cumulative energy yield per group of solar panels and of complete PV-system as obtained from daily inverter kWh meter readings
dagopbrengst per groep
links
PV-systeem
basics
grafieken
graphs
huurwoningen
nieuws
index
graphs per day
seasonal effects
yearly overviews
complete overviews
yield verification
grid-connected meter readings
financial aspects
variation among inverters
effects of shading
system deviations, defects

Totaaloverzichten

Gemiddelde dagopbrengsten

1. Gemiddelde dagopbrengsten per type AC module
2. Voortschrijdend gemiddelde dagopbrengsten 4x 93 Wp groep
3. Voortschrijdend gemiddelde dagopbrengsten 6x 108 Wp groep

4. Voortschrijdend gemiddelde dagopbrengsten 2x 108 Wp "Zuid" groep NIEUW
5. Voortschrijdend gemiddelde dagopbrengsten alle AC modules

zie ook: gemiddelde dagopbrengsten per jaar (deelsectie jaaroverzichten)

(update datum alle grafieken: 5 januari 2013)


1. Gemiddelde dagopbrengsten per type AC moduleKLIK op plaatje voor uitvergroting
Zie ook: weekopbrengsten resp. maandopbrengsten

update datum grafiek: 5 januari 2013

Grafiek met de gemiddelde dagopbrengsten per paneel per type AC module in een scatterplot waarbij de resultaten op identieke posities over elkaar heen zijn geprojecteerd om zowel de maximale als de minimale waarden van beide typen AC modules zichtbaar te maken.

Metingen vanaf 28 maart 2000, toen het data interface op de computer werd aangesloten. "Gaten" in de grafiek zijn vakantieperiodes waarin niet gemeten kon worden. Sinds maart 2000 is de groep van 4 93 Wp AC-modules al bijna 12,5 jaar in bedrijf en zijn er in de loop van de tijd de nodige OK4 inverters in deze groep vervangen. Alle exemplaren zijn van de achterzijde van de modules naar binnen verhuisd tijdens de systeemrenovatie op 30-31 mei 2005 (rode stippellijn). Inverter defecten zijn in deze grafieken met gemiddelde opbrengsten per AC module niet "uitgefilterd", m.a.w.: per AC module worden de werkelijk behaalde gemiddelde resultaten getoond.

Door een combinatie van factoren vallen de gemiddelden per type paneel in 2005 aanvankelijk tegen: aanhoudende inverter defecten vóór de renovatie, op vakantie in de periode van maximale opbrengsten (dus niet zichtbaar in de grafiek), en geen topopbrengsten meer na de renovatie door de 25 meter lange DC kabels (enig verlies van vermogen). Desondanks blijven records nog regelmatig terugkeren (in januari en juli 2006).

Let ook op de zeer duidelijk "dip" tijdens de dagenlange sneeuwbedekking begin maart 2005 waarbij er geen wattuurtje geproduceerd kon worden door de zonnepanelen.

Verder is heel mooi de dag- en seizoensafhankelijke productie te zien met maximale gemiddelde opbrengsten van rond de 550 Wh per dag per 93 Wp AC module, en, aanvankelijk, ruim 675 Wh per dag per 108 Wp AC module. Dat is later, mogelijk vanwege kabelverliezen, iets terug gelopen naar zo'n 650 Wh/dag voor deze groep panelen. In de winterperiodes liggen de gemiddelde dagopbrengsten van de beide typen AC modules dicht bij elkaar door de schaduweffecten op 4 van de 6 108 Wp AC modules, en doordat de lichtcondities in deze maanden gemiddelde genomen (zeer) slecht zijn waardoor eventuele rendementsverschillen tussen de modules onderling niet goed tot uiting (kunnen) komen. Op enkele sommige zonnige winterdagen blijft het gemiddelde resultaat per 108 Wp AC module zelfs sterk achter bij het resultaat van de geheel onbeschaduwde 93 Wp AC modules (lichtblauwe pieken boven paarse punten uitstekend).

