starting up our own green power production unit: 4 solar panels, March 2000
Kamervragen ctd.
links
PV-systeem
basics
grafieken
graphs
huurwoningen
nieuws
index

 

SOLARENERGY

De "SDE regeling"
De brief van Diederik

Knuppel in het kippenhok of Haagse sisser?

Introductie
Vragen Diederik Samsom (PvdA) 10-9-2008 en reactie Polder PV
Antwoorden van der Hoeven (EZ) 24-10-2008 en reply Polder PV
Reacties (op het "bereikte resultaat" n.a.v. vorige link)


Andere SDE pagina's op Polder PV:
Compleet link overzicht SDE nieuws Polder PV (vanaf jan. 2008)
SDE 2011 - de aanvragen (18 augustus 2011)
Tranen met tuiten - resultaten SDE 2008-2010 + MEP (9 mei 2011)
SDE "+" ESDEENEE 2011 - vergeet zonnestroom (14 november 2010)
Details SDE beschikkingen 2008 en 2009 (24 maart 2010)
Hoogste tijd voor een nieuwe tombola (3e ronde SDE 2010, 26 november 2009)
De "ontzorging" (21 oktober 2009)
De "aanhouding" (2e ronde kanshebbers SDE 2009, 22 september 2009)
Nieuwe ronde, nieuwe prijzen. SDE 2009 (20 maart 2009)
De uitbetaling ("voorschotverlening", 9 mrt. 2009)
ECN Beleidsstudies/KEMA rapport numero 2 [2009-2010] (15 jan. 2009)
De "beschikking" (22 sep. 2008)
De brief van Diederik (11 sep. 2008)
Basisinfo SenterNovem (18 maart 2008)
FAQs SenterNovem (maart 2008)
Mevrouw Pinokkio van der Hoeven antwoordt de Tweede Kamer (1 april 2008)
SDE regeling gefileerd (jan.-feb. 2008)
ECN/KEMA rapport (nov. 2007)


Introductie

Op 9 september 2008 kreeg ik van Rik Harmsen, inhoudelijk medewerker van PvdA Tweede Kamerlid Diederik Samsom, een e-mail met daarbij als attachment een serie van 6 vragen die de heer Samsom als "schriftelijke Kamervragen" aan de Minister van Economische Zaken heeft gesteld. Ik heb even gewacht totdat dit lijstje op de "officiële" schriftelijke vragen lijst op de Tweede Kamer website werd gepubliceerd (deze wordt continu ververst, en is standaard te vinden op de TK site onder de tab "Kamerstukken" >>> Kamervragen >>> Schriftelijke vragen, downloadbaar Word document). Er staat meestal een periode van zo'n 3 weken voor beantwoording, met evt. verlenging als het antwoord om gemotiveerde redenen nog niet gegeven kan worden. Uiteindelijk komen de schriftelijke antwoorden terecht in de "Handelingen" van de Tweede Kamer, die uiteindelijk via Parlando beschikbaar komen.

Maar dat is een nogal langdurig en moeizaam traject. Het gaat in de vragen van de heer Samsom namelijk, hoe kan het ook anders, om de gruwelijke bureaucratie rond de SDE regeling voor zonnestroom bij particulieren en, uiteraard, om de vermeende "verplichting" (nooit van tevoren gecommuniceerd naar de SDE aanvragers, ook niet, hoogstwaarschijnlijk bewust, door SenterNovem, de uitvoeringsinstantie van EZ) om de bestaande meter (meestal) te laten vervangen - tegen een alweer heftige vergoeding. De meeste SDE aanvragers hebben dit tot hun verbijstering en ergernis pas vlak voor of zelfs na de ontvangst van hun "SDE beschikking" ontdekt (en dreigen volgens branche organisatie Holland Solar massaal af te haken...).

Omdat het om belangrijke materie gaat (menig SDE aanvrager die al dan niet reeds een "beschikking" heeft ontvangen van SenterNovem, heeft inmiddels een rood waas voor de ogen van alle krankzinnige overhead en naar bureaucraten ongein wegvloeiend geld), heb ik het lijstje van de heer Samsom doorgenomen en alvast mijn reactie op de geponeerde vragen op het elektronische papier gezet. U vindt mijn bijdragen aan de SDE feestvreugde in rode kaders onder de vragen (groene kaders) van de heer Samsom.

Uiteraard dank ik de heer Samsom hartelijk voor zijn inspanningen om van de gruwelen van de SDE voor particuliere zonnestroom klanten alsnog een groot feestvuur te (laten) maken. Maar u moet zelf maar verder lezen of dat inderdaad zijn beslag gaat krijgen (de vreugde, bedoel ik, natuurlijk).


Vragen Diederik Samsom en reactie Polder PV

(aanhef)

2008Z02032 / 2070829370

Vragen van het lid Samsom (PvdA) aan de minister van Economische Zaken over het verplicht vervangen van draaistroommeters.* (zie voetnoot onderaan deze pagina)

(Ingezonden 10 september 2008)

1
Bent u ervan op de hoogte dat particulieren die met ondersteuning van de SDE-regeling een zonne-energiesysteem wil laten installeren, door de netbeheerders worden verplicht om zowel een brutoproductiemeter te laten installeren als ook hun Ferrarismeter (draaistroommeter) te laten vervangen door een nieuwe (teruglever)meter?

