starting up our own green power production unit: 4 solar panels, March 2000
Waar blijft de pecunia?
links
PV-systeem
basics
grafieken
graphs
huurwoningen
nieuws
index

 

SOLARENERGY

SDE 2008 ff.
De uitbetaling

Voorschotverlening


Introductie
Brief en bijlage
Begeleidende brief
Intermezzo (uitbetaling Duitsland)
Voorschot berekening:
(1) Productieraming
(2) Tariefcomponenten
(3) Berekende opbrengst per jaar
(4) "Bevoorschotting"

De "bruto productie meting"


Andere SDE pagina's op Polder PV:
Compleet link overzicht SDE nieuws Polder PV (vanaf jan. 2008)
SDE 2011 - de aanvragen (18 augustus 2011)
Tranen met tuiten - resultaten SDE 2008-2010 + MEP (9 mei 2011)
SDE "+" ESDEENEE 2011 - vergeet zonnestroom (14 november 2010)
Details SDE beschikkingen 2008 en 2009 (24 maart 2010)
Hoogste tijd voor een nieuwe tombola (3e ronde SDE 2010, 26 november 2009)
De "ontzorging" (21 oktober 2009)
De "aanhouding" (2e ronde kanshebbers SDE 2009, 22 september 2009)
Nieuwe ronde, nieuwe prijzen. SDE 2009 (20 maart 2009)
De uitbetaling ("voorschotverlening", 9 mrt. 2009)
ECN Beleidsstudies/KEMA rapport numero 2 [2009-2010] (15 jan. 2009)
De "beschikking" (22 sep. 2008)
De brief van Diederik (11 sep. 2008)
Basisinfo SenterNovem (18 maart 2008)
FAQs SenterNovem (maart 2008)
Mevrouw Pinokkio van der Hoeven antwoordt de Tweede Kamer (1 april 2008)
SDE regeling gefileerd (jan.-feb. 2008)
ECN/KEMA rapport (nov. 2007)


Introductie

Voor mensen die zich in 2008 hebben "ingeschreven" voor SDE subsidie op hun (toen nog op te wekken) aantal kostbare zonnestroom kilowattuurtjes, en die vervolgens een "beschikking" hebben ontvangen van SenterNovem is het een hel geweest. De tranentrekkende bureaucratie is daarentegen door geen enkele brancheorganisatie (de louter en alleen op vrijwilligers drijvende ZPV uitgezonderd) zelfs maar inhoudelijk "behandeld" noch fundamenteel bekritiseerd (...). Dat is allemaal wel op unieke wijze extreem uitgediept op de particuliere website Polder PV. Zie daarvoor de ingangspagina met alle links naar talloze bijdragen en de hoofdpagina's van het reeds angstvallig gegroeide "SDE dossier".

Ik kreeg inmiddels het eerste bericht binnen dat er eindelijk eens "iets" is uitbetaald door de uitkeringsfabriek van SenterNovem, volle dochter van SDE initiator EZ, pas zo'n 11 maanden na de officiële start van de SDE op 1 april 2008. En, het zal u wellicht na alle toestanden van het afgelopen jaar niet verbazen: Nog steeds niet (!) het schamele beetje voor de opwek in 2008, wat voor de paar mensen die het betreft pas vanaf zo'n beetje de herfst of veel later "gevalideerd" op een bruto productiemeter werd geregistreerd, en "dus" voor SDE subsidie in aanmerking komt. Neen: de uitkering betrof de geknepen voorschotten voor de eerste maanden van het jaar 2009...

Hiertoe ontving de afzender, we zullen deze een "op 3,5 kWp gemaximeerd SDE 2008 producent" noemen (die reeds vorig jaar de productiemeter had "draaien") een brief, en een bijlage met de "berekening" van de voorschotten. Die de afzender overgemaakt kreeg voor de maanden januari en februari 2009.

U vindt beide papieren, geanonimiseerd en wel, hieronder afgebeeld en van commentaar voorzien door Polder PV. Nu is het dus nog afwachten wat de precieze berekening voor 2008 zal worden voor deze reeds maanden lang met de vingers trommelende SDE aanvrager. Het zal mij zeer benieuwen op welke mysterieuze "gemiddelde elektriciteitsprijs" voor 2008 die "uitkering" zal zijn gebaseerd en wat het resulterende "subsidiebedrag per kWh" dan wel geworden zal blijken te zijn. Nog steeds zingt die hoogstwaarschijnlijk "gelogen" 33 cent/kWh rond, het uiteindelijke bedrag moet volgens mij mogelijk zo'n 2 cent/kWh hoger zijn...


