energy yield per week, 4 years superimposed
maandopbrengst/paneel
links
PV-systeem
meten=weten
grafieken
graphs
huurwoningen
nieuws
index
graphs per day
seasonal effects
yearly overviews
complete overviews
yield verification
grid-connected meter readings
financial aspects
variation among inverters
effects of shading
system deviations, defects

Jaaroverzichten

Gemiddelde maandopbrengsten

4. Gemiddelde maandopbrengsten alle AC modules
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 ministring alle jaren

zie ook: gerealiseerde maandopbrengsten, genormeerde maandopbrengsten
en verder: gemiddelde dagopbrengsten, gemiddelde weekopbrengsten


In deze sectie worden de gemiddelde maandopbrengsten per paneel per groep AC modules getoond. Als u van uw eigen PV-systeem de gemiddelde opbrengsten per paneel berekent, en u heeft gelijksoortige, pal zuid georiënteerde AC-modules (ACN 2000E 93 Wp resp. ACN 5000E 108 Wp met OK4 inverters op open frame met hellingshoek van 36 graden), is een zinvolle vergelijking met de hier getoonde maandopbrengsten mogelijk als we lokale verschillen in instralingsdichtheid buiten beschouwing laten. Heeft u een PV-systeem met zonnepanelen met een afwijkend Wattpiek vermogen, dient u eerst de maandopbrengsten te normeren door de resultaten door het in de installatie (of deelgroep) opgestelde Wp vermogen te delen (genormeerde maandopbrengsten). Hierbij dient ook nog rekening gehouden te worden met eventuele te hoge "overdimensionering" van het zonnepaneel t.o.v. de (OK4) inverter, want als deze verhouding te groot is, zal de omzetting van de door het zonnepaneel aangeboden energie serieus "afgetopt" worden door interne beveiligingen van de inverter. Dit speelt bijvoorbeeld een rol bij de wanverhouding tussen zonnepaneel (150 Wp) en OK4 inverter (100 Watt) in sommige door o.a. Beldezon aangeboden PV-systemen, waardoor een forse hoeveelheid potentieel winbare zonneenergie verloren gaat doordat de inverter frequent afschakelt bij te hoog aanbod van zonnestroom van het zonnepaneel.

Op dezelfde wijze als voor de cumulatieve maandopbrengsten zijn de gemiddelde opbrengsten van maanden met maximaal 14 niet gemeten dagen (aansluitend met het begin of einde van de maand) geschat en middels lichtgrijze (93 Wp) resp. donkergrijze (108 Wp) kolommen aangegeven in de detailgrafieken. Maanden met te weinig of geen metingen worden open gelaten.

Voor uitleg bij de grafieken zie ook de inleiding op de pagina met gerealiseerde maandopbrengsten.


 

4. Gemiddelde maandopbrengsten alle AC modules

De resultaten van de tot nu toe gemeten jaarreeksen zijn voor beide groepen AC modules kolomsgewijs naast elkaar in de hieronder weergegeven miniaturen aangegeven: elke kolom geeft de gemiddelde maandopbrengst per paneel per groep AC modules weer. U kunt verder scrollen om de jaargrafieken in detail te bekijken of u kunt in onderstaand plaatje op de betreffende sectie klikken om de grafiek van het gewenste jaar te zien. Duidelijk is te zien dat de modules met 108 Wp zonnepanelen constant hogere maandopbrengsten laten zien dan de modules met 93 Wp panelen, behalve in de wintermaanden als 4 van de 108 Wp panelen op de achterste rij door de voorste panelen beschaduwd worden (zie normopbrengsten van de subgroepen per maand en schaduweffecten). De grafieken zijn niet voor inverter defecten gecorrigeerd, dus bij (tijdelijke) uitval zal het gemiddelde resultaat per paneel onder druk komen te staan en lager zijn dan bij een volledig goed functionerend systeem.