Bovenop de seizoenswisselingen zeer sterke fluctuaties in (gemiddelde) dagopbrengst die terug te voeren zijn op het actuele weer en de daarmee samenhangende lichtcondities.

Vanaf 14 augustus 2007 is het (gemiddelde) resultaat van de 2 "nieuwe" 108 Wp modules (exact Z georiënteerd), in donkergroen, in de grafiek opgenomen. De twee nieuwe modules doen het met hun nieuwe (niet eerder gebruikte) binnen geplaatste OK4 omvormers opperbest: de lijntjes komen boven die voor de andere deelgroepen uit. Vanaf 19 april 2010 zijn er ook 2 Kyocera panelen bijgekomen waarvan de productie (modules in serie gekoppeld op een OK4E-100 omvormer) in deze grafiek in lichtgroene punten zijn weergegeven.

Van 10-30 oktober 2010 is het systeem van het net gekoppeld geweest vanwege een omvangrijke dakrenovatie.

Gemeten gemiddelde dagopbrengst extremen per paneel sinds begin van de metingen

Voor de 93 Wp groep: 611 Wh per paneel op de prachtige voorjaarsdag 31 mei 2000, resp. 0 Wh op de extreem regenrijke en zeer sombere 5 januari 2001 (deze gemiddelde "nul-opbrengst" is sindsdien niet meer voorgekomen, behalve als er sneeuw op de zonnepanelen lag).
Voor de 108 Wp groep: 721 Wh per paneel op de zonnige zomerdag 24 juni 2002, resp. 1 Wh op nieuwjaarsdag 1 januari 2004 (grauw en continu bewolkt).

Ná de systeemrenovatie van 30-31 mei 2005 zijn de gemiddelde dagrecords tot nu toe: 566 Wh per 93 Wp AC module (ZZO), 668 Wh per 108 Wp AC module (ZZO), en 680 Wh per 108 Wp AC module (op zuid gericht), allen op 2 juni 2009. Voor de later in het systeem opgenomen Kyocera panelen was het dagrecord 656 Wh, op 1 juni 2011. Van deze modules blijken de Kyocera's gemiddeld het best te presteren als er wordt terug gerekend naar het opgestelde vermogen (98,3 Wp geflashte STC-waarde): een specifieke opbrengst van 6,67 kWh/kWp op die eerste juni van 2011.

Voor reeds afgeronde jaren en details zie ook: gemiddelde dagopbrengsten per jaar.


2. Voortschrijdend gemiddelde dagopbrengsten 4x 93 Wp groep

Zie ook grafieken voor 6x 108 Wp groep ZZO., 2x 108 Wp groep Z., resp. voor alle AC modules (N.B.: Y-as verschillend!)

update datum grafiek: 5 januari 2013

In deze grafiek worden, sinds 28 maart 2000, de voortschrijdende gemiddelde dagopbrengsten van de 93 Wp AC modules getoond (= gemiddelde alle gemeten dagen vanaf eerste meting tot meting van de getoonde dag; blauw), alsmede het voortschrijdend gemiddelde van de laatste 30 dagen (= gemiddelde van de afgelopen maand; oranje-rood).

Inverter defecten zijn in deze grafiek ook niet geëlimineerd. Aangezien er altijd vrij snel voor vervanging is gezorgd (door continue monitoring konden defecten snel gedetecteerd worden en snel actie ondernomen), en omdat in deze grafiek voortschrijdende trends worden weergegeven, zijn de "verstorende" effecten hiervan niet hinderlijk. Ons PV-systeem werd in opdracht van NUON 30-31 mei 2005 gerenoveerd waarbij alle omvormers (incl. vervangers voor defecte exemplaren) binnen in huis gebracht werden (gele stippellijn).

Uit deze grafiek kunnen we de volgende zaken afleiden:

 • Na een forse schommeling in de beginperiode (uitmiddelen effect 1e zomerperiode) beweegt de gemiddelde dagopbrengst van de 4 stuks 93 Wp AC modules sinds het begin van de metingen zich in de vorm van een "gedempte trilling" naar een waarde van ongeveer 0,91 kWh per dag.

