starting up our own green power production unit: 4 solar panels, March 2000
Frau Antje und blaue Käse
links
PV-systeem
meten=weten
grafieken
graphs
huurwoningen
nieuws
index

 

SOLARENERGY

56 Cent, 15 Jahre lang - aber...

Verschenen in het Duitstalige Photon, "das Solarstrom-Magazin"

© Photon 3/2008– März: p. 16

Vertaling Peter J. Segaar/Polder PV
met toestemming van de redactie van Photon, waarvoor hartelijke dank!

Übersetzung Peter J. Segaar/Polder PV
mit genähmigung der Redaktion von Photon, mit herzlichen Dank!

^^^
Allemaal onzin, of niet?* Als Nederland ooit tot Zonnenatie wil worden, dan zeker niet met de net gepubliceerde regeling voor een terugleververgoeding.

© PHOTON, März 2008
Photo: F1 Online (modified)56 Cent, 15 jaar lang – maar ...

Nederland subsidieert voor de eerste maal de netinvoeding van zonnestroom – in homeopathische dosering

Duizenden kleine zonnestroom installaties zijn er al in Nederland, met een totale capaciteit van ongeveer 50 MegaWattpiek (1). Er komt zelfs een nieuwe wet (2) om vanaf april de netinvoeding van zonnestroom te bekostigen - de bestaande installaties vallen echter buiten de boot. In plaats daarvan zal de regeling de bouw van nieuwe mini-installaties forceren. Alleen zal niet alleen vanwege die reden de Nederlandse zonnestroom markt klein blijven.

Eerst het goede nieuws: vanaf 1 april zal er in Nederland een nieuwe regeling voor een terugleververgoeding voor op het net ingevoede zonnestroom van kracht worden, uiteindelijk voor een prijs van 56 cent per kilowattuur (3). De vergoeding bestaat uit een tarief voor de "Net-Metering" – vermoedelijk 23,40 cent per kilowattuur (4) – en een directe subsidie die rond de 33 cent per kilowattuur zou moeten liggen, zoals de Nederlandse Minister van Economische Zaken Maria van der Hoeven (CDA) in een brief aan het parlement schrijft. Tijdens de deadline heeft de Tweede Kamer, het Lagerhuis van het parlement, de wet weliswaar nog niet aangenomen, maar haar goedkeuring is zo goed als zeker. (5)

Nu zes minder goede berichten. Ten eerste: Onder de “Stimuleringsregeling Duurzame Energie” (SDE) vallen slechts PV-systemen in een klasse van 0,6 tot 3 kilowatt(piek) (6) vermogen. Ten tweede: De terugleververgoeding wordt uit de Rijksbegroting betaald, voor 2008 is slechts 2,8 miljoen Euro beschikbaar (7). Ten derde: Er wordt ten hoogste 850 kilowattuur per kilowatt(piek) systeemvermogen per jaar vergoed. Ten vierde: Bestaande eigenaren van een zonnestroom systeem krijgen niets, slechts nieuw aangebrachte installaties worden ondersteund. Ten vijfde: Degene die de staatssteun het eerst aanvraagt, maalt het eerst. Dat is niet onbelangrijk, omdat – ten zesde – in dit jaar slechts 10 MegaWatt(piek) gebouwd zou mogen worden, dus tussen de 3.000 en 16.000 systemen. Tot 2011 ligt het Zonnedoel in totaal op 80 MegaWatt(piek), schrijft de Minister van Economische Zaken. Want elk jaar zou er weer 5 MegaWatt(piek) bij moeten komen.

"De bedoeling is maximale leereffecten te creëeren en niet teveel belastinggeld daarvoor uit te geven", zo verklaart persvoorlichter Jan van Diepen van het Ministerie het totaalpakket van beperkingen. Waar zulke leereffecten dan wel bereikt worden, dat is de kenners van de Nederlandse PV-scene – grof geschat zijn er 30.000 kleine netgekoppelde systemen – een raadsel. "Een ondersteuningsconstructie, modules uit China en een kleine omvormer? Wat is daar aan innovatief? Niets is daar aan innovatief!" schimpt Peter Segaar. Hij strijdt met zijn internet site www.polderpv.nl al jaren voor een teruglever systeem naar het Duitse voorbeeld. Een specifieke innovatie heeft de Nederlandse regering zeker in de praktijk gebracht, nl. zo veel mogelijk verwarring stichten. Zelfs EZ persvoorlichter van Diepen kan bijvoorbeeld niet zeggen, wat de toekomstige bezitter van een zonnestroom systeem moet doen, om van de subsidie instantie SenterNovem zijn ondersteuning te krijgen, en aan welke voorwaarden hij moet voldoen. "Dat moeten we nog afwachten, omdat er steeds weer wijzigingen zijn", stelt hij. (8)

Zonne-activist Segaar gelooft dat dergelijke zaken geen toeval zijn. Het Nederlandse Ministerie van Economische Zaken, dat in energiekwesties even conservatief is als zijn Duitse pendant, wil mogelijk veel verwarring stichten, om op die wijze de invoering van zonnestroom te verhinderen.

