cumulative energy yield per group of solar panels and of complete PV-system as obtained from daily inverter kWh meter readings
weekopbrengst/paneel
links
PV-systeem
meten=weten
grafieken
graphs
huurwoningen
nieuws
index
graphs per day
seasonal effects
yearly overviews
complete overviews
yield verification
grid-connected meter readings
financial aspects
variation among inverters
effects of shading
system deviations, defects

Totaaloverzichten

Gemiddelde weekopbrengsten van 2 types AC modules

zie ook: gemiddelde weekopbrengsten per jaar (deelsectie jaaroverzichten)
Zie ook: dagopbrengsten resp. maandopbrengsten

update datum grafiek: 1 maart 2010 = week 8

(curve voor 108 Wp modules vlakdekkend, die voor 93 Wp modules "doorzichtig" om verschillen goed te kunnen zien)

Voor de duidelijkheid zijn de metingen voor de 2 nieuwe modules (vanaf 14 augustus 2007) niet in deze grafiek opgenomen. Metingen vanaf week 14 in 2000 (op dinsdag 28 maart, week 13 van 2000, werd het data interface op de computer aangesloten, maar kon niet een volledige week gemeten worden). "Gaten" in de grafiek zijn vakantieperiodes waarin niet gemeten kon worden. Sinds maart 2000 is de groep van 4 93 Wp AC-modules al ruim 5 jaar in bedrijf en zijn er 3 OK4 inverters vervangen: 1 in juli 2002 (week 27), 1 in januari 2003 (week 3), en een vervangingsexemplaar in maart 2004 (week 13) die het maar 1 jaar en 8 maanden heeft uitgehouden. Vooral de uitval van een defecte inverter in juni/juli 2002 (week nrs. 24-27) is goed in het gemiddelde resultaat van deze groep AC-modules terug te zien. Tenslotte heeft helaas in week 52 van 2004 een 4e exemplaar het definitief begeven na al in het voorjaar 3 weken stilgelegen te hebben; deze omvormer is in week 3 van 2005 door een leenexemplaar vervangen. Uitgevallen omvormers op de 108 Wp modules werden in november 2003 (week 45), maart 2004 (week 12) resp. april 2004 (week 15) relatief snel na constatering van het defect vervangen, maar wederom begon een exemplaar eind maart 2005 (week 12) in de problemen te raken. Vanaf begin april is er door deze omvormer vrijwel geen zonnestroom meer geproduceerd, hetgeen goed is te zien aan de relatief tegenvallende weekopbrengsten van de 108 Wp groep in april-mei 2005. Alle omvormers zijn eind mei 2005 in opdracht van NUON naar binnen verplaatst en defecte exemplaren vervangen (rode stippellijn).

Gemiddelden voor de 93 Wp zonnepanelen zijn uit de resultaten van 4 AC modules bepaald; die voor de 108 Wp zonnepanelen uit de resultaten van de in 2001 bijgeplaatste 6 exemplaren (hierbij geen onderscheid makend tussen in de voorste of in de achterste rij staande exemplaren).

Mooi is wederom de weer- en seizoensafhankelijke productie te zien met maximale opbrengsten van rond de 3 kWh per 93 Wp AC module en 3,5-4 kWh per 108 Wp AC module per week in de zomer. In de winter zijn de gemiddelde weekopbrengsten voor deze 2 typen AC modules ongeveer even "klein", nl. rond de 0,25 kWh gemiddeld per week, doordat 4 van de 6 108 Wp modules beschaduwd worden, hetgeen het module-gemiddelde van dit type flink onder druk zet. In de zomer is het verschil in gemiddelde opbrengst per type AC module behoorlijk groot doordat de 108 Wp panelen een betere "match" zijn voor de 100 Watt OK4E inverters dan de 93 Wp panelen: ze houden de omvormers langduriger op topvermogen en produceren daardoor aanzienlijk meer energie, zonder dat de omvormer overbelast raakt. In de winterperiode is er veel meer sprake van (langdurig) strooilicht (bij continu wolkendek), en dan is de meeropbrengst van de 108 Wp AC modules veel minder groot dan bij langdurige zonneschijn zonder wolken.