 • Het 30-dagen gemiddelde van de 4x 93 Wp zonnepanelen ("moving average yield") fluctueert tussen 0,100 (18 januari 2004) en een hoge recordwaarde in de zomer van 2006 van 1,823 kWh (26 juli 2006) per dag (54,69 kWh binnen de 30 daar aan voorafgaande dagen). Dit laatste record verbrak het eerdere maximum uit de zomer van 2003 (wat ook later nog 3 keer werd doorbroken).

 • De fluctuaties in het 30 dagen gemiddelde zijn het grootst in de zomerperiode. Dit heeft te maken met de grote impact van bewolking in deze periode met de meest optimale licht- en daglengte condities: door de hoge theoretisch haalbare productie in die periode valt een fors deel weg als er op enkele zomerse dagen in de 30-daagse periode bewolking optreedt.

 • De winterperiode geeft een veel "stabieler" beeld te zien met minima rond de jaarwisseling doordat het dan meestal continu grauw, somber weer is, met minimale opbrengsten. En omdat er een hoger aandeel strooilicht is, waardoor de fluctuaties minder scherp zullen zijn. De paar zonnige dagen, met een iets hogere productie (door de lage zonnestand wordt deze nooit hoog in de winter), vallen in het 30-dagen gemiddelde meestal weg en kunnen het niet substantieel op een hoger plan tillen.

 • De periodes tussen winter en zomer in kenmerken zich door scherp, bijna rechtlijnig stijgende resp. dalende curves met weinig variatie die het gevolg zijn van het feit dat de gemiddelde (maandelijkse) dagproductie recht evenredig toe- resp. afneemt met de dagelijks hogere resp. lagere zonnestanden.

 • De diepe dip in oktober 2010 wordt veroorzaakt doordat het grootste deel van die maand het complete PV-systeem van het net was gekoppeld vanwege een omvangrijke dakrenovatie in opdracht van de verhuurder van het complex. Ook vlak voor die renovatie en vlak erna zijn door tijdelijke schaduw effecten (uitstekende steiger onderdelen, doeken) opbrengsten lager geweest dan normaal.

 


3. Voortschrijdend gemiddelde dagopbrengsten 6x 108 Wp groep

Zie ook grafieken voor 4x 93 Wp groep ZZO., 2x 108 Wp groep Z., resp. voor alle AC modules (N.B.: Y-as verschillend!)

update datum grafiek: 5 januari 2013

Uit deze grafiek met de resultaten voor de 6 108 Wp AC modules kunnen we nog het volgende afleiden, zie verder ook uitleg bij 93 Wp groep in paragraaf 2:

 • Na een forse schommeling in de beginperiode (uitmiddelen effect 1e winter- en daarop volgende zomerperiode) beweegt de gemiddelde dagopbrengst van de 6 108 Wp AC modules sinds het begin van de metingen (12 oktober 2001) zich in de vorm van een "gedempte trilling" naar een waarde van ongeveer 1,62 kWh per dag. Door de langdurige problemen met een omvormer in deze groep in het voorjaar van 2005, zakte de lange termijn curve (blauw) weer iets in omdat daardoor het gemiddelde in negatieve zin wordt beïnvloed; de zomer van 2006 maakte echter weer een hoop goed en dwong de curve weer iets omhoog.

 • Het 30-dagen gemiddelde van de 6 stuks 108 Wp zonnepanelen ("moving average yield") fluctueert tussen 0,141 (18 januari 2004) en 3,268 kWh per dag (26 juli 2006; deze hoge waarde verbreekt het oude record van 28 juni 2003 en komt neer op een productie van 98,04 kWh voor de afgelopen 30 dagen).

 • De spreiding in (gemiddelde) dagproductie is bij de 108 Wp groep veel groter dan bij de 93 Wp groep omdat er 2 AC modules meer in deze groep staan, en omdat de gemiddelde opbrengst ervan een stuk beter is. Daardoor worden de verschillen tussen winterseizoen (marginale productie) en zomerseizoen (maximale productie) uitvergroot.

