energy yield per week, 4 years superimposed
weekopbrengsten gemiddeld
links
PV-systeem
meten=weten
grafieken
graphs
huurwoningen
nieuws
index
graphs per day
seasonal effects
yearly overviews
complete overviews
yield verification
grid-connected meter readings
financial aspects
variation among inverters
effects of shading
system deviations, defects

Jaaroverzichten

Gemiddelde weekopbrengsten

4. Gemiddelde weekopbrengsten van 2 typen AC modules (groepen paarsgewijs)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 ministring alle jaren uitleg

zie ook: gerealiseerde weekopbrengsten, genormeerde weekopbrengsten
en verder: gemiddelde dagopbrengsten, gemiddelde maandopbrengsten


In deze sectie worden de gemiddelde weekopbrengsten per type AC module weergegeven. De gemiddelde waarden voor de 93 Wp en de 108 Wp AC modules worden telkens in 1 jaargrafiek kolomsgewijs naast elkaar getoond. Elk kolom"paar" (vanaf installatie 6x 108 Wp groep in week 42 van 2001) geeft de gemiddelde weekopbrengst per paneel per groep AC modules weer. Als u van uw eigen PV-systeem de gemiddelde opbrengsten per paneel berekent, en u heeft gelijksoortige AC modules (ACN 2000E 93 Wp resp. ACN 5000E 108 Wp met OK4 inverters), is een zinvolle vergelijking van dezelfde jaren met de hier getoonde weekopbrengsten mogelijk als we lokale verschillen in instralingsdichtheid buiten beschouwing laten. Heeft u een PV-systeem met zonnepanelen met een afwijkend Wattpiek vermogen, dient u eerst de weekopbrengsten te normeren door de resultaten door het in de installatie opgestelde Wp vermogen te delen (genormeerde weekopbrengsten).

Op dezelfde wijze als voor de cumulatieve weekopbrengsten zijn de gemiddelde opbrengsten van weken met maximaal 3 niet gemeten dagen (aansluitend met het begin of einde van de week) geschat en middels lichtgrijze (93 Wp) resp. donkergrijze (108 Wp) kolommen aangegeven in de detailgrafieken. Weken met te weinig of geen metingen zijn open gelaten.


4. Gemiddelde weekopbrengsten van 2 typen AC modules

De resultaten van de tot nu toe gemeten jaarreeksen zijn hieronder in miniatuur weergegeven. U kunt verder scrollen om de jaargrafieken in detail te bekijken of u kunt direct in onderstaand plaatje op de betreffende sectie klikken om de grafiek van het gewenste jaar te zien.


