cumulative energy yield per group of solar panels and of complete PV-system as obtained from daily inverter kWh meter readings
elektra balans per jaar
links
PV-systeem
basics
grafieken
graphs
huurwoningen
nieuws
index
graphs per day
seasonal effects
yearly overviews
complete overviews
yield verification
grid-connected meter readings
financial aspects
variation among inverters
effects of shading
system deviations, defects

Totaaloverzichten

Elektra verbruik en opwek van Polder PV op jaarbasis

1. Jaarlijkse elektra consumptie en (gesaldeerde) produktie

voor maandelijkse elektra consumptie en produktie, zie de aparte pagina

zie ook pagina's kookgas verbruik, verbruik stadswarmte, waterverbruik (drinkwater en regenwater)

(update: 2016)


1. Jaarlijkse elektra consumptie en (gesaldeerde) produktie
Deze grafiek is gebaseerd op de jaarlijkse (geïnterpoleerde) meterstand opnames van de Ferrarismeter van de netbeheerder/meetgemachtigde tijdens de jaarwisseling van 31 december - 1 januari, en het verschil in cumulatieve meterstanden van de (niet resetbare) kWh tellers van de OK4 omvormers in ons zonnestroomsysteem tijdens de jaarwisseling. Voor de maandelijkse grafieken, waarbij ook de (gesaldeerde) teruglevering aan het net zichtbaar wordt in de zonrijke maanden met weinig elektra consumptie, zie de separate grafiekpagina's: totaaloverzicht sinds begin metingen cq. de (laatste jaren niet meer bijgehouden) jaarlijkse maandoverzichten.

De gele getallen in de grafiek geven de van de energieleverancier netto afgenomen hoeveelheid "restverbruik elektra" per jaar aan, met als eigen peildatum 1 januari. Dus niet op nota-basis, omdat die vaak over fors van de kalenderjaren afwijkende boeking- en meetperiodes gaan. Dit zijn dus de feitelijk "betaalde" resthoeveelheden elektra die wij nog op (kalender-) jaarbasis hebben afgenomen (tm. 2013). De zwarte getallen geven de in dat jaar gemeten zelf opgewekte en netto verbruikte hoeveelheid zonnestroom weer (dus inclusief niet gerealiseerde opbrengsten door inverter defecten e.d., in eerdere jaren). De bovenkant van de jaarkolommen geeft dus het werkelijke verbruik in het betreffende jaar aan. Het "dieptepunt" (toen er nog geen sprake was van intensief computerwerk bij het toen nog niet bestaande Polder PV) bereikten we in 2001, maar dat door het (steeds intensievere) computergebruik voor Polder PV en ander energie(k) werk is het totaal weer enigzins is toegenomen. Met nog steeds zeer acceptabele jaarverbruiken waar menig huishouden jaloers op zou kunnen zijn...

Verdere toelichting
"gray" is "grijs" elektra contract (nog geen keuzemogelijkheid, voor de liberalisering van de "groene stroom markt"); "green" is "groen" elektra contract (achtereenvolgens 100% Ecostroom/EWR, Natuurstroom/NUON (heeft EWR opgeslokt), resp. "Schone Stroom Extra"/Echte Energie). 1 juli 2003 is overgestapt op een "Blauwe Energie" contract bij Echte Energie (windenergie van Nederlandse bodem (kolom kleur 2003 verlopend van groen naar blauw). Vanaf 2004: "blue". De contracten werden in 2003 aangepast omdat er drama's met de subsidiëring van groene stroom waren door karakteristiek Nederlands politiek wanbeleid (en domme wijze van financiering die altijd "te kort" bleek te schieten). Tenslotte: in 2007 werd onze zelfverkozen kleine groene leverancier Echte Energie verkocht aan de Eneco holding en werden de klanten "geloosd" bij het enige echte volwaardige groene alternatief, Greenchoice. De officiële ingangsdatum van die in principe niet 'zelfverkozen" leverancierswisseling was 1 oktober 2007. Omdat we zelf zonnepanelen hebben en frequent automatisch de overschotten invoeden op het net, werden we daar ingedeeld als "zonne-energie contractant". Dat wordt in de grafiek weergegeven met de kleur "orange" voor het restverbruik-kolommetje (gesaldeerd). De 2007 kolom verloopt van blauw (grootste deel van het jaar nog windenergie contract met Echte Energie) naar oranje (restant van het jaar bij Greenchoice). Vanaf 2008 loopt dit contract door, in afgelopen jaren in afwijkende vorm (uniforme kolom kleur).