Reactie Polder PV:

Als mevrouw van der Hoeven niet "op de hoogte" zou zijn geweest, hebben de ambtenaren van de zogenaamde EZ satellieten CertiQ resp. SenterNovem volledig op eigen houtje politiek beleid zitten maken, en zouden ze daarvoor uit hun kantoren gerookt dienen te worden door de Tweede Kamer. Dit is echter een hoogst onwaarschijnlijk scenario. Zeer waarschijnlijk waren en zijn de immer byzonder goed geïnformeerde beleidsambtenaren van EZ van deze ranzige bende op de hoogte, en het ligt in de verwachting dat ze deze politiek extreem "gevoelige" informatie óf van der Hoeven hebben onthouden (ambtelijke doodzonde), óf dat ze hebben gezegd dat ze dat "beter" niet aan de Tweede Kamer kon laten weten omdat ze dan nogal wat tegenwind kon verwachten (ambtelijke doodzonde in het kwadraat).

Afhankelijk van het scenario zullen óf de betrokken beleidsambtenaren het veld moeten ruimen, óf zowel hen als mevrouw van der Hoeven zelf (de "politiek verantwoordelijke", zoals dat zo mooi heet), want foutieve informatie of het niet geven van volledige informatie heet in Den Haag je politieke graf graven (of zou dat moeten zijn). Ik geef u echter op een briefje dat beide alternatieven niet uitgevoerd zullen worden binnen de huidige ultra reactionaire politieke struisvogel realiteit.

De vraag suggereert (uitsluitend) "bedenkelijke" actie van de netbeheerders. De vraag had echter het hele voortraject dienen te omvatten: de ambtenaren van CertiQ hadden minimaal ook in de "beschuldigden" stoel dienen te zitten. De netbeheerders voeren "gewoon" uit wat CertiQ verzint. Ze verdienen er immers geld aan. Ze zijn natuurlijk volledig betrokken bij de secundaire regelgeving die vrijwel uitsluitend door hun juristen begrepen en permanent gemanipuleerd wordt, dus: ja, ze zijn voor de volle honderd procent medeschuldig.

Antwoord van Mevrouw van der Hoeven (24-10-2008)


 

2
Bent u ervan op de hoogte dat particulieren mede daardoor met maar liefst 5 instanties (energieleverancier, SenterNovem, Certiq, netbeheerder, PV-installateur) te maken krijgen bij het regelen van de (Stimuleringsmaatregel Duurzame Energie (SDE)?

Reactie Polder PV:

Niet ter zake doende (feitelijk veel te laat gestelde), en inherent fout gestelde vraag. Die had al tijdens de zogenaamde "discussie" over de concept MR's van de SDE regeling in de Tweede Kamer gesteld moeten zijn. Het feit dat die vraag nu pas, na een half jaar na de publicatie van die vreselijke MR's, überhaupt wordt gesteld, toont de bittere realiteit van de superslechte politieke condities waaronder dit soort "stimulerings" regimes in Nederland op de markt worden gegooid.

Zelfs als de bestaande meter niet vervangen zou hoeven worden (zoals het er nu naar uitziet, gaat die prima werkende meter desondanks beslist "verplicht" vervangen worden, tenzij de Tweede Kamer daar alsnog een stokje voor gaat steken), heeft de arme SDE aanvrager nog steeds met bijna alle genoemde partijen te maken bij het vreselijke proces wat hij/zij door zou moeten als het aan de ambtenarij en de netbeheerders ligt.

De heer Samsom vergist zich echter als hij stelt dat de energieleverancier "iets" met de SDE aanvraag te maken zou hebben. Daar heeft deze (in de meeste gevallen) in het geheel niets mee te maken, tenzij de SDE aanvrager een zonnestroom systeem bij die leverancier heeft besteld (wat slechts in een deel van de gevallen is geschied). De stroomleverancier heeft volgens Wet (artikel 31-c Elektriciteitswet) te salderen, zelfs al wordt er - om wat voor reden dan ook - helemaal geen SDE subsidie toegekend. Salderen geschiedt volledig gescheiden van de SDE regeling en is een wettelijke plicht, reeds sinds juli 2004. Ook bij de paar tienduizend huishoudens die al lang zonnepanelen op hun dak hebben liggen en die nooit voor de SDE regeling in aanmerking zullen komen. De leverancier van elektriciteit mag en kan daar geen eigen "beleid" op voeren, of daarvan afwijken.

Tot slot: de heer Samsom is een cruciale partij vergeten te vermelden (wat het totale aantal dus toch op een respectabel aantal van genoemde "5" brengt), nl. de door de netbeheerder formeel onafhankelijk van hem opererende aangewezen "meetgemachtigde". De instantie, in dit soort gevallen de facto degene die binnen dezelfde energieholding opereert als genoemde netbeheerder (omdat alternatieven non-existent of onbetaalbaar zijn), die de feitelijke meterwisselingen doet en eigenaar is en blijft van die ongevraagde meters...

Uiteraard vergeef ik de heer Samsom deze omissie: deze krankzinnige "rolverdeling" in het energiewereldje is sowieso aan geen normaal mens noch parlementslid uit te leggen, al niet sinds de "marktliberalisering" in juli 2004...

Antwoord van Mevrouw van der Hoeven (24-10-2008)


 

3
Zou het niet verstandiger zijn om bij particulieren voorlopig de administratie en kosten te verminderen door af te zien van een exacte vaststelling van de teruggeleverde stroom, zoals Eneco nu al doet - en door SenterNovem de contacten met Certiq te laten afhandelen aangezien dat een vervanging van een meter, met bijbehorende kosten en administratie scheelt?

Reactie Polder PV:

Ogenschijnlijk sympathiek voorstel, doch de heer Samsom gaat volledig voorbij aan het volstrekt overbodige en compleet onzinnige "scheiden" van zogenaamde garanties van oorsprong voor "eigen verbruik" resp. voor "netinvoeding", wat alleen maar compleet onnodige bureaucratenverzinsels zijn die in het leven lijken te zijn geroepen om de netbeheerders van makkelijke extra inkomsten te voorzien (afgedwongen netmeter vervanging) ten koste van de al tot het uiterste getergde SDE aanvragers. En om totaal overbodige ambtenaren aan het pennenlikkers bestaan te houden.