Voor "on-the-spot" vergelijking: 2000 2001 2002 2003 2004 2005
2006 2007 2008 2009
Zie ook dag- en maandoverzichten. 4 93 Wp zonnepanelen met OK4 inverters aangesloten op electriciteitsnet op 13 maart 2000 (week 11), metingen gestart op 28 maart (week 13). "Gaten" in de grafiek zijn vakantieperiodes (geen metingen).
Voor "on-the-spot" vergelijking: 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Zie ook dag- en maandoverzichten. Recordweek 19 (7-13 mei 2001) met continu extreem zonnig weer en gemiddelde opbrengst van 3.74 kWh voor een (1) 93 Wp AC module is tot op vandaag ongebroken voor ons PV-systeem.
Voor "on-the-spot" vergelijking: 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Zie ook dag- en maandoverzichten. Twee defecte inverters op 93 Wp AC modules, 1 in juni/juli (weeknrs. 25-27) en 1 in december (weeknrs. 49-52) drukken de totale gemiddelde productie van deze modules, met name in de productieve zomermaanden. Het verschil met de gemiddelde productie van de 108 Wp AC modules wordt door dit effect extra groot (vergelijk lichtblauwe met paarse kolommen in weeknrs. 25-27). In de wintermaanden wordt dit effect versluierd door de schaduweffecten op 4 van de 6 108 Wp AC modules.
Voor "on-the-spot" vergelijking: 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Zie ook dag- en maandoverzichten. Een defecte inverter op een 93 Wp AC module in de eerste weken (weeknrs. 1-3) van januari, en een een defect exemplaar op een 108 Wp AC module in week nrs. 44 en 45 mogen de pret niet drukken in dit extreem zonrijke jaar: afgezien van een paar "mindere" weken (10, 21 en 27) worden over de gehele linie zeer hoge gemiddelde weekopbrengsten bereikt door zowel de 93 Wp als de 108 Wp AC modules, vooral ook in voor- en naseizoen. Zelfs in het anders zo regenachtige najaar worden soms hoge gemiddelde weekopbrengsten gehaald (2,27 kWh voor 93 Wp AC module resp. 2,78 kWh voor 108 Wp AC module in week 42). Week 22 (26 mei-1 juni) was tot nu toe de week met de hoogste gemiddelde opbrengst voor een 108 Wp AC module (4,34 kWh) sinds de plaatsing in oktober 2001.
Voor "on-the-spot" vergelijking: 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Zie ook dag- en maandoverzichten. Een gemiddeld jaar met een relatief "symmetrische" curve van de gemiddelde weekopbrengsten per AC module, met relatief lage opbrengsten in de eerste 2 maanden en in november/december, met 2 mooie zonnige winterweken ter afsluiting van het jaar. Relatief bescheiden schommelingen tussen de weekopbrengsten in de zomerperiode door o.h.a. afwisselend weer (uitmiddeling van fluctuerende dagopbrengsten). Wederom problemen met omvormers dit jaar, en wel vooral in het voorjaar in week nrs. 10-19 als achter elkaar 4 omvormers op zowel 93 als op 108 Wp AC modules uitvallen en gelukkig op 1 na snel vervangen kunnen worden bij N.K.F. 1 omvormer op een 93 Wp AC module werd echter niet meer gratis vervangen, startte gelukkig na 2½ week weer op, deed het maandenlang goed maar begaf het, waarschijnlijk definitief, in week 52. Doordat dit jaar 53 weken (i.p.v. de "normale" 52) bevat verspringt de grafiek en de x-as binnen het grafiek kader als deze "on-the-spot" vergeleken wordt met de andere jaaroverzichten op deze webpagina.
Voor "on-the-spot" vergelijking: 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Zie ook dag- en maandoverzichten. Op zich niet eens een heel slecht jaar, maar wel een opvallend verschil met voorgaande jaren dat er geen hele hoge weekresultaten te zien zijn maar meer een "gemiddeld", stabiel beeld. Resultaten in januari en voorjaar hadden veel beter geweest kunnen zijn i.v.m. defecte omvormers. Eind mei zijn de omvormers naar binnen verplaatst (rode lijn) en defecte exemplaren vervangen. Niet al te beste zomerweken 29-33 geven een flinke "knauw" voor de te behalen jaarproductie, maar wel een zeer mooie nazomer en relatief zonnige winterperiode (gemiddelde 108 Wp panelen 5 weken op rij onder dat van de 93 Wp panelen door schaduw effecten i.v.m. zonnige periodes) maken daarvan weer iets goed.
Voor "on-the-spot" vergelijking: 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Zie ook dag- en maandoverzichten. Een grillig verlopen jaar, met lange extremen (met name hittegolven in juli met recordopbrengsten), en een direct er op volgende augustus met enorm veel regen die weer werd gevolgd door een relatief goede septembermaand. En korte extremen zoals de 4e week met opvallend hoge winteropbrengst. Het laatste kwartaal gaf een veel geleidelijker beeld te zien, met in de loop van de tijd (kortere daglengte, lage zonnestand en veel bewolking) afnemende opbrengsten.
Voor "on-the-spot" vergelijking: 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Zie ook dag- en maandoverzichten.
Een jaar met een opvallend mooi voorjaar, met name de record maand april, en, in mindere mate, mei, slechts 1 mooie zomerweek (veel productieverlies door continu matig en zwaar bewolkt weer), en een opleving in oktober en ook in december. In week 33 bijplaatsing van 2 nieuwe 108 Wp modules (pal zuid georiënteerd), hier in groen weergegeven naast de kolommen voor de 2 andere hoofdgroepen.
Voor "on-the-spot" vergelijking: 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Zie ook dag- en maandoverzichten. Eerste hele jaar met de 2 nieuwste 108 Wp modules werkend (en zeer goed presteren, groen kolommen. Een regelmatig jaar met goede voorzomer en iets minder mooie nazomer. Let op de laatste week in december, zeer zonnig en groot verschil tussen de deels beschaduwde "oude" 108 Wp groep (paars) en de nieuwste, permanent onbeschaduwde, pal zuid gerichte 108 Wp exemplaren. Week 51 had absolute "bodem"opbrengst door extreem somber weer.
Voor "on-the-spot" vergelijking: 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Zie ook dag- en maandoverzichten. In 2009 een goede zomerperiode die voor een hoge jaaropbrengst zorgde, met een vrij sombere (restant van) februari en slot van het jaar. Let op twee opvallend goede weken aan het begin van het jaar. Diverse malen afwezig geweest, en dus geen data.