De zelf m.b.v. het betrouwbare OK485 data interface gemeten opbrengsten van het zonnestroom systeem worden gestapeld op het resterende verbruik per jaar bij de energieleverancier (resultaat van salderende ferrarismeter). Op jaarbasis werd door ons zonnestroomsysteem in de jaren 2002-2013 een substantieel deel van de eigen consumptie opgewekt, zeker sinds de bijplaatsing van de 6 stuks 108 Wp zonnepanelen in oktober 2001, en de twee nieuwe 108 Wp modules die er per 14 augustus 2007 zijn bijgekomen (effect in 2007 vooralsnog beperkt, omdat slechts een klein deel van het jaar extra productie werd "gedraaid"). Als extra push kwamen de voor een zeer geringe prijs verkregen 2 stuks 50 Wp Kyocera modules op 19 april 2010 aan het net in ons systeem er bij. Dat was wel nodig ook, want door het excessieve computer gebruik bij Polder PV, werd ook de jaarlijkse consumptie van elektra hoger. Al is het nog steeds maar een derde van wat een gemiddeld huishouden er door jaagt (meestal zonder eigen opwek)...

In record zoninstralings-jaar 2003 werd bijna de gehele netto jaarconsumptie zelf opgewekt. In de magnifieke zomerperiode werd van de productie een aanzienlijk deel op het net gezet, hetgeen in de vorm van het windstroom contract bij Echte Energie in de winterperiode weer "gesaldeerd" werd afgenomen. Salderen op jaarbasis, heet dat. In Amerika wijdverbreid gelegaliseerd en in Wet vastgelegd als "net metering" (in California mag zelfs een productiecapaciteit van 1 Megawatt (MW) aan zonne- en/of windstroom zo "gesaldeerd" worden...). In Vlaanderen wordt zelfs saldering tot en met 10 kW (AC) toegestaan en kreeg je in de gouden jaren nog eens 45 eurocent/kWh aan makkelijk inbare groencertificaten toegekend tot en met 2009 (daarna ging de groencertificaten waarde hard omlaag, en volgde een markt "collapse" in 2013 vanwege voortdurend negatieve ingrepen van de overheid aldaar).

2007 ff
Ons "externe restverbruik" is op jaarbasis in 2007 weer tijdelijk omlaag gegaan naar slechts 188 kWh/jaar, mede veroorzaakt door de bijplaatsing van de twee nieuwe 108 Wp modules. Dat is voor het eerstvolgende "volle" arbeidsjaar 2008 alweer gedaald naar zo'n 110 kWh, ondanks het stijgende totale verbruik. Door de extreem intensieve werkzaamheden aan Polder PV in 2008, het vele computerwerk m.b.t. beantwoording van talloze ingewikkelde e-mails en vergelijkbare werkzaamheden, het permanente thuiswerk tot in nachtelijke uren, is de totale jaarconsumptie uiteindelijk in 2010 weer gestegen naar een eindtotaal (inclusief eigen opwek) van 1.123 (opwek) + 129 (restverbruik, gesaldeerde meterstanden) = 1.252 kWh. Waarbij we weer zo'n beetje op het niveau van 1997 (1.246 kWh) waren "gearriveerd". Dus: wel weer een lichte toename van het elektraverbruik, maar: (a) 90% eigen 100 procent duurzame opwek, en (b) investering in de informatievoorziening van de Nederlandse burger middels Polder PV.

