energy yield per week, 4 years superimposed
weekopbrengsten reëel
links
PV-systeem
meten=weten
grafieken
graphs
huurwoningen
nieuws
index
graphs per day
seasonal effects
yearly overviews
complete overviews
yield verification
grid-connected meter readings
financial aspects
variation among inverters
effects of shading
system deviations, defects

Jaaroverzichten

Gerealiseerde weekopbrengsten

1. Weekopbrengsten 4x 93 Wp groep per jaar
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
2. Weekopbrengsten 6x 108 Wp groep per jaar
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
3a. Weekopbrengsten gehele PV systeem (1020 Wp) per jaar (groepen gestapeld)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 ministring alle jaren
3b. Verzameling grafieken van beide groepen AC modules met langjarig gemiddelde (alle weekopbrengsten in 1 jaargrafiek)
93 Wp 108 Wp

zie ook: gemiddelde weekopbrengsten, genormeerde weekopbrengsten
en verder: gerealiseerde dagopbrengsten, gerealiseerde maandopbrengsten


Inleiding

Cumulatieve weekopbrengsten berekend uit de met het OK485 data interface dagelijks (ochtendmeting) uitgelezen meterstanden opgeteld per groep AC modules (93 resp. 108 Wp groep) en de daar uit afgeleide totale meterstand voor het gehele in bedrijf zijnde PV-systeem. De weekopbrengst (maandag tot en met zondag) van de betreffende groep AC modules wordt berekend door de (cumulatieve) ochtend meterstand van de maandag van de betreffende week af te trekken van de ochtend meterstand van de maandag van de opvolgende week (= identiek aan eind meterstand van de voorafgaande zondag). De gebruikte nummering is de standaard weeknummering. In de weekgrafieken wordt i.t.t. bij de daggrafieken door mij niet van een vlakvullende weergave gebruik gemaakt maar worden de opbrengsten in de vorm van kolommen weergegeven.

In deze sectie worden achtereenvolgens de weekopbrengsten van de 93 Wp groep (lichtblauw, paragraaf 1), de 108 Wp groep (paars, paragraaf 2), en van het totale in bedrijf zijnde PV-systeem ("gestapelde" grafiek, paragraaf 3) weergegeven.

Incomplete en missende data

Als van een week maximaal 3 van de 7 dagen aan begin of eind van de week ontbreken (door tijdelijke afwezigheid, vakanties e.d.), maar de begin- of eindstanden van de voorafgaande cq. opvolgende week wel bekend zijn, wordt voor de "incomplete" week een schatting van het weektotaal gemaakt door uit te gaan van het bekende daggemiddelde van de gemeten dagen. Deze geëxtrapoleerde data worden in de grafieken in grijs weergegeven en dienen uitsluitend ter indicatie van de mogelijk behaalde opbrengst in die week op grond van een verondersteld "gemiddeld" weerspatroon. Weken waarvoor te weinig data bekend zijn of in het geheel geen waarnemingen, zijn open gelaten ("gaten" in de grafiek).


 

