cumulative energy yield per group of solar panels and of complete PV-system as obtained from daily inverter kWh meter readings
warmte verbruik per jaar
links
PV-systeem
basics
grafieken
graphs
huurwoningen
nieuws
index
graphs per day
seasonal effects
yearly overviews
complete overviews
yield verification
grid-connected meter readings
financial aspects
variation among inverters
effects of shading
system deviations, defects

Totaaloverzichten

Warmte verbruik van Polder PV

1. Jaarlijkse warmte consumptie

voor maandelijkse warmte consumptie, zie de aparte pagina

zie ook pagina's elektriciteitsverbruik (incl. productie zonnestroom), kookgas verbruik, waterverbruik (drinkwater en regenwater)

(update: 2015)


1. Jaarlijkse warmte consumptie


Stadswarmte verbruik Polder PV per jaar. Blauwe stippellijn: langjarig gemiddelde over de gehele periode (8,25 GJ/jaar). Gele stippellijn: lineaire trendlijn in het verbruik. Vooral de relatief koude winters van 2008, 2010 en 2013, gecombineerd met het langdurige thuiswerk, maakt dat de trend fors "opwaarts" is. Gelukkig waren de winters in 2014-2015 zo zacht, dat die gemiddeld opwaartse trend weer gedrukt kon worden. Het verbruik blijft (voor een 2-persoons huishouden) ver onder het gemiddelde liggen van de meerderheid van de huishoudens met stadswarmte (volgens laatste onderzoek belangen vereniging Energie Nederland in 2011: 34,36 GJ/jaar, geen recentere data voorhanden). Het verbruik wordt in extreme mate bepaald door de ernst van de winterse maanden in het begin en het eind van elk kalenderjaar.

Deze grafiek geeft het jaarlijks verbruik van onze stadsverwarmingsinstallatie (met geïntegreerde warmtewisselaar voor warm tapwater) weer, gemeten in Gigajoule (GJ). Gebaseerd op opname van de meterstanden tijdens de jaarwisseling. Aangezien wij zéér kritisch "stoken" en maximaal 2-3 maal in de week douchen (al vele jaren op een douchebak met warmtewisselaar, dus nog meer energetische winst, al is deze laatste bij ons niet te meten), is het warmtegebruik sterk afhankelijk van de seizoenen. Als het koud is stoken we, doch met mate, en zodra een trui voldoende is, gaan alle radiatoren dicht en valt het GJ verbruik naar het basisverbruik aan warm tapwater terug. Voor dat laatste verwijs ik u gaarne naar de gedetailleerde verbruiksdata getoond in de grafiek met maandelijkse cijfers voor de warmtevoorziening, evenals uitgebreide achtergrondinfo en besparingstips voor mensen met stadswarmte installaties. De jaarverbruiken worden met name beïnvloed door de twee winterperiodes binnen elk kalenderjaar: de stookmaanden aan het begin- en het einde van het jaar. Als die sterk van een gemiddelde afwijken, wordt de hoogte van de jaarkolommen in hoge mate beïnvloed door de afwijking. Uiteraard zowel naar boven als naar beneden. De impact van de effecten hangen vooral af van het "basisgedrag" van de eindverbruiker. Verbruikt deze altijd al zeer veel stadswarmte of gas, zal de impact van een afwijkend jaar op de variatie geringer zijn dan bij een bewust zeer zuinig verbruiker als Polder PV. Zeker op procentuele basis van de totale verbruiken.

Sinds 1997 verbruikten we op jaarbasis, tot en met 2015, gemiddeld ongeveer 8,25 GJ aan warmte voor ruimteverwarming en warm tapwater (gestegen in de koude jaren 2009-2010, maar met het zeer warme 2011 en ook 2012 en 2014-2015 weer flink de trend drukkend). Nog steeds extreem laag in vergelijking met andere stadswarmte gebruikers in ons complex. Volgens de door velen bestreden oude omrekeningsfactor bij Vattenfall/NUON (43 m³ gas zou gelijk staan aan 1 GJ), zou dat op jaarbasis op het extreem lage verbruik van 355 m³ gas neerkomen. Bij gebruik van het waarschijnlijk veel reëlere TNO getal 31,595 m³ voor 1 GJ komt dat op slechts 261 m³. Tellen we daarbij het gemiddelde kookgasverbruik van grofweg 27 m³ op (grafiekpagina jaarlijks kookgasverbruik), komen we op een totaal warmte/gas equivalent verbruik van slechts 382 m³ gas uit (NUON getal) cq. 288 m³ (TNO cijfer).