Brief en bijlage (plm. eind februari 2009)

Klik op de roodomrande plaatjes voor leesbare kopie, klik op titel voor commentaar van Polder PV.

 


Begeleidende brief

Deze (of vergelijkbare), automatisch aangemaakte (en dus niet ondertekende) brief volgt pas als u formeel aan alle bureaucratie hebt voldaan, er een door de netbeheerder "goedgekeurde", niet in uw eigendom komende bruto productiemeter in uw meterkast is aangebracht die de totale output aan kWh van de door SenterNovem "beschikte" zonnestroom installatie meet. En, natuurlijk, als u daadwerkelijk een schriftelijk "verzoek tot voorschotverlening" door SenterNovem hebt verstuurd. De ordner genaamd "SDE" zal snel gevuld raken bij de "beschikten", zo lijkt het. En maar wachten geblazen, op het beloofde geld...

Intermezzo
Ter vergelijking: Als u in Duitsland op 1 april 2008 een 3,5 kWp PV-systeem met voorrang aan het net had laten koppelen door een erkend installateur, waarbij de jaarlijkse productie bij een genormeerde opbrengst van 900 kWh/kWp 3.150 kWh bedraagt (in de meeste Duitse [en Nederlandse!] gebieden bij goed opgestelde installaties zonder meer goed haalbaar), had u eind februari 2009 (11 maanden vanaf 1 april 2008) al een bedrag van (3.150/12) x 0,4675* x 11 = € 1.349,91 op uw rekening bijgeschreven gekregen door de netbeheerder. De meeste particuliere Duitse systemen hebben een fors hogere installatiegrootte (vaak tussen de 5 en 10 kWp), en zouden dus al op veel hogere vergoedingen hebben kunnen rekenen in die tijd.

De oudere systemen hebben nog veel hogere feed-in bedragen en zullen dus nog veel hogere totale bedragen over dezelfde periode hebben ontvangen, zelfs als ze dezelfde installatiegrootte hadden en onder exact dezelfde condities probleemloos hebben gefunctioneerd. Vaak worden die verzekerde vaste (niet meer tussentijds of na een jaar "te corrigeren", nooit "gemaximeerde", en ook niet halfjaarlijks op basis van energiecontracten wijzigende) inkomsten als onderpand gezien voor een lucratieve, rente-arme lening voor aanschaf van een groot PV-systeem bij de bank...

Fijn dat uit de eerste alinea van de op deze pagina weergegeven brief blijkt dat de manager van de SDE uitvoering "heeft besloten" dat voorschot ook nog eens te gaan verlenen... Uit de brief wordt in het geheel niet duidelijk wat er met de nog af te rekenen hoeveelheid van het jaar 2008 gaat geschieden, SenterNovem zwijgt erover als het graf... Zie ook mijn opmerking daarover**.

In de tweede alinea van de brief wordt de datum van de uitbetaling van de voorschotbedragen vermeld (in het voorbeeld afgeschermd).

Alsof er nog niet genoeg "variabiliteit" en "onzekerheid" in de SDE regeling zit (wat EZ ook volmondig toegeeft in het in de tweede voetnoot genoemde kamerstuk van 24 oktober 2008), gaat nota bene ook nog eens na een half jaar (??? elk half jaar ???) het voorschot bedrag "bijgesteld" worden op basis van de werkelijk gerealiseerde (dus niet: door u of wellicht SenterNovem "geprognosticeerde") kWh productie van uw SDE installatie.

Ook "dreigt" SenterNovem in de brief reeds met enkele "correctiefactoren" van onbekende herkomst (zie ook de berekening in de bijlage), waarmee het "stimulerende" effect van dit "besluit" flink onder druk wordt gezet. Er mag blijkbaar geen cent teveel worden betaald, wat natuurlijk alles heeft te maken met de wijze waarop de SDE is gefinancierd, en wat tot talloze drama's leidt (en gigantisch veel werk voor ambtenaren, ook al uit de Staatsbegroting betaald, net als de SDE zelf...).