In 2009 is door de zeer lange zonrijke zomerperiode het "restverbruik" gesaldeerd nog maar op 45 kWh terecht gekomen op jaarbasis. Nog onder het vorige record van 2003, maar daarbij moet wel gezegd worden dat er 2 modules zijn bijgekomen en 2003 exceptioneel zonrijk is geweest. 2010 was beslist minder productief als je naar de resultaten van de deelsystemen hier vergelijkt. Het was goed dat er in april twee Kyocera modules bij kwamen, want door hun uitzonderlijk hoge (relatieve) productie konden die de "klap" van het verlies van bijna de hele oktober maand door de grote dakrenovatie alhier enigszins goedmaken. Het totale verbruik (inclusief zelf verbruikte zonnestroom) kwam weer in de buurt van dat voor 2008. Op kalender jaar basis hoefde er nog maar 129 kWh aan Greenchoice te worden betaald.

2011
Dit jaar was voor ons historisch. We zijn namelijk, gezien de op de jaarwisseling vastgestelde meterstanden op de enkeltarief Ferrarismeter in dat jaar officieel "een nullie" geworden: we hebben in dat jaar exact (!) evenveel stroom geconsumeerd als dat we middels de zonnepanelen hebben opgewekt (inclusief de byzonder goed presterende Kyocera modules, die dit jaar voor het eerst een vól kalenderjaar hebben gedraaid). Ergo: de meterstand op de Ferrarismeter was op 1 januari exact dezelfde als die van het jaar daarvoor.

In 2011 produceerden we 1.236 kWh pure zonnestroom (met grotendeels "prehistorische" olieboer paneeltjes). En we consumeerden die hoeveelheid ook weer, natuurlijk met name 's avonds, en in de wintermaanden.

2012
Ook dit was een "historisch" jaar, want we kregen voor het eerst een (microscopisch) structureel overschot(je) te verwerken. Dat gebeurde al medio december toen de meteropnemer namens netbeheerder Liander een "negatieve meterstand" vaststelde. Maar ook tijdens de jaarwisseling bleek de meterstand t.o.v. die van het vorige jaar "in de min" te zijn geraakt. En wel een lieve 4 kilowattuur... We hebben flink elektra verbruikt in die laatste maanden, o.a. door water voor thee met een waterkoker te koken, en door een externe verbruiker aan te schakelen. En dat heeft in combinatie met het enorme zomer overschot uiteindelijk er in geresulteerd dat we net iets meer hebben geproduceerd in het kalenderjaar dan we elektrisch hebben geconsumeerd. Vandaar dat dunne "streepje" onder de X-as in de grafiek, en dat tale-telling getal "-4" er onder...

2013
In dit jaar hielden we door een combinatie van diverse factoren op de elektriciteits-meter een - bescheiden - hoeveelheid van 148 kWh "over", die dus netto zal worden gefactureerd (eerder is er al een nota opgemaakt, met minder dan 100 kWh als saldo). De bovenkant van de kolom ligt een stuk hoger dan eerdere jaren. Desondanks blijft dit peanuts in vergelijking met een "gemiddeld" huishouden.

2014-2016
Doordat we beiden zeer energiezuinige computers hebben gekocht, en we kennelijk zeer kritisch op het stroomverbruik blijven letten, in combinatie met ronduit royale opbrengsten uit het al als "antiek" te beschouwen PV-systeem, en nog een "mobiel" paneel wat ik in de zomerperiode af en toe op het terras zet, zijn we deze laatste kalenderjaren de facto "echte neggies" geworden. Niet veel, 111 tot 133 kWh "in de min". Maar toch. We gaan bedenken hoe we die overschotten zinvol kunnen gaan inzetten, als het zonnestroom systeem het zo goed blijft doen als het heeft aangetoond (niet alleen nauwelijks problemen meer met de installatie, maar ook steeds meer zoninstraling, zie laatste analyse van KNMI data).

