cumulative energy yield per group of solar panels and of complete PV-system as obtained from daily inverter kWh meter readings
maandopbrengst/paneel
links
PV-systeem
meten=weten
grafieken
graphs
huurwoningen
nieuws
index
graphs per day
seasonal effects
yearly overviews
complete overviews
yield verification
grid-connected meter readings
financial aspects
variation among inverters
effects of shading
system deviations, defects

Totaaloverzichten

Gemiddelde maandopbrengsten van 2 types AC modules

zie ook: gemiddelde maandopbrengsten per jaar (deelsectie jaaroverzichten)
Zie ook: dagopbrengsten resp. weekopbrengsten

update datum grafiek: 1 maart 2010

Metingen vanaf maart 2000 (op dinsdag 28 maart werd het data interface op de computer aangesloten, het resultaat van die maand is dus niet representatief); berekend gemiddelde maandopbrengst per paneel. Sinds maart 2000 is de groep van 4 93 Wp AC-modules al ruim 6½ jaar in bedrijf en zijn er tot de systeemrenovatie eind mei 2005 diverse omvormers vervangen. Vooral de uitval van een defecte inverter in juni/juli 2002 is goed in het gemiddelde resultaat van deze groep AC-modules terug te zien. Eind december 2004 had een 4e exemplaar het definitief begeven na al in het voorjaar 3 weken stilgelegen te hebben; deze is eind januari door een leenexemplaar vervangen. Uitgevallen omvormers op de 108 Wp modules werden in november 2003, maart 2004 resp. april 2004 relatief snel na constatering van het defect vervangen, doch begin april 2005 overleed helaas een 4e exemplaar, die pas met de door NUON toegezegde systeemrenovatie (30-31 mei 2005, rode stippellijn) vervangen is, evenals 4 andere omvormers die grote problemen hadden (de paarse kolommen voor april en mei 2005 zijn daardoor een stuk minder hoog dan zou moeten).

Gemiddelden voor de 93 Wp zonnepanelen zijn uit de resultaten van 4 AC modules bepaald; die voor de 108 Wp zonnepanelen uit de resultaten van 6 exemplaren (hierbij geen onderscheid makend tussen in de voorste of in de achterste rij staande exemplaren). De 2 nieuwe 108 Wp modules, aan het net gekoppeld op 14 augustus 2007, zijn niet in deze grafiek weergegeven (zuid oriëntatie, alle ander modules staan ZZO gericht).

De weer- en seizoensafhankelijke productie is weer zeer duidelijk te zien met maximale opbrengsten van rond de 10-11 kWh per 93 Wp AC module en 13-14 kWh per 108 Wp AC module per maand in de zomer, met forse variatie. In de wintermaanden november-januari zijn de gemiddelde maandopbrengsten voor deze 2 typen AC modules ongeveer even "klein", nl. rond de 1 á 1½ kWh gemiddeld per maand, doordat 4 van de 6 108 Wp modules beschaduwd worden, hetgeen het module-gemiddelde van dit type flink onder druk zet. In de zomer is het verschil in gemiddelde opbrengst per type AC module behoorlijk groot doordat de 108 Wp panelen een betere "match" zijn voor de 100 Watt OK4E inverters dan de 93 Wp panelen: ze houden de omvormers langduriger op topvermogen en produceren daardoor aanzienlijk meer energie, zonder dat de omvormer overbelast raakt. In de winterperiode is er veel meer sprake van (langdurig) strooilicht (bij continu wolkendek), en dan is de meeropbrengst van de 108 Wp AC modules veel minder groot dan bij langdurige zonneschijn zonder wolken.

Overigens is het verschil in productie tussen de twee typen modules lager geworden na de systeemrenovatie ten koste van de "betere" 108 Wp panelen, hoogstwaarschijnlijk doordat er iets grotere kabelverliezen (25 meter DC bekabeling) optreden met dat paneeltype.

Gemeten gemiddelde maandopbrengst "extremen"

93 Wp module: (voor systeemrenovatie) maximum 12,188 kWh in juni 2003 (juni 2001 is een fictieve, geëxtrapoleerde waarde), minimum 0,937 kWh in december 2002 bij 1 uitgevallen omvormer (sterk achterblijvend resultaat in gemiddelde verwerkt), hetgeen in werkelijkheid neergekomen zou zijn op 1,223 kWh voor 4 goed werkende omvormers. Na systeemrenovatie (30-31 mei 2005): onwaarschijnlijke recordproductie vanaf beginperiode van 13,343 kWh voor recordmaand juli 2006. "Bottom-line" voor december 2006 met 1,056 kWh.

108 Wp module: (voor systeemrenovatie) maximum 15,108 kWh in juni 2003, minimum 1,077 kWh in december 2002 (alle 6 panelen), minimum van onbeschaduwde 108 Wp modules: 3,119 kWh. Na systeemrenovatie is, wederom, het absolute record gevestigd in zonrijke en bloedhete juli 2006 met een "plafondscore" van maar liefst 15,951 kWh. December 2006 gaf voor dit type module een gemiddelde van slechts 0,962 kWh te zien, waarvan de oorzaak een combinatie van schaduweffecten en vermoedelijk hogere kabelverliezen is, met mogelijk als extra belastende factor een gemiddeld iets mindere prestatie van de in die groep aanwezige OK4E omvormers.

Geëxtrapoleerde data (metingen van minimaal 14 dagen in een maand naar volledige maand omgerekend) zijn met een grijze basis weergegeven (de hoge piek voor de 93 Wp modules in juni 2001 is dus geen reëele waarde).

De opbrengst voor oktober 2007 kon redelijk betrouwbaar geïnterpoleerd worden uit de meterstanden van 29 sep. en 4 okt. (het sombere lange weekend van 1 oktober waren we niet thuis).

 


© 2005-2010 Peter J. Segaar/Polder PV, Leiden (NL)