Blijkbaar kan/kunnen die "correcties" echter ook positief uitvallen en krijgt u opeens weer wat geld erbij (??? bij toekenning van "waarde" aan moeizaam bij elkaar gescharrelde groencertificaten ???). Valt het "geheel aan correcties" echter negatief uit, gaat, het lijkt wel de verrekening van een commercieel opererende energieleverancier, er gevroten worden aan het maandelijkse aan u uit te keren voorschotbedrag. Knappe jongen/meisje die dan nog weet waar de "in" dan wel "uit" stromen heen zijn gegaan en wat hij/zij uiteindelijk in een jaar tijd voor "marktwaarde" voor zijn kostbare zonnestroom kWh heeft verdiend (nogal "relevant" om op termijn een "terugverdientijd berekening" te kunnen maken...).

En, er kan zelfs "bezwaar" gemaakt worden tegen dit "besluit" (NB: dit worden dus, voor 2008, zo'n 8.000 "besluiten" door de ondertekenende ambtenaar "namens de Minister van EZ"). Ik ben benieuwd of er ooit een burger, na alle vreselijke papierwinkel in de brievenbus, het in zijn/haar hoofd zal halen om zo'n besluit aan te gaan zitten vechten. Nog meer ambtenaren en rechtsdienaren die mee zitten te verdienen aan een in essentie zeer slecht doordacht, tranentrekkend "stimulerings-regime".

* De eerste "staffel" in Duitsland is al jaren onveranderd 0 (lees goed: NUL) tot en met 30 kWp en had bij nieuw aan het net gekoppelde installatie in 2008 een 20 jarig vast feed-in tarief van 46,75 Eurocent/kWh (vergoedingsperiode: plus rest van 2008 vanaf datum netkoppeling).

** Ik vermoed dat het absurd lange uitstel van de uitbetaling van de "voorschotten" over 2008 iets te maken zou kunnen hebben met het nog steeds niet duidelijk zijn van "de gemiddelde kleinverbruik elektriciteitsprijs in de Nederlandse markt" over 2008. Een andere reden zou kunnen zijn dat de beruchte "tekortkoming in de AMvB van de SDE", waarvan van der Hoeven reeds op 12 februari 2008 in een zoveelste brief aan de Tweede kamer heeft toegezegd dat die hersteld zou worden, nog steeds niet formeel lijkt te zijn gerepareerd. En dat (de juristen bij) SenterNovem zou(den) kunnen overwegen dat er dus geen "juridische basis" zou zijn om "alvast een voorschot op de uitwerking van die beslissing" te gaan nemen. De brief van EZ aan de Tweede Kamer van 24 oktober 2008, met de bijlage (zie Parlando, kamerstuk 31 239 Nr. 41), gaat daarover, maar ik heb nog steeds geen definitieve, in de Staatscourant gepubliceerde "herstel regeling" gezien - er is reeds meer dan een jaar voorbij...

Echter, omdat voor 2009 wel degelijk voorschotbedragen worden uitgekeerd, vermoed ik toch dat het eerste punt geldig is, en dat de arme SDE klanten hun geld over 2008 pas gaan zien (het zal sowieso erg weinig zijn, ondanks alle retoriek in de Tweede Kamer en daarbuiten) als daadwerkelijk "het gemiddelde" van de "elektriciteitsprijs" op de Nederlandse piratenmarkt over 2008 bekend zal zijn geworden.

 


Voorschot berekening

De "berekening" is in vier secties onderverdeeld, (1) de "productieraming", (2) de "tarief componenten" en het totaal aan "geldwaarde" per kWh, resp. (3) de daaruit volgende totale jaarlijkse "berekende opbrengst" en (4) na toepassing van een dempingsfactor daadwerkelijk in maandelijkse termijnen uit te betalen bedrag, ambtelijk "bevoorschotting" genoemd.

(1) Productieraming

Er wordt eerst een "maximum" bedrag genoemd. Dit heeft met twee volslagen gestoorde deksels in de SDE te maken, die (a) verbiedt om meer dan een genormeerde jaaropbrengst van 850 kilowattuur per kilowattpiek zonnestroom te subsidiëren en (b) die de maximale installatiegrootte voor 2008 op 3,5 kWp stelt. Doodzieke hersenspinsels van EZ om zelfs de "nog verre van rendabele optie" zonnestroom op een zo laag mogelijk niveau te maximeren, en in het buitenland met afgrijzen en hoofdschudden bekeken (volkomen terecht). Het gevolg van die twee gestoorde deksels is dat er maximaal 850 x 3,5 = 2.975 kWh per jaar wordt gesubsidieerd per "beschikte" installatie.