Voor "on-the-spot" vergelijking: 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Zie ook dag- en weekoverzichten. 4 93 Wp AC modules met OK4 inverters aangesloten op electriciteitsnet op 13 maart 2000. Metingen gestart op 28 maart, dus gemiddelde opbrengst in die maand niet representatief. Gemiddelde paneelopbrengsten in juni en juli speculatief door extrapolatie van het eindresultaat m.b.v. meterstanden eerste 17 (juni) resp. laatste 15 dagen (juli) in verband met vakantie. In werkelijkheid bleek juni een stuk zonniger, en juli nog somberder te zijn dan uit de grafiek lijkt, met evenredige gevolgen voor de werkelijk behaalde gemiddelde opbrengst per paneel. In dit jaar produceert een gemiddelde 93 Wp AC module in de zomermaanden maximaal ongeveer 6x zoveel energie als in de wintermaanden.
Voor "on-the-spot" vergelijking: 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Zie ook dag- en weekoverzichten. Op 12 oktober werden 6 108 Wp AC modules bijgeplaatst. Deze 2e groep AC modules zou in theorie gemiddelde per paneel meer energie moeten produceren. De tegenvallende gemiddelde opbrengsten worden veroorzaakt door schaduweffecten in de wintermaanden die het paneelgemiddelde in deze groep fors onder druk zet. Voor oktober komt daar nog eens bij dat pas op de 12e het systeem in werking werd gesteld, terwijl de 93 Wp modules de hele maand geproduceerd hebben. Vandaar dat de gemiddelde opbrengst voor een 108 Wp module in die maand ver onder die voor een 93 Wp module ligt. In de sombere (weinig schaduw genererende) maand november komt het gemiddelde weer boven dat van de eerste groep panelen uit vanwege het betere rendement van de combinatie 108 Wp paneel/100 Watt OK4 inverter, om in december, met diverse zonrijke dagen weer tijdelijk in te zakken. De geëxtrapoleerde waarden voor mei en juni geven een niet representatief beeld voor de werkelijk behaalde gemiddelde paneelopbrengst van de 93 Wp AC modules (zie opmerking grafiek groepsresultaat).