De sociaaldemocratische parlements-afgevaardigde Diederik Samsom, die al jaren een terugleververgoeding eist, is echter tevredener: "Ik ben blij dat de zonne-energie ditmaal sowieso ondersteund wordt. Dat was namelijk bij de oude regeling niet het geval." (9) Desondanks vindt Samsom, wiens Partij van de Arbeid met de christen-democraten in de regering zit, het budget te krap gesteld. "Ik ben ervan overtuigd, dat we het budget moeten verhogen." Terwijl dat nog toekomstmuziek is (10), streeft het Ministerie van Economische Zaken bij een andere post reeds een verhoging na: De administratiekosten voor het afkeuren van aanvragen voor subsidie voor zonnestroom zou dit jaar nog bij een bescheiden bedrag van 30.000 Euro liggen. Voor 2011 gaat men echter al van 320.000 Euro uit.

Auteur: Christoph Podewils

© PHOTON Das Solarstrom – Magazin nr. 3/2008. März: p. 16.


Voetnoten Polder PV

(1) Dat is inclusief autonome systemen. Volgens het laatste CBS overzicht (2006) waren er in dat jaar 51,9 MWp, waarvan 46,9 MWp netgekoppeld. De markt is sindsdien nauwelijks gegroeid.

(2) Het is eigenlijk helemaal geen "wet" (in Duitsland is het EEG het beslist wel). Het gaat hier om 3 zogenaamde "Ministeriële Regelingen" die de uitvoeringsregels van de reeds eerder gepubliceerde "Algemene Maatregel van Bestuur" ("Besluit SDE") vaststellen. De hele papierwinkel "hangt onder de Kaderwet EZ-Subsidies". Lekker vaag allemaal. De (onuitgesproken) bedoeling van die supervage constructie is om maximaal invloed uit te kunnen laten oefenen door EZ ambtenaren, terwijl de politieke zeggenschap daarover zoveel mogelijk buiten de deur wordt gehouden...

(3) Geen vaste prijs. Basisbedrag is 56,4 cent (uitsluitend voor instappers in 2008...), jaarlijks gaat er een telkenmale opnieuw vast te stellen correctiebedrag van af. Voor 2008 is dat 23,4 cent, blijft over voor 2008: subsidie 33 cent/kWh. Hier bovenop komt een situatie- en contract afhankelijke "salderingscomponent" (in het artikel: "Net Metering" genoemd naar, o.a., de Amerikaanse praktijk) die behoorlijk kan afwijken van genoemd "correctiebedrag". Ook al omdat die laatste post voor het voorafgaande jaar wordt vastgesteld en de "salderingscomponent" de actuele situatie weerspiegelt (meestal halfjaarlijkse aanpassingen). Er kan dus nooit van een "vaste" vergoeding gesproken worden...

(4) Die 23,4 cent "Net Metering" component klopt niet, dat is een - begrijpelijk - misverstand (23,4 is, zoals onder (3) genoemd, het "correctiebedrag", alleen voor 2008). "Net Metering" of, op zijn Nederlands: "saldering" is afhankelijk van: actueel, meestal halfjaarlijks aangepast leveringscontract, van situatie verschillende transportkosten bij de netbeheerder, van de zwaarte van de aansluiting, en de daaruit resulterende wisselende BTW opslagen, en kan dus behoorlijk verschillen tussen huishoudens onderling.

(5) Zoals bekend zijn de Ministeriële "regelingen" (niet: "Wet") inmiddels gepubliceerd in de Staatscourant, nr. 44, op maandag 3 maart 2008.

(6) Nauwkeuriger en gewijzigd: onder de SDE vallen slechts PV-systemen tussen de 0,601 tot en met 3,5 kWp. Systeempjes tot en met 600 Wp wordt niet gesubsidieerd. De bovengrens werd uiteindelijk, onder druk van de Tweede Kamer, minuscuul verhoogd van 3 naar 3,5 kWp op 26 februari 2008 (stond echter al als laagste bovengrens in de aan de Regelingen ten basis liggende ECN rapporten in opdracht van ... EZ).