NB: de wettelijk verplichte "saldering" (artikel 31-c Elektriciteitswet) heeft dit deksel weer niet, maar daar is een ander "deksel" voor verzonnen, al in juli 2004 geïmplementeerd, en pas bij aanpassing van de Elektriciteitswet (waarschijnlijk) iets opgehoogd: de beruchte 3.000 kWh grens die "verruimd" zou moeten gaan worden naar 5.000 kWh max. netinvoeding per jaar voor de saldering. Nog steeds een volslagen belachelijke, totaal overbodige, en zonnestroom potentie beledigende "cap".

Let op: voor 2009 is de laagste nieuw in het leven geroepen categorie opeens door EZ verhoogd (zonder plausibele verklaring) naar 15 kWp en zou die maximum hoeveelheid te subsidiëren kWh bij dezelfde gemaximeerde normopbrengst (850 kWh/kWp.jaar) dus neer gaan komen op 850 x 15 = 12.750 kWh/jaar.

Er staan in de berekening twee regels voor "productieraming". Eentje "volgens producent", en een (in de hier weergegeven voorbeeld berekening niet ingevulde) "volgens SenterNovem". Blijkbaar dekt SN zich hier in voor het geval zij de door de producent opgegeven waarde niet geloven? Waar zijn de criteria daarvoor eigenlijk? Die heb ik nergens gezien. Een zoveelste "ingreep" mogelijkheid door bureaucraten en meer twijfels zwaaiend bij "potentiële investeerders". Die deze "raming" natuurlijk pas krijgen te zien als ze al diep in het hele circus zijn ondergedompeld en vast zitten in de "beschikking".


(2) Tariefcomponenten

Hieruit blijkt wel weer met wat voor onwaarschijnlijke pennenlikkers logica de SDE aanvrager geconfronteerd kan gaan worden bij de opbouw van de daadwerkelijk uiteindelijk uit te keren "subsidie per kilowattuur". Het aantal "ingreepmogelijkheden" is ronduit verbazingwekkend. Diegenen die de moeite hebben genomen om de pakken aan papier van de AMvB en de drie Ministeriële Regelingen (de "wettelijke basis" van de SDE) te lezen, wisten dit waarschijnlijk al. De meeste aanvragers zullen die details helemaal niet kennen.

Alle bedragen worden trouwens in Euro per opgewekte Megawattuur uitgedrukt. Een factor duizend lager had een wat beter "beeld" gegeven en een vertrouwder en voor de burger begrijpelijker "Eurocent per kWh" bedrag.

(a) Basisbedrag. Zoals het woord het al zegt: de "basis" van het tarief. De door ECN en KEMA bureaucraten berekende "kosten van de opwekking van een bepaald type hernieuwbare energie" (in dit geval: zonnestroom). En waarvan het "definitieve advies" aan EZ met net zoveel gemak gepasseerd kan worden door datzelfde EZ, die af en toe doodleuk "een ander" basisbedrag neerzetten in hun beruchte brieven aan de Tweede Kamer, afhankelijk van hun "interpretatie" van marktgegevens. Je zou het ook doodordinair dubieuze spielerei van ambtenaren kunnen noemen, die politiek bedrijven door continue beïnvloeding van zogenaamd "objectief tot stand gekomen marktdata".

Voor zonnestroom wordt hier, voor de in 2008 "beschikte" aanvrager, voor het jaar 2009 (tot en met laatste subsidiejaar geldend) 56,4 eurocent/kWh genoemd. Voor in 2009 "te beschikken" aanvragers is dat bedrag trouwens door EZ alweer omlaag geschroefd naar 52,6 eurocent/kWh voor "installaties van 0,601-15 kWp" (6,7% omlaag) en zelfs 45,9 eurocent/kWh voor "installaties van 15-100 kWp". De grondslag ("systeemprijzen") daarvoor wordt door Polder PV echter betwijfeld, want toen ik dat stuk schreef waren de spectaculaire prijsdalingen van de laatste maanden nog helemaal niet (te) voorzien.