Dat laatste is een waarde die in het geval van de aanname van Vattenfall/NUON niet ver verwijderd is van die van de extreem goed geïsoleerde meetwoning (ongeveer 300 kuub gasverbruik) in het Stad van de Zon project in Heerhugowaard, bij gebruik van het TNO getal zit je daar zelfs onder. Wij hebben beslist niet zulke extreem goede isolatie (woning gebouwd eind tachtiger jaren, mogelijk "te slecht geïsoleerd" vanwege beruchte, EPC-geralateerde stadswarmte perversiteiten). Maar we weten door verstandig gedrag ons verbruik fors te beperken. Een gemiddeld huishouden met een "normale" gasaansluiting en moderne CV ketel zou volgens het Energie Nederland stadswarmte tariefadvies rapport 2012 1.337 m³ gas verbruiken. Dat is een factor 3,5 maal zo hoog dan de "NUON uitkomst"!

"Normalere" huishoudens
Als je van een verhouding van gemiddelde verbruiken van 34,36 GJ stadswarmte (cijfer Energie Nederland 2012) en een kookgasverbruik van 50 m³ (relatief hoog geschat, hoewel elders hogere verbruiken worden gehanteerd die ik onrealistisch vind) uit zou gaan, kom je op een totaal verbruik van 1.527 m³ gas uit voor een "gemiddeld huishouden met stadsverwarming en kookgas" (volgens cijfers Energie Nederland en de door diverse partijen zwaar bestreden conversiefactor van 43 m³ gas/GJ stadswarmte, wat volgens TNO 32 m³ zou moeten zijn*). Dat ligt dus 190 kuub/jaar hoger dan een "gemiddeld gashuishouden", wat op jaarbasis, bij destijds (1-1-2013) een all-in variabele gasprijs van 65,37 Eurocent/m³ [regio C, G1 tarief] bij Vattenfall/NUON Energie, toch al gauw op zo'n 124 Euro hogere uitgaven voor alleen al de variabele kosten had uitgekomen. Daar bespaart Polder PV, door zeer bewust met (vooral) de radiatorkraan om te gaan, dus een forse hoeveelheid geld mee: de variabele eenheidsprijs was voor Leiden e.o. bij Vattenfall/NUON Warmte 23,92 Euro per GJ incl. 21% BTW in de tweede jaarhelft van 2013. In 2015 was deze, na een verhoogd tarief van EUR 24,03 in 2014, weer gezakt naar EUR 22,64/GJ.

Slecht nieuws m.b.t. 2008-2010
Zowel 2008 als 2009 en - vooral - 2010 hadden zowel een koud voorjaar als een behoorlijk koude winter in november-december. Zo koud, dat de radiatorkranen helaas vaak en fors open moesten om het leefklimaat enigzins acceptabel te houden. Er werd en wordt ook al steen en been geklaagd over de gasverbruiken op het bekende Gathering Tweakers forum Duurzame Energie. Dit heeft geresulteerd in record kalenderjaar verbruiken bij Polder PV, waardoor de Y-as aangepast moest worden... 10,91 Gigajoule in 2008 resp. 9,13 GJ in 2009 en zelfs een voor ons "spectaculaire" 12,22 GJ in 2010. Maar liefst 32% resp. 10% en zelfs 48% hoger dan het gemiddelde tot en met 2012 van 8,27 GJ/jaar...

Onze onverkozen stadswarmte leverancier Vattenfall/NUON Warmte blijft dan ook nog steeds grote hoeveelheden geld opslokken (in eerste instantie aan monumentale hoeveelheden nooit beïnvloedbaar vastrecht, ten tweede de pure verbruikskosten). Dit terwijl we voor de "geliberaliseerde marktsegmenten" elektra en (kook-)gas al jaren weg zijn bij die immer groter wordende energieholding, inmiddels voor de volle honderd procent in de handen van de grote Zweedse bruinkolen- en kerncentrale boer. Een energie moloch die voor haar, u leest het goed, bruinkolen dagbouw, in 2013 mogelijk vrijwel géén EEG heffing (EEG Umlage) heeft hoeven te betalen voor een stroom hoeveelheid van .... 1,3 TWh (1,3 miljard kilowattuur). Een hoeveelheid elektriciteit die een grote miljoenenstad als Keulen per jaar verbruikt (artikel)!!!

Oud rekenvoorbeeldje impact kosten SV
Zeg dat je zou rekenen met de helft van het daadwerkelijk gemeten (1 jan. 2012 tot 1 jan. 2013) jaarverbruik van 2012 in de eerste jaarhelft, en de rest in de tweede jaarhelft (grove modellering, ik heb fijnere, maandelijkse consumptie data). Dan kom je op het volgende bedrag voor ons zeer zuinig stokende huishouden (berekeningen incl. BTW, 19% tm. september, 21% vanaf oktober).