Mij is bovendien (nog) niets bekend van de gesuggereerde "afwijkende" politiek bij de Eneco holding. In hun zonnestroom folder staat niets over zo’n afwijkend beleid vermeld. Bovendien rekenen ze daar doodleuk 56 eurocent maal de lokaal (theoretisch) haalbare opbrengst over de volledige SDE periode van 15 jaar, en bouwen daar een uitermate dubieuze financieringskermis met "aflossingen" op. Dat is de van niets wetende potentiële SDE aanvrager bij Eneco een rad voor ogen draaien, want het is gebouwd op drijfzand en pertinent niet hard te maken. Zo wordt in die berekening nergens voor de subsidiecomponent gemaximeerd (wat wel degelijk door SenterNovem uit hoofde van de ingebakken verschrikkingen in de SDE regeling wordt gedaan, max. 850 kWh/kWp.jaar), er wordt van een 15 jaar vaste elektraprijs uitgegaan (volstrekt complete illusie, sowieso is de salderingscomponent strikt persoons/situatie gebonden), en als klap op de vuurpijl vermeldt de Eneco folder voor de plaatsing van zowel de verplichte bruto productiemeter als de nergens in de SDE regeling vermelde "zogenaamd te vervangen" netmeter het lieve sommetje van ... € 186,-- . Blijkbaar heeft de heer Samsom andere informatiebronnen dan Polder PV...

Ik ben overigens zeer benieuwd hoe de heer Samsom met zijn vraag verwacht dat mevrouw van der Hoeven van EZ haar eigen CertiQ ambtenaren gaat "passeren" door af te zien van de zogenaamde "noodzaak" om twee totaal fictieve soorten garanties van oorsprong te gaan hanteren (pure windhandel). En hoe dat dan in de gruwelijk ingewikkelde en onleesbare regelgeving op dit gebied ingebed zou moeten gaan worden zonder dat dit nog meer hoofdpijn gaat opleveren. Voor nu en in de nabije toekomst.

Antwoord van Mevrouw van der Hoeven (24-10-2008)


 

4
Zo ja, bent u bereid dit op korte termijn te organiseren zodat de eerste groep particulieren die zonnepanelen aanschaft hier al van kan profiteren?

Reactie Polder PV:

Dat zal voor de volle honderd procent van het "slagen" van het kaltstellen van die belachelijke gedwongen vervanging van de bestaande, prima werkende netmeter afhangen... Er is echter geen enkele garantie dat zoiets daadwerkelijk gaat gebeuren. Netbeheerders en de door hen aangewezen "meetgemachtigden" (een partij waar de heer Samsom het helemaal niet over heeft) hebben zich juist rijk zitten rekenen aan die belachelijke gedwongen metervervangingen en dubbele (deels niet door de NMa "gereguleerde", en dus sowieso volkomen onterechte, mogelijk zelfs illegale, bezopen hoge) meetdiensten per jaar. Dat gaan ze beslist niet zonder strijd weer afstaan...

Bovendien zijn de eerste prima werkende Ferrarismeters al vervangen, dus ik hoop dat de heer Samsom de betreffende netbeheerders en meetgemachtigden er van weet te overtuigen dat ze de daarvoor betaalde meerkosten weer zullen moeten retourneren aan de arme, uitgeklede SDE klanten...

Tot slot: Het zwaar beladen woord "profiteren" lijkt me in een heikele politieke kwestie als een voor de zoveelste maal gruwelijk uit de klauwen lopende Nederlandse "stimulerings"regeling voor duurzame energie (wat in deze crisisjaren een nationale prioriteit zou dienen te zijn) een enigzins misplaatste connotatie van een lid van het Nederlandse parlement. Alsof mensen die hun zuurverdiende spaarcentjes in een betere wereld willen investeren en die opeens een aanzienlijk deel van dat geld weg zien vloeien naar de meest onvoorstelbare bureaucraten ongein als "profiteurs" bezien moeten worden. Me dunkt dat hier een nogal scheve schaats gereden wordt, als we de bakken met energiegeld die kunstmatig gekoppeld aan de hoge olieprijzen dagelijks volautomatisch de Staatskas in vloeien in aanmerking nemen.

Antwoord van Mevrouw van der Hoeven (24-10-2008)


 

5
Deelt u de mening dat op middellange termijn particulieren die een PV-systeem aanschaffen onmiddellijk een volwaardige slimme meter moeten krijgen aangeboden, waarbij de brutoproductiemeterstanden én teruglevering automatisch worden doorgegeven aan de netbeheerder en alle extra meterkosten en dubbele meters worden vermeden?

Reactie Polder PV:

De heer Samsom suggereert met deze vraag dat er (binnenkort) "slimme meters" gemaakt zouden worden waar al die vreselijk ingewikkelde functionaliteit (in een meter die al stikt van de meest veeleisende "eventualiteiten" en gevoelige elektronica) in verenigd zijn. En waar, zo proef ik de heer Samsom zijn suggestie, dus blijkbaar "slechts" 24,47 Euro ex BTW per jaar aan "meetdienst" voor gevraagd zal gaan worden. En geen cent meer. Dat is, by the way, het "gereguleerde tarief" van de NMa voor de bestaande meter, waar ik al en vele miljoenen huishoudens met mij (SDE aanvragers incluis) reeds 30% meer aan kwijt ben dan vorig jaar zonder tegenprestatie. En de "gedwongen vervanging" van die prachtige, bestaande Ferrarismeter gaat dan ook nog eens een gedwongen nering bedrag van ???? 100 Euro ???? kosten uit de leeggeklopte buidel van de SDE aanvrager?