Week 4 van 2006 gaf een record gemiddelde paneelopbrengst te zien voor de wintermaand januari door het extreem zonnige en koude weer (hoge omzettingsrendementen): 1,15 kWh voor een 93 Wp paneel (alle 4 onbeschaduwd), 1,42 kWh voor een onbeschaduwd 108 Wp paneel (voorste rij), resp. 1,21 kWh voor een partieel beschaduwd 108 Wp paneel (achterste rij). Dus zelfs al worden de achterste 4 zonnepanelen in deze maand nog partieel beschaduwd door de vooraan staande zonnepanelen, de gemiddelde opbrengst per paneel is onder deze condities toch al hoger dan die voor de 93 Wp panelen die in het geheel niet beschaduwd worden.

Gemeten gemiddelde weekopbrengst "extremen"

93 Wp module: (voor systeemrenovatie) maximum 3,743 kWh in week 19 van 2001, minimum 0,049 kWh in week 52 van 2002 bij 1 uitgevallen omvormer (sterk achterblijvend resultaat in gemiddelde verwerkt), hetgeen in werkelijkheid neergekomen zou zijn op 0,065 kWh voor 4 goed werkende omvormers. Na systeemrenovatie (eind mei 2005) is het record 3,461 kWh in week 28 van 2006.

108 Wp module: (voor systeemrenovatie) maximum 4,340 kWh in week 22 van 2003, minimum 0,095 kWh in week 52 van 2002 (alle 6 panelen); onbeschaduwde 108 Wp modules: 0,098 kWh. Na systeemrenovatie werd het record wederom behaald in week 28 van 2006 met een geregistreerde gemiddelde productie van 4,108 kWh bij halfdaagse uitval van 2 omvormers. Gecorrigeerd met het gemiddelde verlies, zou die week in theorie gemiddeld 4,194 kWh per paneel geproduceerd zijn.

Geëxtrapoleerde data (metingen van minimaal 4 dagen in een week naar 7 dagen omgerekend) zijn met een grijze basis weergegeven (de hoge piek voor de 93 Wp modules in week 19 in 2000 is dus geen reëele waarde).

De twee nieuw geplaatste 108 Wp modules in ons PV-systeem (per 14 aug. 2007) vindt u vooralsnog niet terug in deze grafiek, omdat ze een iets andere oriëntatie hebben. Bovendien zal dat de leesbaarheid van bovenstaande grafiek niet ten goede komen. Wellicht komt er in de toekomst een separate grafiek waarin een vergelijking met de bestaande 108 Wp modules wordt gemaakt.

Na de systeemrenovatie in mei 2005 werden de volgende weekrecords behaald, echter geen records t.o.v. de situatie voor de renovatie:

93 Wp modules: maximum 3,461 kWh/paneel in week 28 van 2006, minimum 0,112 kWh/paneel voor de laatste week (52) van dat extreme jaar.

108 Wp modules: 4,108 kWh/paneel in week 28 van 2006, tot 0,119 kWh/paneel voor de laatste decemberweek in 2006.

Bijplaatsing 2 pal zuid gerichte 108 Wp modules

De twee laatst bijgeplaatste modules doen het prima, maar hebben t.o.v de andere, al lang in het systeem opgenomen 108 Wp panelen (identieke exemplaren) nog geen nieuw weekrecord gevestigd. Het gemeten maximum was 3,538 kWh in week 17 van 2009, waarbij gesteld moet worden dat diverse goede weken er niet gemeten kon worden (extrapolaties). De verwachting is dat er hogere producties gemiddeld per paneel in dat subgroepje van slechts 2 modules behaald zullen zijn.

In week 52 van 2008 werd voor deze groep een voorlopig minimum van 0,233 kWh gemiddeld per module gemeten.

 


© 2005-2010 Peter J. Segaar/Polder PV, Leiden (NL)