(7) Dat bedrag wordt als volgt berekend: 10.000 (kWp) x 850 (kWh/kWp.jaar) x 0,33 (Euro/kWh); voor de volledige 15 jaar subsidieperiode komt het neer op 42 miljoen Euro, het totale budget voor die eerste 10 MWp is gemaximeerd op 46 miljoen Euro om evt. onvoorziene dalingen van de elektriciteitsprijzen (leidend tot hogere uit te keren subsidiebedragen) te kunnen bufferen binnen de begroting.

(8) De eerste aanzetten daartoe werden gepubliceerd op de website van SenterNovem, een paar dagen nadat de MR's in de Staatscourant officieel werden geopenbaard. Vanaf de publicatie van de eerste commentaren op de vele voetangels en bureaucratische klemmen is de inbox bij Polder PV niet meer bij te houden...

(9) Dat is een leugentje om bestwil van de heer Samsom. In de MEP, de al even slecht georganiseerde en tot verbijsterende chaos leidende, 18 augustus 2006 door Joop Wijn kaltgestellte voorganger van de SDE, zaten (zitten) wel degelijk ook een paar particulieren met grote, dakvullende systemen. Voor hen was een miezerige fooi van 9,7 eurocent/kWh, 10 jaar lang bovenop de wettelijk verplichte saldering nog een klein beetje interessant. Voor het overgrote merendeel van de 30.000 kleine producenten met 4-6 modules op het dak echter totaal oneconomisch en volstrekt niet haalbaar. Als die mensen al op de hoogte waren van de mogelijkheid, wat beslist niet het geval was. CertiQ geeft in hun overzichten op dat er in 2007 slechts ruim 600 "producenten" van zonnestroom waren, waar nog alle "projecten" van (energie-)bedrijven uitgehaald moeten worden om een indicatie te krijgen van het aantal particuliere deelnemers. Het stelde allemaal in ieder geval vrijwel niets voor, omdat het een extreem onaantrekkelijke "regeling" was.

(10) Samsom stelde op 26 februari 2008 tijdens het Algemeen Overleg voor dat er tot 2011 (kabinetsperiode) 120 miljoen Euro uit de CDM en JI klimaatfondsen (VROM budget!) gehaald zou kunnen worden en overgeheveld naar de SDE regeling. 30 miljoen daarvan zou dan extra naar zonnestroom projecten moeten gaan. Mevrouw van der Hoeven van EZ was niet overtuigd van de haalbaarheid van die plannen, dus die 30 miljoen is vooralsnog zeer onzeker. 30 miljoen Euro is, bij een constant blijvende (echter beslist niet continu te realiseren!) 33 eurocent/kWh en bij een gemaximeerde normopbrengst van 850 kWh/kWp.jaar gelijk aan 15 jaar lang extra, in 2008 aan het net te koppelen, 7,13 MWp aan installaties te ondersteunen. Indien dat zou lukken, zou er dus alleen voor 2008 maximaal ongeveer 17 MWp (i.p.v. de nu vaststaande 10 MWp) bijgebouwd kunnen worden. Als de inschrijvingsperiode eindigend op 31 juli 2008 tenminste geen roet in het eten gaat gooien... Samsom rekende zelf overigens voor die extra 30 miljoen Euro op ongeveer 5 MWp extra per jaar (dus ook voor 2008), volgens het artikel over die materie in Nieuwsblad Stromen van 29 februari 2008.

*Nauwelijks "vertaalbaar" in de onderhavige, zeer goed getroffen zinsnede. Het Duitse origineel luidde namelijk: "Alles Käse, oder was?"


Voor een eerder door mij besproken Photon special (serie Europa) over de barre (doch grote potentie hebbende) marktsituatie in Nederland, zie bespreking artikel gepubliceerd in Photon van april 2006.

Elektronische, Duitstalige versie van het hierboven vertaalde artikel:

http://www.photon.de/news_archiv/zoom.aspx?cat=News_Archiv&sub=Politik&pub=1&id=481

Het artikel is inmiddels ook in de Spaanstalige versie "Photon La Revista de Fotovoltaica" (02/2008: 18), in de Engelstalige versie "PHOTON International The Photovoltaic Magazine" (3/2008: 64), en in de Italiaanstalige versie "Photon Il Mensile del Fotovoltaico" (3/2008: 15) verschenen...

PDF die ik van de redactie kreeg toegestuurd, © PHOTON, solar verlag gmbh, Jülicher Straße 376, 52070 Aachen: KLIK HIER (153 kB)

 


© 2008 Peter J. Segaar/Polder PV, Leiden (NL)