Ik heb ondanks recente "voorstellen" daartoe door UC Partners nog niet gehoord dat zo'n meter bestaat en of dat ding überhaupt wel in korte tijd in grote aantallen (duizenden SDE klanten???) geleverd zou kunnen worden. Straks zitten al die arme mensen met een peperdure nagelneue, nog steeds ongesubsidieerde PV-installatie in huis en kan er op zijn hoogst "gesaldeerd" worden al die tijd voor een miezerige 22 euricent/kWh... Gaat de heer Samsom regelen dat al die mensen de gedorven subsidie inkomsten kunnen verhalen bij mevrouw van der Hoeven?

Als de heer Samsom "A" zegt, laat hem dan s.v.p. ook direct "B" zeggen, er meteen een voor iedereen duidelijk prijskaartje aan hangen, en dat direct met roestvrijstalen spijkers ondubbelzinnig vastnagelen in die vermaledijde TarievenCode. Dan zijn we van alle eeuwige, al jaren voortslepende gezeur rond die verschrikkelijke bemeteringsellende af. Maak daar dan meteen, als we toch bezig zijn, punt "C" bij: Alleen als Den Haag de netbeheerders en de door hen aangewezen "meetgemachtigden" aan zeer strakke leibanden bindt en ze van dikke muilkorven voorziet, zoals in de fenomenale Duitse EEG Wet is gerealiseerd, niets aan het toeval over zal laten en alles van tevoren in Wet vastlegt, is er een redelijke garantie dat dit soort rabiate onzin, die typisch is voor hoe Nederland met (energie) "regelgeving" omgaat, tot het verleden zal gaan behoren. En geen seconde eerder. Ik zie dat nog niet gaan gebeuren hier. De netbeheerders hebben de macht en de Tweede Kamer is te laf om daar wat aan te doen. De goedwillende burger is voor de zoveelste maal de dupe.

Antwoord van Mevrouw van der Hoeven (24-10-2008)


 

6
Zo ja, op welke termijn denkt u deze structurelere oplossing te kunnen realiseren?

Reactie Polder PV:

Zie vorige punt (5). Ik heb er een hard hoofd in. En niet alleen vanwege het nu opeens in paniek een of andere "wondermeter" uit de Hollandse Polderklei tevoorschijn moeten toveren om de ontstane ellende acuut te proberen te repareren.

Het blijft allemaal karakteristiek gepruts in de marge, wat allemaal het gevolg is van (a) de almacht van ambtenaren en bureaucraten die i.p.v. dat de Tweede Kamer dat doet "onze" energiepolitiek bepalen, (b) een draak van een SDE regeling die, als alle knalharde feiten eenmaal op tafel komen te liggen, mensen eerder zal afschrikken dan ze "verleiden".

Zelfs al zouden al die 9.000 aanvragen bij SenterNovem overblijven, wat zeer ernstig betwijfeld mag worden gezien de berichten in mijn mailbox en op diverse fora, blijft de "groei" (van non-innovatieve zonnestroom systeempjes van maximaal 20 standaard modules van 175 Wp) in Nederland t.o.v. de ons omringende landen schrikbarend achter. En gaan, als we niet uitkijken, er massaal onduurzaam tot stand gekomen bergen kippenstront in de fik gestoken worden en nieuwe nukes uit de grond geramd worden om onze "erneuerbare Strom holländischer Art" te laten maken. Door partijen die uitsluitend voor het grote geld gaan en die helemaal niets met duurzaamheid hebben.

Neen, hooggeschatte Diederik. Daar word een gemiddeld polderknaapje beslist niet vrolijk van. En dan drukt dit exemplaar zich maar weer eens poeslief uit...

Antwoord van Mevrouw van der Hoeven (24-10-2008)

Polder PV was benieuwd naar het fraais wat de beleidsambtenaren van van der Hoeven weer voor haar in elkaar zullen flansen en op het Tweede Kamer papier zouden laten plempen: zie de langverwachte antwoorden hier onder (24 oktober 2008).


Antwoorden van van der Hoeven/EZ (op vragen van Samsom)

Het was hard doorwerken geblazen voor de EZ beleidsambtenaren, de tong moet inmiddels toch wel de vloer hebben bereikt daar (er ligt nog veel meer klaar voor u, zie EZ site: wijziging SDE regelgeving... Zouden die mensen ooit slapen???). De druk werd - wat betreft de SDE-bemetering - opgevoerd, er verschenen steeds meer rampberichten over grenzeloze bureaucraten-ellende bij de meterkermis bij SDE klanten (in spé), steeds meer mensen gingen hele vervelende vragen stellen aan SenterNovem, men werd vervolgens des ambtenaars genadeloos van het collega kastje (CertiQ) naar de spreekwoordelijke gewapende betonnen muur (netbeheerders) doorgestuurd, en er begon bij menigeen al snel de nodige stoom uit de oren te komen. En toen was er dat leuke opruiende stuk op Polder PV, een hele boze (doch gezien de situatie hele nette...) e-mail van een hardnekkig doorvragende SDE "beschikte" aan enkele parlementariers met het dringende verzoek om een zware, stekelige knuppel in het hoenderhok te gooien en nu eindelijk eens orde op zaken te stellen.

Nog geen halve dag later (...) staan "opeens" (een van de betrokken parlementariers noemde het doodleuk "toevallig" ) de langverwachte "antwoorden" van van der Hoeven (lees: haar beleidsambtenaren) op de site van EZ. Polder PV bespreekt het grotendeels zeer goede nieuws op geheel eigen wijze.

