente zelf gezochte flinke publiciteit is geweest, en waar ik op de laatste dag van het afgelopen jaar reeds een beschouwing over heb geschreven, is natuurlijk Deventer. Die volgens dat bericht zelfs zo’n 800 kWp aan "SDE projecten" gaat realiseren op 54 gebouwen van de gemeente (scholen, speeltuin gebouwen, wijkcentrum, etc.). Het aantal volgens Agentschap NL toegekende beschikkingen is echter groter dan die eind vorig jaar gepubliceerde 54, dus mogelijk wordt er weer eens creatief omgegaan met de toekenningen. Er is in ieder geval veel PV activiteit in Deventer, zoals bij de Zonnehoven groep, dus die SDE subsidies lijken deels goed besteed in de Overijsselse hoofdstad. Al heeft ook de provincie zelf een zeer lucratieve aanschafsubsidie in het leven geroepen (onderdeel van uitgebreid energie programma), waarschijnlijk omdat de SDE subsidies lastig in grote aantallen te verkrijgen waren gezien de blijvend afgeknepen nationale budgetten... Ook een andere belangrijke stad met torenhoge ambities op het gebied van energie en klimaat heeft inmiddels een leuk pak beschikkingen mogen ontvangen.

Verder valt natuurlijk met name een groot energiebedrijf op wat voor SDE 2009 "klein" een enorme sloot beschikkingen (12% van alle uitgegeven exemplaren voor die categorie...) heeft binnengehaald voor de klanten die blijkbaar een "wij regelen alles voor u" contract hebben ondertekend. Jammer alleen dat ook dat bedrijf wel wanten weet van de systeemprijzen met voor de kleinere pakketten laag vermogen hebbende modules van onbekende komaf. De klanten hebben vaak geen benul, en betalen dus waarschijnlijk veel te veel voor de ondoorgrondelijke financiële "all-in" constructie. De SDE subsidie verdwijnt daarbij al rap als sneeuw voor de zon. Zeker als je bedenkt dat het vaak om relatief kleine systeempjes gaat en dus zeker het prijzige installatiewerk en meterkosten een vet breekijzer in de vermeende inkomsten zullen zijn. Activiteiten, uiteraard uit te voeren door medewerkers namens of ingehuurd door dat bedrijf, dus daar zullen wel wat marges extra bij meegenomen worden.

Weer een ander energiebedrijf komt om de hoek kijken bij de nog behoorlijk premature plannen van een investeerder betrokken bij een zeer prijzige spoorverbinding in Nederland, waar zonne-energie ook een "plek" in zou moeten gaan krijgen en waarvoor blijkbaar (voor een pilot?) beroep gedaan lijkt te zijn op de SDE. Het eerste stapeltje beschikkingen is binnen, ik ben zeer benieuwd hoe die ingepast gaan worden en hoe die netkoppeling dan wel tot stand zal gaan komen.

Er zijn ook nog enkele financiële instellingen waarvan de intentie van de verkregen beschikkingen bepaald niet duidelijk wordt, en waar geen of nauwelijks zinvolle (wollige, inhoudsloze) informatie over is te vinden.

Alles bij elkaar genomen een heel spectrum aan aanvragers, dus, uit alle geledingen van de maatschappij. Jammer dat de potentie vele malen groter is, en dat EZ en de kabinetten die we sinds het startjaar voor de Duitse EEG (2000) hebben gehad dat tot op de dag van vandaag niet willen inzien en blijven weigeren om naar dat aantoonbare succesverhaal te handelen.


SDE "groot" 2009

Wat opmerkingen over de "grote" categorie SDE 2009 tot slot, waar ongetwijfeld de nodige boeren met heftige zonnestroom ambities op hun grote schuren tussen zitten met een aanvraag. Zie o.a. eerste aanzetten daartoe in mijn bijdrage met vervolg over de nog net niet de magische 15 kWp grens overschrijdende melkveehouder Oude Nijeweme in Overijssel. Of het verhaal over een vergelijkbaar project in de Wieringermeer. En het eerste "echte grote" project, met hulp van een forse extra financiële injectie vanuit de provincie en stapeling van belastingtechnisch interessante constructies als "willekeurige afschrijving", de 70 kWp multikristallijne Suntech installatie in het Friese Witmarsum. Lokaties waar natuurlijk (direct al) een veel groter systeem aangelegd had kunnen worden als de condities aantrekkelijker en echt stimulerend hadden geweest. In de beschikkingen ook bijvoorbeeld 5 stuks voor een recyclingbedrijf/groothandel, een tweetal exemplaren voor een Waddeneiland met ook al zeer zonnige ambities, en diverse andere partijen die flink willen uitpakken onder deze maximaal haalbare, doch blijvend marginale Nederlandse "stimulerings"condities.

Naast deze projecten moet beslist een tot recent (vrijwel) onbekend hoogst ambitieus investeerder met grootse plannen worden genoemd. Van de in totaal 73 organisaties die voor deze absurd overtekende categorie beschikkingen toegekend hebben gekregen, heeft dat ene bedrijf namelijk de hand weten te leggen op een verbijsterend aantal van maar liefst 42 exemplaren (33% van de in totaal 128 beschikkingen voor deze categorie!). Het valt te verwachten dat we van dit bedrijf binnenkort grootse dingen kunnen gaan verwachten (er is maximaal anderhalf jaar tijd voor de invulling), al laat de website van deze onderneming nog lang niet het achterste van de tong zien...


En wat dies meer zij...


* n.a.v. het "belang": ... de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer ...

Tekst van de "Wet van 31 oktober 1991, houdende regelen betreffende de openbaarheid van bestuur", geldend op 22 januari 2010:

http://www.st-ab.nl/wetten/0729_Wet_openbaarheid_van_bestuur_Wob.htm


Contactpagina Agentschap NL voor eventuele WOB aanvragen:

http://www.senternovem.nl/sde/contact.asp


pagina gepubliceerd 24 maart 2009

 


© 2010 Peter J. Segaar/Polder PV, Leiden (NL)