Totaal elektraverbruik Polder PV
De zonnestroom opbrengsten worden bij Polder PV op dagelijkse basis bijgehouden via het OK485 data interface door minimaal 's ochtends of 's avonds bij het aan- of afschakelen van de omvormers de meterstanden van alle OK4'tjes in het PV-systeem uit te lezen. Deze data zijn geverifieerd en betrouwbaar gebleken, zowel via het PVSAT project, als via de zeer fraaie modellering met instralingsgegevens van Rob de Bree (zie verder ook zijn fraaie website Siderea.nl!). Ergo: ze vormen een betrouwbare meting van de werkelijke AC output van ons zonnestroomsysteem.


Percentage opwek zonnestroom van elektraverbruik, details
2001 was ons "absolute minimum" bruto totaalverbruik tot nu toe (954 kWh, waarvan 39% eigen opwek door de toen aanwezige 4 modules, 0,372 kWp). 2003 was het "absolute recordjaar" zonnestroomproduktie met de oude deel-installatie van 1,02 kWp (1.070 kWh, restverbruik 48 kWh, dus 96% eigen opwek). 2008 vestigde een nieuw "absoluut" record, veroorzaakt door het volledige jaar dat de 2 nieuwe modules hebben gewerkt, met een totale zonnestroom productie van 1.122 kWh, resulterend in 91% eigen opwek in dat jaar. In 2008 gestegen naar 96%. Ook al werd dat met 1 kWh weer verbroken in 2010 (ondanks de bijna volledig weg gevallen oktober opbrengst door de dakrenovatie compensatie door de extra productie van de zeer goed presterende 2 Kyocera modules vanaf 19 april in dat jaar), omdat we ook weer wat meer elektra zijn gaan verbruiken in 2010, kwam het aandeel zonnestroom in dat jaar op nog steeds een respectabele 90%.

2011 sloeg alle records wat absolute productie betreft: met 14 oude PV modules werd voor ons huishouden 1.236 kWh opgewekt, en dat was 100 procent van de kalenderjaar consumptie. Het niet zeer spectaculaire, en behoorlijk natte volgende jaar, 2012, bracht voor hetzelfde 1,34 kWp systeem een opbrengst van 1.178 kWh, resulterend in een netto overschot van 4 kilowattuur vanwege relatief bescheiden overall stroomverbruik (ondanks de bewust gekozen "meerconsumptie" in de tweede helft van het jaar om het grote zomeroverschot "weg gesaldeerd" te krijgen)... Een zelfde hoeveelheid werd in 2013 opgewekt, wat mooi synchroon loopt met de vrijwel identieke globale instraling in dat jaar (artikelen 5 jan. 2014 en 7 jan. 2014).

2014 tot en met 2016 sloten af met weer hoge tot zeer hoge (2015-2016) producties, 1.206 - 1.234 - 1.230 kWh op kalenderjaar basis. Voor 2015 dus bijna het record van 2011 evenarend.

Stroomconsumptie
Sinds 2002 (1.020 Wp PV-systeem, vanaf 14 augustus 2007 1.236 Wp, vanaf 19 april 2011 1.336 Wp) is de totale jaarlijkse elektra consumptie gemiddeld 1.145 kWh geweest tm. 2016, met een gemiddelde eigen zonnestroom opwek van ruim 95 procent (hoge impact van recordjaar 2003 die nog een tijdje blijft "nadreunen" in de meerjarige gemiddeldes). Reken we vanaf het jaar dat onze eerste 4 zonnepanelen in gebruik werden genomen (maart 2000), komen we op nog steeds respectabele getallen uit van gemiddeld 1.123 kWh/jaar totale consumptie, met een gemiddelde eigen zonnestroom opwek (vanaf maart 2000) van ruim 88%.