Paulus Jansen van de in de oppositie zittende SP, ook altijd bovenop het vinkentouw springend om de EZ bureaucratie tegen het scherpe zonlicht en bij de praktische leest te houden, deed een leuke duit in het zakje en publiceerde de net verkregen antwoorden (op vragen van een collega van regeringspartij PvdA) direct op zijn weblog, met als leuke binnenkomer: "De minister belooft dit bureaucratisch gedrocht op korte termijn te slopen". Waarvan akte, Polder PV heeft er uitvoerig over gefulmineerd, over die meter waanzin. Op initiatiefnemer/vragensteller Diederik zijn blog nog geen reactie voordat ik dit stuk publiceerde, kan nog komen...


De antwoorden (klik op "vraag" link voor Diederik zijn letterlijke tekst, eerste kadertje (wit) is antwoord van EZ. Polder PV's commentaar op het antwoord er direct onder in rode kader).

Vraag 1

"Ja, ik heb begrepen dat de meeste netbeheerders dit eisen."

Reactie Polder PV:

Ben je mooi klaar mee. VdH verschuilt zich achter het feit dat Nederland gruwelijk slecht is in het ontwerpen van degelijke en decente WETgeving waarin dit soort ellende van tevoren hoort te zijn afgespijkerd! Al dit "metergemiezer", wat pas goed naar buiten begon te spuiten toen SenterNovem opeens de "uitvoeringsregels" van de hele regeling voor zonnestroom ging publiceren (stond nergens in wet of "regelgeving" genoemd), had voorkomen kunnen worden als dit van tevoren door de Tweede Kamer was geregeld, en de netbeheerders aan banden waren gelegd, zoals dat in Duitsland altijd is geschied. Maar daar heeft EZ nooit zo'n zin in, want ze willen ten allen tijden maximaal "greep" op de uitvoering blijven houden. Als iets ze niet zint, wordt het roer gewoon snoeihard omgegooid en heeft het parlement en de burger het nakijken.

Bij de "voorbereiding" op de SDE kermis zijn nooit organisaties betrokken die de particuliere belangen vertegenwoordigen, anders had deze ellende mogelijk voorkomen kunnen worden. NB: Holland Solar en DE Koepel kunnen niet als vertegenwoordigers van "particuliere" belangen gezien worden omdat ze het bedrijfsleven vertegenwoordigen. Naar hen werd en wordt trouwens o.h.a. erg slecht geluisterd en hun raadgevingen zelden, of slechts in zeer afgezwakte mate, opgevolgd. En die moeten "het" vervolgens dan maar uitzoeken met de netbeheerders, die wel van extra inkomstenpostjes houden op zijn tijd, en die zeer goed betaalde juristen in dienst hebben om dat allemaal mooi voor hen te regelen...

 


Vraag 2

"Ja."

Reactie Polder PV:

Typische "EZ-juristen" reactie. Als iets blijkbaar voor de hand ligt, en de vraag niet scherp genoeg door het betreffende lid van het parlement is gesteld, houd je dan van de domme, en doe alsof je neus bloedt. Ga vooral niet in op de intentie van de vraag, als dat niet expliciet wordt gevraagd. Conclusie: blijkbaar moeten we het volstrekt "normaal" vinden als we voor een "stimulerings"regeling maar liefst 5 instanties moeten "afwerken", ook al valt er eentje uit het mandje van Diederik, en heeft de Polderboy er eentje toegevoegd (zelfde eindresultaat, zie mijn antwoord onder de oorspronkelijke vraag).

 


Vraag 3

"Ik ben het daar mee eens en heb daarom aan Holland Solar en de netbeheerders gevraagd of zij kunnen bezien of de draaistroommeter kan worden gehandhaafd. Ik begrijp van hen dat dit mogelijk is en heb daarom de regeling garanties van oorsprong voor duurzame elektriciteit aangepast. Deze aanpassing maakt het mogelijk dat particulieren hun draaistroommeter behouden als ze SDE-subsidie willen voor een zonnestroominstallatie.

De wijziging van de regeling garanties van oorsprong voor duurzame elektriciteit heb ik gelijktijdig met het verzenden van deze antwoorden naar de Staatscourant gestuurd. De wijzigingsregeling zal binnenkort in de Staatscourant worden gepubliceerd en is dan twee dagen na plaatsing van kracht.

Ik wil hierbij het volgende verduidelijken. Zodra de wijzigingsregeling in werking treedt hoeven particulieren de huidige draaistroommeter ten behoeve van de SDE-subsidie dus niet meer laten te vervangen. Particulieren dienen ten behoeve van de SDE-subsidie nog wel een brutoproductiemeter te laten installeren die de productie van de zonnestroominstallatie meet. Deze meetwaarde is namelijk de basis voor het verstrekken van subsidie."

Reactie Polder PV:

Hiep, hiep, HOERA! Wel paar puntjes van aandacht:

 • Waarom zouden een commerciële belangenkoepel en de leden van een zogenaamd "onder de tucht van de NMa staande", doch desondanks behoorlijk zelfstandig opererende netbeheerdersorganisatie die "kennis" moeten inbrengen??? Weet mevrouw vdH soms van niks op dit vlak? Merkwaardig! Ze "begrijpt" dat "het" mogelijk is? Hoezo, "begrijpt" en "dat het [blijkbaar] mogelijk is"??? EZ heeft toch de macht in Nederland, en laat bijna dagelijks onbegrijpelijke wetten en, vooral glibberige, onnavolgbare regelgeving opstellen en frequent aan - de door haar gewenste - "realiteit" aanpassen? Dan had ze dat aan d'r ambtenaren moeten vragen, en niet aan "derden". Blijkbaar kent mevrouw vdH de door haar bloedeigen Ministerie opgestelde gruwelijke pakken aan secundaire regelgeving niet? Kan ik me wel iets bij voorstellen, je stikt op den duur in die letterbende, maar bizar blijft het!