(b) "Energieprijs". Merkwaardig waarom SenterNovem hier niet gewoon, en veel duidelijker "verwachte elektriciteitsprijs" neerzet. Het allereerlijkste echter, zou de volgende formulering zijn:

"De gemiddelde elektriciteitsprijs in het jaar van de bevoorschotting die op niet nader gedefinieerde wijze op voorhand door het Ministerie van Economische Zaken uit de duim wordt gezogen om de voorschotten voor dit jaar zo laag mogelijk te houden, en die op net zo onnavolgbare wijze in het jaar volgend op het jaar van de bevoorschotting definitief wordt vastgesteld (voor 1 april) volgens niet openbaar gemaakte berekeningswijzen."

Of vergelijkbare definities waaruit duidelijk moet blijken dat het hier "ingevulde" bedrag, wat door EZ is verzonnen voor 2009, 27,3 eurocent/kWh (Staatscourant 3 november 2008), volslagen speculatief is. En politiek bezien feitelijk tot de dossiers "bloedheet" verklaard zou moeten worden... Dat bedrag is aantoonbaar veel te hoog, aangezien je bijvoorbeeld bij NUON Energie enkel tarief/Liander netgebied in de eerste jaarhelft van 2009 slechts 24,6 eurocent/kWh all-in betaalt en de verwachting is dat per 1 juli dat tarief nog zal gaan dalen...

Die door SN benoemde "energieprijs" van 27,3 cent is dan ook nog eens afhankelijk van een mogelijk te bereiken bodem ("basisenergieprijs", foutief overgenomen van het ECN/KEMA rapport wat correct "basiselektriciteitsprijs" hanteert). Die voor de in 2008 "beschikte" installaties op 20,5 eurocent/kWh is gesteld. Stel dat er door een combinatie van felle concurrentie op de elektramarkt en een sterk doorgezette mondiale crisis, de "gemiddelde elektriciteitsprijs" daadwerkelijk op korte termijn door die bepaald niet laag gestelde bodem heen zou gaan zakken: dan zal het "correctiebedrag" voor de SDE echter niet lager worden dan die 20,5 eurocent/kWh, wordt het uiteindelijke subsidiebedrag/kWh niet hoger, en wordt de SDE aanvrager met zijn/haar subsidie dus belazerd, omdat er dan minder over zal blijven dan waar hij/zij "recht" op zou hebben. Alweer een zeer onzekere factor erbij, zeker in crisistijd.

(c) GvO's
Nog helemaal niets van bekend. Er is nog helemaal geen "waarde" van die zogenaamde "Garanties van Oorsprong" bekend (in Vlaanderen krijg je drempelloos 45 eurocent per kWh uitbetaald bij je lokale netbeheerder...). De vraag is natuurlijk: als er überhaupt een "waarde" aan wordt toegekend, hoeveel moeite moet je dan doen om die "GvO's" als particulier aan te gaan zitten bieden, en wat kost dat allemaal wel niet aan energie om die dingen te gaan zitten slijten aan een piratenmarkt waar uitsluitend een ding lijkt te gelden: zo goedkoop mogelijk kWh afzetten, "dondert niet wat"? In ieder geval, zo neem ik aan, gaat bij een vast te stellen "waarde groter dan 0,0000 EUR per MWh", dat bedrag linea recta afgetrokken worden van het basisbedrag...

(d) Overige correcties
Lekker bedreigende categorie is dat! Wat moet een SDE aanvrager hier mee? Klinkt niet erg "stimulerend", zo'n basisbedrag bedreigend Zwaard van Damocles in de voorschotberekening. Vindt u ook niet?

(e) Correctie voor emissiehandel
Lachen. Terwijl de "waarde" van emissie"rechten" (laat Hermann Scheer het niet horen, dan ontploft 'ie) nu tot een all-time low in elkaar is gedonderd (lees: vrijwel niks waard). Daar helpt geen "emissierecht certificaat voor zonnestroom opwekkers" tegen. Het is windhandel van het zuiverste water. Ik ben erg benieuwd of hier ooit iets anders dan dat omineuze "bedrag" van 0,0000 komt te staan... En of dat dan "afgetrokken" gaat worden, of juist "opgeteld"...