Een gemiddeld Nederlands huishouden (inmiddels gedaald tot 2,17 personen in 2016) verbruikt volgens de laatste StatLine cijfers 2.980 kWh elektra per jaar (status update 2015). Dat komt neer op een verbruik van gemiddeld 1.373 kWh/pp.jaar. Let wel, hier wordt zelf geconsumeerde zonnestroom niet bij gerekend. Dat is en blijft nog steeds voor het overgrote merendeel hartstikke grijze stroom (ondanks alle ordners vol parlementaire "stukken" en "groene oraties" schiet het in Nederland nog steeds niet echt op). Op basis van niet meer bijgehouden cijfers van Energie Nederland [stadswarmte tariefadvies 2012] zou dat verbruik zelfs zijn gestegen naar ruim 3.984-4.088 kWh. Waarbij het nauwelijks zou uitmaken of je in een "gewone gasgestookte" woning of in een huis met stadswarmte voorziening zou wonen.

Wij gebruiken in ons 2-persoons huishouden een stuk minder, inmiddels rond de 548 kWh/persoon, ongeveer een factor 2,5 maal zo laag dan het aan CBS data ontleende cijfer. Waarvan dan ook nog eens de laatste jaren een vrijwel equivalent totaal op het eigen huurappartement brandschoon, geruis- en emissieloos is opgewekt. Met daarbij ook nog de notitie, dat ondergetekende bijna dagelijks thuis werkt... Het kan allemaal, maar je moet het wel zelf willen en er voor gaan.

Voorkomen netverliezen
De door ons of collega PV-eigenaren op het distributienet ingevoede stroom zal nooit de laagspanningsnetten verlaten omdat de buren en/of mensen verderop in de wijk het direct (betaald tegen alle kosten) via hun eigen kilowattuurmeter weer afnemen. Het elektriciteitsnet wordt dus fors ontlast en "van onderop verduurzaamd" doordat:

(1) Er voor die door ons geproduceerde hoeveelheid duurzame elektriciteit geen inefficiënte verbranding van kostbare, uit steeds politiek gevoeliger contreien afkomstige, milieubelastende fossiele grondstoffen in grote energiecentrales meer hoeft plaats te vinden (in ieder geval: forse reductie);

(2) Die (vermeden hoeveelheid) fossiel opgewekte elektriciteit niet meer met grote verliezen over de midden- en hoogspanningsnetten naar de laagspannings distributienetten getransporteerd hoeft te worden;

(3) De netbeheerders met minder kabelverliezen te maken krijgen vanwege afnemende transportbehoefte over lange afstanden. En eventuele peperdure netverzwaringen van midden- en hoogspanningsnetten door fors stijgende elektriciteitsconsumptie uitgesteld (en hopelijk bij introductie van slimme opslag in bijvoorbeeld elektrische auto's of decentrale, duurzame accu-systemen zoals wijk-opslag zelfs afgesteld) kunnen worden omdat er meer capaciteit op bestaande kabelnetwerken op de hogere spanningsniveau's vrijkomt.

(4) Dure piekbelasting in met name steden en lokaties met grootverbruikers van elektriciteit in de nabijheid in de distributienetten op zomerse dagen automatisch en in toenemende mate "geschoren" wordt door de juist op dat soort momenten hoge invoeding van overschotten aan zonnestroom op die netten. Daar wordt nog steeds geen enkele compensatie voor gegeven, terwijl die zonnestroom op dat soort momenten veel waard "zou moeten zijn". De PV-eigenaren zien helemaal niets van die hoge "marktwaarde" terug, maar de manipulatoren bij de energie "leveranciers" doen er hun voordeel mee, al zwijgen ze als het graf over deze voor hen lucratieve situatie...

Conclusie: De Nederlandse netbeheerders zouden blij mogen zijn met al die decentrale opwekkers.

 
 
 
© 2005-2017 Peter J. Segaar/Polder PV, Leiden (NL)
^
TOP