 • Gifaddertje: "...dat particulieren hun draaistroommeter behouden als ze SDE-subsidie willen voor een zonnestroominstallatie". Wat missen we hier voor essentiële groep? Juist ja: alle (dik 30.000 ???) huishoudens die niet SDE-fähig zijn, vallen hier dus niet onder en zijn dus nog steeds zo vogelvrij als een bebaarde Taliban strijder... Maar ja, daar ging de vraag niet over, dus dan gaat vdH natuurlijk niet ook die gekke mensen in die "coulance" (?) regeling betrekken?

 • Ik heb nergens op de EZ site die "wijziging van GVO regeling" gezien. Die wijziging "kennen" we dus (nog) helemaal niet, totdat we een Staatscourant vinden waar dat fraais in staat. Ik kan me natuurlijk vergissen. Er wordt zo monsterachtig veel papier door dat Ministerie geproduceerd, dat het doodnormaal is dat je iets wezenlijks over het hoofd ziet...

 • Dat van die bruto productiemeter wisten we natuurlijk al lang, want DAT stond wel degelijk in die hele SDE papierwinkel vermeld (en dat je er TWEE zou moeten laten installeren als je volgend jaar weer 3,5 kWp gaat aanvragen en die ook "beschikt" krijgt door SenterNovem... ). Hoeft mevrouw vdH niet nogmaals te benadrukken, dat was allemaal al lang duidelijk. Wel relevant is, dat Paulus Jansen (SP) inmiddels te horen heeft gekregen (nog niet op papier gezien) dat de regeling "met terugwerkende kracht" geldt, ook nog voor alle "lopende" aanvragen (zie zijn blog antwoord 3, maar ook antwoord 4!!!)

 • Beetje kinderachtig, maar toch relevant: geen "draaistroommeter", maar "Ferrarismeter". Zie voetnoot onderaan deze pagina.

 


Vraag 4

"Zie het antwoord op vraag 3. Zoals aangegeven heb ik de regeling aangepast en verzonden naar de Staatscourant. De nieuwe situatie is van kracht, twee dagen nadat de regeling in de Staatscourant is gepubliceerd."

Reactie Polder PV:

Daar heeft PPV niets aan toe te voegen, zie ook vorige antwoord.

 


Vraag 5

"Op dit moment wordt het wetsvoorstel ter verbetering van de werking van de elektriciteits- en gasmarkt (31 374) in de Eerste Kamer behandeld. De introductie van de slimme meter hoort daar bij. Vanuit deze slimme meter kunnen op afstand meterstanden worden opgenomen, zowel betreffende verbruik als teruglevering. Deze slimme meter is niet standaard verplicht voorzien van de functionaliteit om ook de productie van bijvoorbeeld een zonnestroominstallatie te meten. Ik acht het niet logisch een slimme meter uit te rusten met extra opties die de meter voor alle consumenten duurder zou maken, terwijl maar een deel van de consumenten gebruik zal maken van deze extra opties.
Wat in de toekomst wel mogelijk wordt, is dat de slimme meter wordt gebruikt voor de communicatie van productiewaarden van bijvoorbeeld een zonnestroominstallatie. Dit heb ik uw Kamer eerder ook gemeld in mijn brief van 2 juni 2008 (31 374, nr. 15). Dat betekent dat het mogelijk zal zijn dat meetwaarden van de separate productiemeter van de zonnestroominstallatie via de communicatiepoort van de slimme meter worden doorgegeven aan de meetverantwoordelijke.

Op dit moment zijn er bij mij nog geen productiemeters op de markt bekend die reeds hun signaal kunnen versturen aan de slimme meter, maar ik heb er vertrouwen in dat de markt deze wel zal ontwikkelen.."

Reactie Polder PV:

Ha, ha, ha. "Ik acht het niet logisch een slimme meter uit te rusten met extra opties die de meter voor alle consumenten duurder zou maken, terwijl maar een deel van de consumenten gebruik zal maken van deze extra opties." Maar mevrouw van der Hoeven: doe nou effe normaal. U accepteert wel dat de voor iedereen uit te rollen slimme meter "teruglevering" kan meten (teruglevering van wat dan wel????). Wat blijkbaar ook erg relevant is voor al die mensen die er nooit van hun leven aan zouden denken een zonnestroominstallatie aan te schaffen (erg onverstandig, zeker als je een zuid-georiënteerd dak hebt)... Maar als het om bruto productie van datzelfde duurzame elektriciteit opwekkende systeem gaat, dan geeft u opeens niet thuis en "hoeft" die optie niet standaard in de "slimme meter" ingebouwd te zijn! Mevrouw vdH: u bent zoals gebruikelijk hoogst inconsequent, u draait als een klassieke CDA-coryfee, u zit weer eens vet te jokkebrokken, en u kletst uit uw nek.