1. Weekopbrengsten 4x 93 Wp groep per jaarVoor "on-the-spot" vergelijking: 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Zie ook dag- en maandoverzichten. 4 93 Wp zonnepanelen met OK4 inverters aangesloten op electriciteitsnet op 13 maart 2000 (week 11), metingen gestart op 28 maart (week 13). "Gaten" in de grafiek zijn vakantieperiodes (geen metingen).
Voor "on-the-spot" vergelijking: 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Zie ook dag- en maandoverzichten. Recordweek 19 (7-13 mei 2001) met continu extreem zonnig weer en opbrengst van 14,97 kWh voor de 4 93 Wp AC modules is tot op vandaag ongebroken voor ons PV-systeem.
Voor "on-the-spot" vergelijking: 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Zie ook dag- en maandoverzichten. Twee defecte inverters, 1 in juni/juli (weeknrs. 25-27) en 1 in december (weeknrs. 49-52) drukken de totale productie van de 4 93 Wp AC modules (met name in de productieve zomermaanden).
Voor "on-the-spot" vergelijking: 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Zie ook dag- en maandoverzichten. Een defecte inverter in de eerste weken (weeknrs. 1-3) van januari mag de pret niet drukken in dit extreem zonrijke jaar: afgezien van een paar "mindere" weken (10, 21 en 27) worden over de gehele linie zeer hoge totale weekopbrengsten bereikt door de 4 93 Wp AC modules, vooral ook in voor- en naseizoen. Zelfs in het anders zo regenachtige najaar worden soms hoge weekopbrengsten gehaald (9,08 kWh in week 42).
Voor "on-the-spot" vergelijking: 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Zie ook dag- en maandoverzichten. Een opvallend "regelmatig" jaar, met niet al te grote uitschieters (zowel in positieve als negatieve zin) m.b.t. de gemeten weekopbrengsten. Door het relatief wisselvallige weer gedurende het hele jaar komen zeer hoge of juist zeer lage weekopbrengsten (zie bijv. week 21 en 27 in grafiek voor 2003) nauwelijks voor doordat de schommelingen in het weertype (en dus ook het aantal zonuren en de daaruit resulterende opbrengst van de zonnepanelen) over de week genomen uitgemiddeld worden. Alleen week 21 (17-23 mei) bleek een gunstige uitzondering met een hoge cumulatieve groepsopbrengst van 13,6 kWh door het zeer zonnige weer met hoogstens onregelmatig schapewolken. Opbrengsten in week nrs. 11, 12, 14-16 en de laatste 2 (zonrijke) weken van het jaar vallen tegen door uitgevallen omvormers die pas na anderhalve week, of (nog) niet zijn vervangen (1 omvormer ging vanaf week 18, eind april, weer spontaan werken, maar viel in week 52 weer uit). N.B.: Omdat week 52 eindigde met 2e Kerstdag (26 december), is de laatste week van december officieel als week 53 geteld, eindigend met 2 januari 2005. Hierdoor "verspringt" het beeld van de grafiek bij het "on-the-spot" vergelijken met de andere op deze webpagina weergegeven jaargrafieken voor deze groep.
Voor "on-the-spot" vergelijking: 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Zie ook dag- en maandoverzichten. Één van de op de 93 Wp AC modules gemonteerde OK4 omvormers was al eind vorig jaar defect geraakt; eind januari werd deze vervangen door een leenexemplaar en volgde een niet byzonder spectaculair voorjaar. 30-31 mei werden alle omvormers van de zonnepanelen gehaald en naar binnen in huis verplaatst (rode lijn), m.a.g. dat er 25 meter, 2,5 mm² DC-bekabeling i.p.v. AC kabels langs de gevels kwamen (opdrachtgever NUON Retail). Na onze vakantie (week 25-28) hadden we een erg natte tweede helft van juli, waardoor de (theoretisch zeer hoge) weekopbrengsten fors tegenvielen. De mooie nazomer is duidelijk zichtbaar, met een record weekopbrengst voor week 35 (bijna 11 kWh) en een mooie week 41. Ook de winter had een niet onaardige opbrengst.
Voor "on-the-spot" vergelijking: 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Zie ook dag- en maandoverzichten. Na een wat moeizame start goede weekopbrengsten in het voorjaar en, vooral, in hartje zomer, met name tijdens de twee hittegolven in recordmaand juli. Daarna echter een diepe dip in regenrijke augustus, met gelukkig nog wat goedgemaakt in september. Daarna liep het gestaag, zonder extremen, af naar een zeer somber jaareinde.
Voor "on-the-spot" vergelijking: 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Zie ook dag- en maandoverzichten. Een aarzelende start, maar vooral een extreem zonnige april (en in minder mate mei) maand, gevolgd door een behoorlijk sombere juni en julimaand, waren karakteristiek voor dit jaar. Na ook nog eens een sombere novembermaand mocht december nog een beetje zonnetroost brengen, maar dat kon het grote "verlies" in mid-zomer niet echt meer goed maken.
Voor "on-the-spot" vergelijking: 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Zie ook dag- en maandoverzichten. Een "rustig", regelmatig jaar zonder al te grote extremen.
Voor "on-the-spot" vergelijking: 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Zie ook dag- en maandoverzichten. Matige start, een productieve, lange zomerse periode (diverse malen afwezig, dus geen metingen), en een mooie nazomer met een somber jaareinde.