 • NB: in deze grafiek zijn niet de 2 "nieuwe", pal zuid georiënteerde 108 Wp modules opgenomen die op 14 augustus 2007 in het systeem zijn geïntegreerd (andere oriëntatie, de rest van de 108 Wp modules staan ZZO gericht). Zie daarvoor de aparte grafiek hier onder.

4. Voortschrijdend gemiddelde dagopbrengsten 2x 108 Wp "Zuid" groep

Zie ook grafieken voor 4x 93 Wp groep ZZO., 6x 108 Wp groep ZZO., resp. voor alle AC modules (N.B.: Y-as verschillend!)

update datum grafiek: 5 januari 2013

Reeds dik 5 jaar zijn er 2 nieuwe modules in het PV-systeem opgenomen. Daarvoor deze aparte grafiek. Deze 2 Shell Solar zonnepanelen (identiek aan de overige 108 Wp modules in de installatie) staan pal zuid gericht en presteren opmerkelijk goed. Het 30-dagen gemiddelde (oranje curve) piekt rond de 1 kWh/dag, met al een overschrijding op 8 mei 2011 vanwege de exceptioneel zonnige april maand in dat jaar. In de winter zakt dat terug naar zo'n 0,1-0,15 kWh/dag. Het voortschrijdend gemiddelde is nog niet echt gestabiliseerd na zo'n relatief korte monitoringsperiode en ligt momenteel gemiddeld rond de 0,55 kWh/dag. Niet slecht voor slechts 2 antieke PV-modules...


5. Voortschrijdend gemiddelde dagopbrengsten van alle AC modules

Zie ook grafieken voor 4x 93 Wp groep ZZO., 6x 108 Wp groep ZZO., resp. voor 2x 108 Wp groep Z. (N.B.: Y-as verschillend!)

update datum grafiek: 5 januari 2013

Uit deze grafiek met de resultaten voor alle AC modules kunnen we nog het volgende afleiden, zie verder ook uitleg bij 93 Wp groep in paragraaf 2:

 • De gemiddelde dagopbrengst van alle AC modules sinds het begin van de metingen (28 maart 2000) lijkt zich aanvankelijk op een niveau van ongeveer 0,93 kWh per dag te stabiliseren, maar na bijplaatsing van 6 nieuwe 108 Wp AC modules wordt de totale gemiddelde systeemopbrengst fors hoger waardoor de curve weer sterk omhoog beweegt. Afgezien van de jaarlijkse seizoensinvloed (klimmende curve in de zomer, afvlakkende curve in de winter), begon de globale curve af te vlakken om halverwege 2006 in de buurt van een langjarig gemiddelde van rond de 2,1 kWh per dag uit te komen. Dit gemiddelde werd door de zeer hoge opbrengsten in juli 2006 trouwens tijdelijk weer iets omhooggekrikt. Die 2,1 kWh/dag was dus de gemiddelde opbrengst sinds de start van ons "zonne-avontuur", waarbij aangetekend moet worden dat we het eerste anderhalve jaar een veel kleiner systeem hadden dan sind eind 2001. De reeële jaarproductie van het 1,02 kWp systeem lag gemiddeld op 940 kWh (2002-2009, alleen volle kalenderjaren meegeteld), hetgeen neerkomt op een gemiddelde dagelijkse productie van 2,6 kWh/dag voor het complete systeem. Na bijplaatsing van de 2 nieuwe 108 Wp modules (pal zuid) op 14 augustus 2007, en de plaatsing van 2 stuks 50 Wp Kyocera panelen (ZZW) op 19 april 2010 blijft de blauwe curve uiteraard door stijgen, met de typische seizoens-gerelateerde fluctuatie als vaste bijkomende waarde.