Uitleg

In de getoonde grafieken is duidelijk te zien dat de AC modules met 108 Wp zonnepanelen vrijwel constant hogere gemiddelde weekopbrengsten laten zien dan de modules met 93 Wp panelen, behalve in de wintermaanden als 4 van de 108 Wp panelen op de achterste rij door de voorste panelen beschaduwd worden en de gemiddelde opbrengst per paneel in die groep daardoor soms zelfs onder die voor de 93 Wp panelen komt te liggen (zie verder normopbrengsten van de subgroepen per week en schaduweffecten). Ook in periodes met inverter defecten wordt de normale "verhouding" tussen de 2 kolommen verstoord doordat voor het bepalen van de gemiddelde weekopbrengst per AC module standaard met 4 (93 Wp groep) resp. 6 (108 Wp groep) goed functionerende inverters is gerekend in de spreadsheet, i.t.t. de berekening voor de normopbrengsten.

Dat normaal gesproken de 108 Wp AC modules (veel) hogere gemiddelde opbrengsten genereren dan de oudere 93 Wp AC modules - althans, met name voor de systeem renovatie van eind mei 2005 - is het resultaat van een betere "match" tussen de 100 Watt OK4E inverter en de 108 Wp zonnepanelen, resulterend in een hoger omzettingsrendement. Het is in de PV wereld bekend dat een iets (20-25%) t.o.v. het inverter vermogen "overgedimensioneerd" zonnepaneel cq. PV-systeem langer blijft werken tegen de piekwaarde van de omvormer, resulterend in hogere energieopbrengsten (met dank aan Henk "hpmp" Peters). Wel moet daarbij aangetekend worden dat de verhoudingen binnen de perken moeten blijven, omdat bij te hoog paneelvermogen t.o.v. de inverter de omvormer zwaar belast wordt waardoor door ingebouwde beveiligingen het aangeboden vermogen "afgetopt" zou kunnen worden en de potentiële energiewinst alsnog (deels) verloren gaat. Bovendien rijst dan de vraag op of door de zware belasting de inverter wel een lang leven beschoren is. De ervaringen met het "Delfts Blauw" project, waarbij 100 Watt OK4 omvormers op 150 Wp zonnepanelen zijn geleverd, stemmen niet bepaald gerust ("dropouts" tijdens continue logging, waarnemingen van 1 van de eindgebruikers die zelf een datalogger heeft gebouwd).

Vanaf eind mei 2005 zijn alle OK4 omvormers bij Polder PV naar beneden in huis verplaatst. De resulterende 25 meter lange 2,5 mm² DC bekabeling (i.p.v. nauwelijks verliezen gevende originele AC bekabeling) heeft helaas als effect dat de verliezen via de 108 Wp modules schakeling hoger lijken te zijn dan die bij de 93 Wp modules. Dit verklaart mogelijk het afgenomen verschil in opbrengst tussen de twee module types in vergelijking met de situatie van voor de systeemrenovatie.

 


© 2004-2010 Peter J. Segaar/Polder PV, Leiden (NL)