Variabele kosten (beïnvloedbaar door gedrag, "zuinig stoken")
2012-I tarief NUON Warmte € 23,24/GJ, helft 8,46 GJ = 4,23, kosten: € 98,31
2012-II tarief € 24,16, stel 1/8e x 8,46 GJ = 1,06, kosten: € 25,55
2012-III tarief
€ 24,56, stel 3/8e x 8,46 GJ = 3,17, kosten: € 77,92
2012 totaal feitelijk "betaalde" kosten variabel: € 201,78

Vastrecht (niet beïnvloedbaar: altijd dokken)
2012-I tarief NUON Warmte € 30,18/mnd, 6 maanden = € 181,08
2012-II tarief € 30,18/mnd (ongewijzigd), 3 maanden = € 90,54
2012-III tarief
€ 30,69/mnd, 3 maanden = € 92,07
2012 totaal feitelijk "betaalde" kosten vastrecht: € 363,69 (komt neer op 99 Eurocent/dag gemiddeld)

Totaal variabele (beïnvloedbare) plus vastrecht (niet beïnvloedbare) kosten: 201,78 + 363,69 = € 565,47 (verdeling variabel/beïnvloedbaar : vast/nooit te beïnvloeden in ons zeer spaarzame huishouden = 36% : 64%). Per maand zijn dat reëele kosten van € 47,12 met het genoemde, sterk van het winterseizoen afhankelijke verbruik, en tariefstellingen zoals hierboven geschetst.

Warmtewet effecten
Later werd het met de invoering van de Warmtewet (1 jan. 2014) nog veel erger, met ondraaglijk wordende vastrechtwoeker. Daar ben ik gedetailleerd op ingegaan in mijn laatste analyses van de tariefstellingen voor 2014, resp. voor 2015. In 2015 betaalden we, bij een te hoog aangenomen gemiddeld verbruik van 9 GJ/jaar, maar liefst 69,2% aan vastrecht op de totale kosten voor het GJ verbruik plus vastrecht. Die laatste post bedroeg in 2015 alweer EUR 457,44 per jaar (EUR 38,12/maand), bij een GJ prijs van EUR 22,64 incl. btw.

Vergelijk dit eens met de (te hoge) 20 Euro maandelijkse voorschotbedragen die we bij (feitelijk ook niet zelfverkozen leverancier) Greenchoice betalen voor elektra en kookgas (€ 240 per jaar), waarbij we ook nog eens geld terugkrijgen (vooral veroorzaakt door combinatie extreem lage verbruiken en teruggave energiebelasting op de jaarnota, die per 1-1-2009 ook extreem is verhoogd ter compensatie van het capaciteitstarief; het voorschotbedrag is sowieso veel te hoog). En u snapt wellicht dat ik die hele zwaar door Den Haag gepushte kermis van "marktliberalisering" absoluut niet zie zitten... Het maakt allemaal geen ene drol uit, we blijven financieel leegbloeden aan onze onverkozen warmte leverancier uit die befaamde holding genaamd Vattenfall/NUON, hoe laag de radiator knop ook wordt gezet...

NB: ik kan een scherpere uitsplitsing maken omdat ik alle maandelijkse meetdata heb, ook voor stadswarmte (zie grafiek). Bovenstaand oude voorbeeld is dan ook een rekenoefening voor mensen die uitsluitend het exacte jaarverbruik van 1 januari tot en met 31 december kennen en dus met "fictieve halve jaarverbruiken" moesten rekenen. Sinds de Warmtewet is ingetreden is er echter maar 1 tariefstelling voor het hele jaar, en de warmteklanten hebben het voordeel van lagere gasprijzen in de tweede jaarhelft dus mooi aan zich voorbij zien gaan...

Voor mensen met een door Energie Nederland (voor het jaar 2011) "gesignaleerd" gemiddeld verbruik van 34,36 GJ zouden in Leiden bij Vattenfall/NUON Warmte met bovenstaande grove rekenmethode en de tariefstelling voor het jaar 2015 maar liefst 777,91 (variabele kosten) + 457,44 (vastrecht) = € 1.235,35 incl. BTW (alleen voor ruimteverwarming en tapwater...) kwijt zijn geweest in dat jaar. Een enorm hoog bedrag voor veel mensen... Een factor 1,9 maal het bedrag wat wij uitgeven, al worden onze uitgaven gedomineerd door een verschrikkelijke, nooit te beïnvloeden vastrecht last van maar liefst ruim 69%. Bij mensen met 34,36 GJ/jaar verbruik is die vastrecht last "slechts" 37% van de totale uitgaven voor stadswarmte...

 
 
 
© 2005-2016 Peter J. Segaar/Polder PV, Leiden (NL)
^
TOP