(f) Correctie voor gebruikte materialen of renovatie
Onzinnig natuurlijk. En al helemaal absurd dat hier een "correctiebedrag" voor wordt "gereserveerd", ondanks het feit dat de SDE regeling inzet van tweedehandsmaterialen onder onbekende voorwaarden lijkt "toe te staan" voor installaties binnen categorieën waarvoor SDE subsidie wordt "toegewezen" (AMvB artikel 3 lid 5). "Ingrijpende" renovatie van zonnestroomsystemen (AMvB artikel 3 lid 4) lijkt me ook al niet aan de orde. Zonnepanelen gaan minimaal 25, mogelijk zelfs ver over de 35 jaar mee,en dat is twee maal zo lang dan dat er SDE subsidie wordt uitgekeerd... Ik ken niemand die zijn modules vroegtijdig voor "betere" heeft uitgewisseld (het blijven dure apparaten). Het enige "probleem" wat er zou kunnen optreden is een omvormer vervanging binnen de 15 jaar SDE subsidie periode. Gaat SenterNovem daar dan een "strafkorting" voor geven? Ik mag het niet hopen...

Resultaat
Uit de "categorieën" a tot en met f moet vervolgens een "bedrag per energie eenheid" (lees: "eenheid van elektra") volgen. Aangezien voor 2009 slechts het basisbedrag (door EZ uit ECN/KEMA rapport overgenomen) en de "vermeende energieprijs" (door EZ met voorbedachte rade veel te hoog uit de duim gezogen voor 2009) bekend zijn, resulteert dit in de "som" van slechts 29,1 Eurocent/kWh. Dat is alweer 3,9 Eurocent/kWh (11,8%) minder dan het "geprognosticeerde" bedrag wat voor 2008 heeft gegolden, 33 Eurocent/kWh (en wat nog steeds niet definitief met terugwerkende kracht is "gecorrigeerd").

Let op dat voor mensen die in 2009 in gaan stappen een ander basisbedrag geldt, voor particulieren met "te beschikken" installaties van 0,601 tot en met (?) 15 kWp 52,6 eurocent/kWh. En dat met het ook voor hen voor 2009 geldende "correctiebedrag" van 27,3 eurocent/kWh het resultaat neer zal komen op 52,6-27,3 = 25,3 Eurocent/kWh ter vaststelling van de voorschotbedragen... Compleet onbekend is wat er met de "correctiepost" voor installaties van 15-100 kWp zal gaan geschieden (je kunt best in een particuliere context meer dan 15 kWp neer gaan zetten, waarbij in de woonsituatie gewoon van kleinverbruiksprijzen gebruik wordt gemaakt) ...


(3) Berekende opbrengst per jaar

Uit de "gemaximeerde" kWh opbrengst (1) en het via de berekening onder (2) vastgestelde "bedrag per elektra eenheid" volgt door vermenigvuldiging de totale jaarlijkse subsidie hoeveelheid. Aangezien het in onderhavige berekening om een voor 2008 "gemaximeerde" installatie van 3,5 kWp gaat, komt deze vermenigvuldiging uit op een voor 2008 aanvragers maximaal te "behalen" (doch in het gros van de gevallen nooit "gehaald" of "te halen") jaarbedrag uit van 2,975 MWh x 291 €/MWh (transparanter: 2.975 kWh x 0,291 €/kWh) = € 865,725. Er staat trouwens een foutje in deze "berekening" op het SenterNovem document: de toevoeging achter 2,975 "per MWh" moet simpelweg luiden: "MWh"...


(4) "Bevoorschotting"

Een ambtelijke term waarmee "uit te betalen bedrag per maand" wordt bedoeld wat na een jaar sowieso allemaal "verrekend" moet gaan worden op basis van de daadwerkelijke kWh productie. En, waarin dan ook vaak weer een verrekening plaats zal gaan vinden met een nieuw maandbedrag voor het volgende jaar, zodat u al snel de "weg" kwijtraakt in de werkelijk aan u betaalde kosten in het voorafgaande jaar. Het gaat vergelijkbaar met uw energienota, alleen bent u dan niet de - meestal betalende - partij, maar ditmaal de ontvangende partij.

Blijkbaar zijn de EZ ambtenaren erg bang om "teveel" uit te betalen, want er wordt niet eens een reëele maandelijkse uitbetaling gedaan. Men betaalt u slechts 80 procent uit van de berekende maandbedragen. Dit is "geregeld" in artikel 68 van de "Algemene Maatregel van Bestuur" van de SDE. De exacte wijze van vaststelling van de te betalen voorschotbedragen is nader uitgewerkt in artikel 9 van de (permanent door ambtenaren te beïnvloeden en te wijzigen) Ministeriële Regeling "Algemene uitvoeringsregeling stimulering duurzame energieproductie" (SC 3 maart 2008).