Simpelste oplossing om van al dat ongelofelijke gelazer met "bruto productie" af te wezen is de Duitse wijze van invoeden. Direct de feed-in meter (= bruto productie meter!!!!) op het laagspanningsnet koppelen (productie = "netinvoeding"!!!), binnen het domein van de netbeheerder zodat er geen "rare gedachten" bij terugleverpiraten kunnen opkomen, en Klaar is Kees (sorry: Maria)!!! De direct op het net ingevoede stroom wordt alsnog deels zelf geconsumeerd als er op het moment van invoeden "consumptie" is, want dan gaan die prachtige zonnestroom elektronen via een kort U-bochtje direct weer de woning in via de standaard netmeter, "so wie bei die Nachbarn"... Dan heeft die feed-in meter meteen de productie zichtbaar voor de opwekker, en hoeft die ook nog eens niet een separate eigen meter voor de opbrengst van het PV-systeem te kopen, dat is pas kosten besparen en een incentive regime laagdrempelig maken!!! Het leven kan toch zo simpel zijn.

EZ maakt het bij vol bewustzijn gewoon totaal onnodig belachelijk complex en schrikt daardoor zeer bewust mensen af. Hetgeen onacceptabel is. De huidige "meetopstelling" (bruto productiemeter separaat "achter" de netmeter) is uitsluitend in het voordeel van meetpiraten en netbeheerders die gewoon doodordinair extra inkomsten willen verwerven ten koste van de decentrale opwekkers, aan meetapparaten die nooit in eigendom kunnen komen bij de decentrale opwekker. Gedwongen winkelnering in een zogenaamde "geliberaliseerde elektriciteitsmarkt", door een Ministerie wat dagelijks, zum kotzen aan toe, de mond vol heeft van "marktwerking"... Driewerf schande!

Ik hoop voor mevrouw vdH dat haar perspectief (stiekeme wens???) voor de toekomst niet uit zal komen, maar dat half Nederland aan de zonnepanelen gaat als het Duitse EEG eenmaal in ons land is geïmplementeerd...

Ik heb er in ieder geval i.t.t. mevrouw vdH beslist geen "vertrouwen" in dat enige door EZ, meetgemachtigden, dan wel netbeheerders "gewenste" of "nog te ontwikkelen" oplossing kostentechnisch bezien voor de arme SDE klant gunstig uit zal komen. Dat krijg je, als je "de markt" aan partijen overlaat die dikke belangen hebben, en naar willekeur domme burgers kunnen uitknijpen. L'Histoire se repête, de meetdienst voor mij en miljoenen andere enkel tarief huishoudens is 30% gestegen per 1 januari 2008...

 


Vraag 6

"De uitrol van de slimme meters gaat in een aantal stappen:

 • De komende twee jaar is een proefperiode (deze start naar verwachting op 1 april 2009) waarbij een slimme meter alleen verplicht is in wettelijk voorgeschreven situaties. Dit betreft nieuwbouw, grootschalige renovatie en "Meer met Minder" projecten. Een zonnestroomproducent die niet binnen deze projecten valt kan aan zijn netbeheerder of aan zijn leverancier vragen of hij met voorrang een slimme meter kan krijgen.
 • Na afloop van de evaluatie van de proefperiode wordt de regelgeving en de eisen aan de meetinrichting zo nodig bijgesteld en dan wordt een besluit genomen over
  de grootschalige uitrol voor iedere kleinverbruiker."

Reactie Polder PV:

Bizar. Alsof zonnestroom producenten iets zouden willen waar ze mogelijk financieel nadeel van zouden kunnen ondervinden... Wel eens van een "dubbele meetdienst" gehoord, mevrouw van der Hoeven? Een uwer zalige netbeheerders lijkt van plan om dat er door te drukken (bovenop de kosten voor de "SDE bruto productiemeter"), als ze niet direct aan de ketting worden gelegd door de NMa! Mijn advies zou zijn aan potentiële SDE klanten met "slimme meter koorts": niet allerlei narigheid over u afroepen waar u geen enkele betrouwbare inschatting van kunt maken wat dat allemaal voor consequenties voor u heeft of zal hebben. Alleen een bruto productiemeter accepteren (al is het wellicht met moeite), accepteer geen woekerprijzen voor de huur van dat ongevraagde ding (klagen bij de NMa als ze dat toch gaan doen!), en pas aan "slimme meters" beginnen als keihard in Wet vastgenageld staat wat er allemaal voor voorwaarden aan dat ding zijn verbonden, en alles, tot de tarieven voor "gedwonen SDE klanten" aan toe, in Jip en Janneke taal door de Staat, EZ, of de netbeheerders op schrift gesteld in uw brievenbus liggen. Geen seconde eerder!

"... slimme meter alleen verplicht is in wettelijk voorgeschreven situaties" (naar verwachting per 1-4-2009)

Ha, ha, ha. Oh ja, mevrouw vdH? Gaat u even zitten. Eerste regels van een e-mail die ik binnenkreeg voordat uw antwoorden op de website van EZ werden gepubliceerd. 23 oktober in het Jaar des Heeren 2008 (dik 5 maanden voor de aangekondigde datum...). Het overdonderde SDE slachtoffer had "slechts" een voor de SDE regeling benodigde Bruto Productie Meter (BPM) aangevraagd in het netgebied van STEDIN (het oude Eneco Netbeheer). Mijn vetdruk...:

"... heb een BPM aangevraagd. Komen ze doen voor 90 euro. Komt die man hier, is het eerste wat 'ie doet de goede oude Ferraris eruit halen. Het is gebeurd, eer ik er goed en wel erg in heb. Toen ik van mijn verbazing bekomen was, heb ik gevraagd hoe het zat, omdat ik alleen een BPM aangevraagd had. Hij zei dat dat moest, en dat de oude meter met terugleveren kapot ging, omdat 'ie daar niet voor gemaakt zou zijn, ik zou hem mogelijk door een rem heen draaien, als de KEMA zag dat ik terug aan het draaien ben, zou ik een boete o.i.d. kunnen krijgen. Toen viel mijn mond toch wel een beetje open."