 • Het 30-dagen gemiddelde van de 10 zonnepanelen ("moving average yield") fluctueerde tussen 0,180 (6 december 2000; bij 372 Wp nominaal vermogen) en 5,091 kWh per dag (26 juli 2006, een grote verbetering t.o.v. het vorige record van 28 juni 2003 en neerkomend op een top-productie van 152,73 kWh over de afgelopen periode van 30 dagen; dit alles bij 1.020 Wp nominaal vermogen). Doordat de winterperiode van 2005-2006 niet langdurig slecht, doch redelijk weer gaf te zien ligt het minimum rond die jaarwisseling op het hoogste niveau tot nu toe, nl. 0,503 kWh/dag. Aangezien de jaarwisseling 2007-2008 met een inmiddels met 2 modules aangegroeid systeem in de grafiek vertegenwoordigd is, en december 2007 een behoorlijk zonnige maand was, is het "minimum" in de voortschrijdende 30 dagen curve veel hoger dan in voorgaande jaren. Er is immers veel meer licht converterende PV-capaciteit in het totale systeem aanwezig. Het dieptepunt werd bereikt in de winter van 2003-2004, waarbij het 30 dagen gemiddelde van het 1.020 Wp systeem op een record van slechts 0,241 kWh kwam te liggen.

 • Door de bijplaatsing van 6 108 Wp AC modules op 12 oktober 2001 (groene verticale lijn) buigt de door de seizoensverandering dalende "30-dagen curve" van het totale PV-systeem weer tijdelijk even omhoog, om al snel, in de laag-productieve winterperiode weer op de "normale" wijze naar beneden te buigen. Pas in het op de winter volgende voorjaar begint het 30-dagen gemiddelde weer omhoog te gaan, en wel in versneld tempo door de forse toename van het opgestelde nominale vermogen van het complete PV-systeem. Het zou nog wel even duren voordat de doorsijpelende effecten van de vergroting van het PV-systeem, in combinatie met de seizoenswisselingen, tot een afvlakkende curve zou gaan leiden voor het gemiddelde sinds het begin van de metingen. Deze "ontwikkeling" werd echter weer tenietgedaan door de bijplaatsing van de twee nieuwe modules, waardoor dat "stabilisatiepunt" nog veel verder de toekomst in zal worden verschoven (destijds onder het "voorbehoud" dat er niet nog meer modules zouden bijkomen):

 • Vanaf 14 augustus 2007 zijn namelijk ook de twee "nieuwe" pal Z. georiënteerde 108 Wp modules in deze grafiek opgenomen, zodat het werkelijke actuele totale systeemresultaat qua trends weergegeven blijft worden. Duidelijk is dat met name de 30 dagen trendlijn (oranje curve) in positieve zin wordt beïnvloed. De twee nieuwe modules presteren bovendien beter dan de "oude" ZZO gerichte exemplaren, het effect is in de winter 2007-2008 al goed te zien en versterkt zichtbaar in 2009. Het lange termijn voortschrijdend gemiddelde (blauwe curve) zal daardoor op een hoger niveau gaan komen, al voorkomt de lange termijn uitmiddeling van de resultaten dat er "abrupte" verhoging van die curve gaat plaatsvinden. Op termijn zal de blauwe curve wel degelijk op een structureel hoger niveau gaan komen door deze capaciteitsvergroting en zal stabilisatie van de curve nog wel lange tijd op zich laten wachten. Het 30-dagen voortschrijdend gemiddelde van alle modules bij elkaar heeft in de zomer van 2009 reeds een nieuw maximum bereikt van ongeveer 5,5 kWh/dag, in de winter blijft dat gemiddelde steken rond de 0,7 kWh/dag. Het gemiddelde vanaf het begin van de metingen van de eerste modules (blauwe curve) is al opgeklommen naar een niveau rond de 2,4 kWh/dag.

 • Tot slot kwamen op 19 april 2010 er nog 2 stuks 50 Wp Kyocera modules bij (in serie geschakeld op 1 OK4 omvormer), waardoor deze grafiek andermaal een tik omhoog kreeg. Nu al met een maximum van dik 6,5 kWh/dag voor het 30-dagen gemiddelde in mei 2011, en het langjarige "all-in" gemiddelde sinds de start van het zonnestroom avontuur al op ruim 2,6 kWh gemiddeld per dag gekomen. Trend: verder stijgend.

© 2005-2013 Peter J. Segaar/Polder PV, Leiden (NL)