Conclusie: u krijgt per jaar met een gemaximeerd 3,5 kWp systeem niet de berekende 865,725 Euro/jaar in de voorschotbedragen doorgerekend. U krijgt slechts 0,8 x dat bedrag, € 692,580 op jaarbasis, dat is 692,58/12 = € 57,715, door SenterNovem afgerond op € 57,720 als "maandelijks voorschot" uitgekeerd. Alleen voor in 2008 beschikte "gemaximeerde" 3,5 kWp systemen. Het gros van de aanvragers krijgt natuurlijk veel minder.


De "bruto productie meting"

Om het daadwerkelijk aantal kWh te bepalen, op basis waarvan je zou verwachten dat SenterNovem uitbetaalt, moet de bij de SDE aanvrager in de meterkast gehangen bruto productiemeter natuurlijk afgelezen worden. Om die "bruto productie meting" (verplicht gesteld binnen de SDE) is een enorme poeha heen gebouwd, er gingen verhitte discussies mee gepaard in heel wat Nederlandse huizen met kritische SDE aanvragers, en het lijkt nog steeds tot bizarre taferelen te leiden. Hieronder weer een byzonder verhaal over deze bloedhete "materie", uit een e-mail die ik van een "SDE beschikte" ontving, begin februari... Leest u eventjes mee:

"Lekker zonnig weertje, reden om eens even te bellen met SenterNovem, CertiQ en uiteindelijk Enexis (1) om maar eens te vragen of de brutoproductie meterstand van 1 januari niet belangrijk was voor de SDE van 2008.

Het antwoord: “We nemen de meters altijd (in mijn geval) in ### (2) op, dus ook de bruto productiemeter.”

“Hoe bepaalt u dan hoeveel er in 2008 is geproduceerd?”

“Dat verdelen we gewoon over de maanden.”

“Valt het u misschien op dat er in de wintermaanden minder zon is dan ’s zomers?”

“Ehm, ja, nu ik er zo bij nadenk..., maar we kunnen niet een aparte procedure inrichten om voor de SDE-ers 1 januari de meter op te nemen.”

Ik heb in ieder geval de stand van 1 januari in het systeem laten zetten, ze zoeken het maar uit met zijn allen (waarschijnlijk niet).

En de 33 cent vervaagt aan de horizon..."

(1) Netbeheerder van de Essent holding; (2) een andere maand dan december/januari

Fijn weer: er wordt dus helemaal niet "gemeten" door de netbeheerder (althans, niet op het moment dat het relevant is), desondanks betaalt u een schandalig bedrag aan de "meterhuur" voor dat ding (dit jaar een absurde 30,05 Euro incl. BTW, een piratentarief), en u moet maar de "alertheid" hebben als SDE klant, om per 1 januari van elk jaar, de bruto productie meterstand aan uw netbeheerder door te geven. In de hoop dat u dan ook daadwerkelijk voor het correcte aantal kWh voor elk jaar (wisselende SDE tarieven!!!) uiteindelijk helemaal achteraan de keten door de "uitvoerder" SenterNovem de juiste uitkering zult gaan ontvangen. Zoals de afzender al aangaf: natte vinger in de lucht, en maar hopen dat die doorgegeven meterstand daadwerkelijk als uitgangspunt voor de uit te keren bedragen gaat dienen. Want waarom zou die hele waanzin kermis (verplichte bruto productiemeting, meterkast toestanden, groencertificaten registratie hoofdpijn, communicatie verkeer tussen de diverse betrokken partijen, heen en weer schuiven van de nodige papierwaren, etc.) allemaal zijn opgetuigd, als er zomaar wat met meterstanden geschoven kan worden door de netbeheerder en er mogelijk forse hoeveelheden kilowatturen in een voor de opwekker mogelijk "verkeerd" (nl: laag SDE tarief!) jaar terecht kunnen gaan komen?

Dit cruciale punt staat uiteraard weer helemaal niet vermeld noch toegelicht in al die vreselijk ingewikkelde en doodvermoeiende pakken papier die er al op het "wet- en regelgevingsfront" zijn uitgescheden door de vlijtige ambtenaren in Den Haag. En die dan ook bepaald nog niet tot een verpletterende fysieke groei van het aantal gerealiseerde SDE installaties heeft mogen leiden...

Wordt u ook zo moe van de SDE?


pagina gepubliceerd 9 maart 2009


© 2009 Peter J. Segaar/Polder PV, Leiden (NL)