Ja, ja, beste mensen, dit is NEEderland, en dit heet proactief, en extreem stronteigengereid "dat bepalen we allemaal zelf wel" gedrag van een hele foute netbeheerder! Zo illegaal als de neten, namelijk overtreding van artikel 31-c van de E-Wet (bestaande meter mag blijven hangen), zelfs met de meest ranzige "argumentatie" verdedigd (om de klant de rimboe in te sturen). Ooit wel eens van een "kapotte Ferrarismeter" gehoord bij die al vele jaren minuscule overschotjes aan het net leverende 30.000 Nederlandse zonnestroom producenten? Nope, ik ook niet! En boetes van de KEMA? Toe maar! Dat wordt vet verdienen, dan, door die organisatie! Ik wacht met spanning de brief af in mijn brievenbus, want ik ben blijkbaar al 8 lange jaren de Wet aan het overtreden met mijn prachtige Ferrarisje (die al in de meterkast zat toen we 12 jaar geleden hier kwamen wonen...)! De dames en heren parlementariers gaan het nog erg druk krijgen met de nukken en grillen van die zogenaamd door de NMa "gereguleerde" netjongens die straks allemaal weer na de "Splitsing" feitelijk semi-staatsbedrijven gaan worden. Mevrouw vdH: we zijn nog lang niet klaar met u of met uw opvolger. Er gebeuren hier dingen in het land die het daglicht beslist niet kunnen verdragen!

"Meer met Minder" en "slimme meter"??? Ik ben er nog steeds niet uit of de SDE regeling nu wel of niet onder die vage paraplu van dat "Meer met Minder" programma valt. Zeker niet als je dit (verouderde?) antwoord er op na leest op die site, op de vraag of MmM iets voor mensen met zonnepanelen wensen kan betekenen:
http://www.meermetminder.nl/nl/Home/c448-Vraag--Antwoord#2

Als u "het" weet, mag u het zeggen.

"... dan wordt een besluit genomen over de grootschalige uitrol voor iedere kleinverbruiker."

Mevrouw vdH: bekijkt u het maar. U mag dat slimme ding "steken op een plaats waar de zon niet schijnt". Ik heb totaal geen behoefte aan dat domme ding, want ik zit zelfverkozen al op een all-time low, 's-nachts staat hier alles uit, en ik weet al exact wat ik verbruik. Daar hoeft echt geen server voor te draaien, 24 uur per dag, 365 dagen lang. Zo "slim" zijn we zelf al, vele jaren lang. Daar had en heb ik helemaal geen hulp bij nodig. Gemiddeld genomen een verbruiksfactor 3 tot 5 maal zo laag als bij een "gemiddeld" huishouden, en elektra is voor ons een non-issue want we wekken zelf vrijwel alles 100 procent duurzaam op, op jaarbasis. Dat ding komt d'r niet in, wat mij betreft.

Wordt vast nog wel vervolgd. In Nederland zijn we immers nooit "klaar" met de regelgeving. Die moet, gezien de vaak erbarmelijke kwaliteit ervan, namelijk regelmatig "opgepoetst" worden. Tot je d'r helemaal scheel van ziet. En er alsnog weer de nodige vieze gifgroene addertjes blijken op te duiken en het circus weer van voren af aan kan gaan beginnen... Investeerders: beter wat gunstiger ondernemersklimaten opzoeken, want het blijft bar en boos hier.

Bert: nog hartelijk dank voor alle inspanningen. Ze zijn niet voor niets geweest!


Bronnen tot de feestvreugde:

http://tinyurl.com/5wgcqz (verkorte link naar de pagina op de EZ site waar het document met de antwoorden van van der Hoeven is te downloaden)

http://paulusjansen.sp.nl/weblog/2008/10/24/meterellende-zonnepaneelhouders-bijna-ten-einde/ (bijdrage van Paulus Jansen aan het festijn. Let op de reacties!)


Reacties

N.a.v. het "bereikte resultaat" (bestaande Ferrarismeter mag blijven hangen onder de SDE regeling), en mijn analyse daarvan. Daar kunnen we weer eventjes mee vooruit, al moet dit natuurlijk ook gelden voor Bert Roode, die sowieso het laatste, beslissende "zetje" gaf...:

 • "Geweldige uitleg op jouw site! En je ziet het; jij doet het niet voor niets. Maria mag lekker door het stof! Perfect beste man, petje af! Laat uw vingers koelen op een bedje muntblaadjes."
 • "Kritisch stukje commentaar op jouw site, maar wel terecht."
 • "... blijf lekker doorpolderen Peter, ik krijg goeie zin van de schaarse tegendraadse types in NL." (van een lid van het Nederlandse parlement...)

* Feitelijk wordt bedoeld: de in de meeste meterkasten nog steeds aanwezige, meestal perfect werkende Ferrarismeters. In de meeste gevallen volautomatisch salderend, en dus Elektriciteitswet artikel 31-c [amendement Samsom] direct, en zonder bemoeienissen van bureaucraten-met-snode-plannetjes in de praktijk brengend.

Een draaispoelmeter is feitelijk een meetinstrument voor het meten van gelijkstroom (beslist geen Ferrarismeter). Deze is echter "richting gevoelig", en dient voor het meten van wisselstroom eerst gelijkgericht te worden.


Pagina opgemaakt dd. 11 september 2008, herdenkingsdag van "nine eleven".
NB: alweer 192 dagen na de officiële publicatie van die verschrikkelijke Ministeriële Regelingen in de Staatscourant op 3 maart 2008... Antwoorden EZ en mijn reply ingevoegd 24 oktober 2008, reacties op 26 oktober 2008.

 


© 2008 Peter J. Segaar/Polder PV, Leiden (NL)