Voor "on-the-spot" vergelijking: 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Zie ook dag- en weekoverzichten. Overall een beter jaar dan 2001, maar wel met wat tegenvallende gemiddelde paneelopbrengsten in de zomermaanden (nauwelijks boven de 10 kWh per 93 Wp paneel uitkomend i.t.t. 2000 en 2001). Geen opvallend hoge, maar toch acceptabele gemiddelde opbrengsten voor beide paneeltypes. In de zomermaanden loopt de gemiddelde paneelopbrengst voor de 108 Wp AC modules al snel fors uit op dat voor de - iets "onder"gedimensioneerde - 93 Wp AC modules. Het grote verschil in juni wordt echter mede veroorzaakt doordat een groot deel van die maand een OK4 inverter op een 93 Wp module stuk was (ook nog de eerste week van juli). M.a.w.: juni vertoont in werkelijkheid niet een "dip" zoals de lichtblauwe curve toont, maar juist een maximaal resultaat voor dit jaar, zoals weergegeven door de paarse curve. Door het sombere weer in december bleef de gemiddelde opbrengst per 108 Wp paneel iets boven die voor het gemiddelde 93 Wp paneel, dit in tegenstelling tot de decembermaand in 2001 die meer zonrijke dagen telde. Dit werd deels ook veroorzaakt doordat een andere inverter op een 93 Wp module vanaf 4 december de pijp aan Maarten gegeven had. Geëxtrapoleerde gemiddelde opbrengsten voor augustus en september geven een betrouwbare indicatie van de werkelijk behaalde resultaten in die maanden (berekeningen gebaseerd op resultaten van 29 resp. 32 dagen).
Voor "on-the-spot" vergelijking: 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Zie ook dag- en weekoverzichten. (Zeer) hoge gemiddelde paneelopbrengsten in het topjaar 2003. Records in de maand juni: 12,2 en 15,1 kWh per zonnepaneel voor de 93 resp. 108 Wp AC modules. Een klein "dipje" in de maand mei maar verder een uiterst bevredigend jaar qua opbrengsten. Let op de forse stijging in gemiddelde paneelopbrengst tussen januari en februari, respectievelijk de forse terugval tussen oktober en november. Inverter defecten in januari (93 Wp AC module) en eind oktober/begin november (108 Wp AC module) hebben weliswaar significante invloed, en verklaren voor een deel deze plotselinge "sprongen" in de curves, maar ze worden deels versluierd door de gelijktijdig optredende schaduweffecten binnen de groep van 108 Wp AC modules. Het verschil in gemiddelde energieproductie per paneeltype kan in de zomermaanden oplopen tot maximaal 3 kWh per maand.
Voor "on-the-spot" vergelijking: 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Zie ook dag- en weekoverzichten. Uiteraard minder opbrengsten dan in het recordjaar 2003, maar ondanks het behoorlijk wisselvallige weer valt dit jaar niet tegen. Januari en februari afzonderlijk vielen wel (zwaar) tegen door somber weer; mei echter was tot nu toe een recordmaand met gemiddelde opbrengsten van 11,7 en 14,4 kWh per zonnepaneel voor de 93 resp. 108 Wp AC modules. Ook november was een zeer matige maand in vergelijking met andere jaren. Grote problemen met omvormers op zowel 93 als 108 Wp AC modules in maart en april, en een uitgevallen omvormer op een 93 Wp AC modules eind december; vooral de effecten op de gemiddelde productie in het voorjaar zijn merkbaar (vergelijk de kolommen maar eens met andere jaren via de "on-the-spot" functionaliteit). Geëxtrapoleerde gemiddelde opbrengsten voor september en oktober geven een betrouwbare indicatie van de werkelijk behaalde resultaten in die maanden (berekeningen gebaseerd op resultaten van 33 resp. 28 dagen).
Voor "on-the-spot" vergelijking: 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Zie ook dag- en weekoverzichten. Forse "tegenslag" in het begin van het jaar. Uitgevallen omvormers in zeer zonnige januarimaand (93 Wp paneel; lichtblauwe kolom had nog stuk hoger kunnen zijn) en maart-mei (108 Wp paneel) geven de curve een asymmetrisch uiterlijk. Geen records, een natte julimaand en een prachtig naseizoen wat weer een hoop goedmaakt.
Voor "on-the-spot" vergelijking: 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Zie ook dag- en weekoverzichten. Merkwaardige start met vrijwel gelijkblijvende maandopbrengsten in januari en februari (vooral door zeer bewolkte tweede maand). Daarna progressieve "groei" tot en met recordmaand juli die alle voorgaande records aan scherven sloeg (twee hittegolven, extreem veel zonneschijn en lange daglengte). In augustus werden we daarvoor "afgerekend" met ongekende hoge neerslag en somberheid, waarna september nog een nazomerlach liet zien, maar toen was het afgelopen met de pret. December scoorde, "ter compensatie" van juli, ongekend laag. Half mei tot half juni waren wij op vakantie; de productie is geëxtrapoleerd uit door de buurman opgenomen meterstanden bij de maandwisseling en aflezing van de PVSAT kWh meter en geeft een redelijk betrouwbare indicatie van de werkelijke verhoudingen (zie bijvoorbeeld ook de maandgrafieken in het fantastische archief van Ton Peters in Spijkenisse). Dit jaar nauwelijks meer problemen gehad met de OK4E omvormers, die bij ons sinds eind mei 2005 binnen hangen. Slechts incidenteel een halve dag uitval gehad waarna het betreffende exemplaar weer opstartte, en wat een verwaarloosbaar effect op de maandcurves heeft gehad. In totaal zijn we daardoor in 2006 slechts 2,6 kWh misgelopen bij een gerealiseerde jaaropbrengst van 921,6 kWh (0,3% verlies).
Voor "on-the-spot" vergelijking: 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Zie ook dag- en weekoverzichten. Merkwaardige verdeling van de opbrengsten door de bizarre verschillen tussen extreem zonrijk voorjaar (met name april) en relatiev sombere/natte zomer (juni, juli). Resultaten voor aug.-okt. geëxtrapoleerd (aug., sep.) of geïnterpoleerd (okt.). Bijplaatsing van 2 nieuwe, pal zuid geplaatste modules op 14 augustus, resultaten in donkergroen (of donkergrijs voor extrapolaties). Totaal misgelopen door kortdurende inverter defecten (met name op hete zomerse dagen) ongeveer 2,3 kWh (0,2% verlies).
Voor "on-the-spot" vergelijking: 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Zie ook dag- en weekoverzichten. Regelmatige verdeling van de opbrengsten over het jaar, met een pre voor het voorjaar en voorzomer, en een wat minder hoge opbrengst in de nazomer. Verder prima cijfers. Alle maandwisselingen konden bemeten worden, dus verder geen interpolaties van de maandopbrengsten. Let op de hoge gemiddelde opbrengsten voor de pal zuid georënteerde 108 Wp modules (donkergroene kolommen). Vooral in december is het verschil groot t.o.v. de identieke oudere groep 108 Wp exemplaren (paarse kolommen), omdat in de laatste groep beschaduwing optreedt in de wintermaanden op de 4 achterste exemplaren (haalt gemiddelde voor deze groep omlaag in die maanden als er relatief veel zonnige dagen zijn geweest).
Voor "on-the-spot" vergelijking: 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Zie ook dag- en weekoverzichten. Zonnig jaar, met een flinke dip in februari, en een matige laatste 2 winterse maanden (zeer somber).

 


© 2004-2010 Peter J. Segaar/Polder PV, Leiden (NL)