 


2. Weekopbrengsten 6x 108 Wp groep per jaarVoor "on-the-spot" vergelijking: 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Zie ook dag- en maandoverzichten. 6 108 Wp zonnepanelen met OK4 inverters aangesloten op electriciteitsnet op 12 oktober 2001, metingen gestart op zelfde dag. Doordat de zonnepanelen vlak voor de winterperiode zijn aangesloten stellen de opbrengsten nog niet zoveel voor.
Voor "on-the-spot" vergelijking: 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Zie ook dag- en maandoverzichten. Een relatief goed jaar voor de nieuwe set van 6 108 Wp AC modules, zonder inverter problemen. Cumulatieve weekopbrengsten zijn natuurlijk veel hoger dan die voor de 93 Wp groep (zie boven) door de 2 extra zonnepanelen binnen deze groep, en door de betere "match" met de OK4 inverters (hoger rendement doordat de 100 Watt omvormers met dit type zonnepanelen langer op vol vermogen blijven werken). De laatste week (52) van het jaar was tot nu toe het absolute dieptepunt (slechts 0,57 kWh) door extreem somber, regenrijk weer en korte daglengtes.
Voor "on-the-spot" vergelijking: 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Zie ook dag- en maandoverzichten. Ook voor de 108 Wp zonnepanelen was 2003 uiteraard een recordjaar. Week 22 (26 mei-1 juni) was tot nu toe de week met de hoogste opbrengst voor deze groep (26,04 kWh) sinds de plaatsing in 2001. Ook opvallend is de hoge opbrengst (16,70 kWh) in week 42 (13-19 oktober), een prachtige, zonnige week met lage luchttemperatuur, ideaal voor actieve koeling van de onder de zonnepanelen hangende OK4 inverters. In week nrs. 44 en 45 was een inverter op een 108 Wp AC module defect, door het nog steeds zeer acceptabele najaarsweer bleef de "schade" voor het groepsresultaat echter binnen de perken.
Voor "on-the-spot" vergelijking: 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Zie ook dag- en maandoverzichten. Evenals voor de 93 Wp AC modules een in alle opzichten niet al te extreem jaar, met weekopbrengsten die niet al te veel schommelen. Wel met een matige "start" van het jaar door somber weer, en ook enkele zéér sombere weken op het eind, die slechts door de laatste 2 weken iets "gecompenseerd" werden, zei het dat door de schaduweffecten binnen deze groep de maximaal haalbare opbrengst in die 2 weken niet gehaald kon worden. De (positieve) uitzondering die de regel bevestigt is ook voor deze groep de zonnige week 21 geweest met een cumulatieve opbrengst van 24,97 kWh, de tot en met dit jaar op-één-na hoogste gemeten weekopbrengst (week 22 in 2003 heeft de hoogst gemeten weekopbrengst). Tussen 7 maart (week nr. 10) en 8 april (week nr. 15) zijn 2 omvormers op 108 Wp AC modules in de problemen geraakt, binnen 1 à 2 weken uitgevallen, en redelijk snel weer vervangen (in week 12 resp. 16). De behaalde cumulatieve productie van deze groep is in deze weken dus lager dan wanneer alle omvormers normaal hadden gefunctioneerd.
Voor "on-the-spot" vergelijking: 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Zie ook dag- en maandoverzichten. Na een redelijke start begaf eind maart een van de omvormers op een in de achterste rij staand 108 Wp paneel het. Pas tijdens de renovatie op 30-31 mei 2006 werd deze (met enkele andere probleemexemplaren) vervangen voor een nieuwe OK4, hetgeen de wat tegenvallende resultaten van april-mei (met name week nrs. 14-21) verklaart. Een flinke dip in de zomer door slecht weer en verder een niet een heel byzonder, feitelijk redelijk regelmatig en ietwat tegenvallend jaar.
Voor "on-the-spot" vergelijking: 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Zie ook dag- en maandoverzichten. Zie ook uitleg bij de 93 Wp modules. Een onregelmatig jaar met excessief veel zon in juli en een verzopen augustusmaand. Het jaareinde gaf een zeer regelmatige afbouw van de productie te zien.
Voor "on-the-spot" vergelijking: 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Zie ook dag- en maandoverzichten. Zie ook uitleg bij de 93 Wp modules. Een onregelmatig jaar met excessief veel zon in juli en een verzopen augustusmaand. Het jaareinde gaf een zeer regelmatige afbouw van de productie te zien.
Voor "on-the-spot" vergelijking: 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Zie ook dag- en maandoverzichten. Zie ook uitleg bij de 93 Wp modules. Let op de zeer hoge productie in zonrijk april en mei. Slechts 1 zomerweek (nr. 31) kan daar een beetje in de buurt komen.
Voor "on-the-spot" vergelijking: 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Zie ook dag- en maandoverzichten. Zie ook uitleg bij de 93 Wp modules.


 

3a. Weekopbrengsten gehele PV-systeem (1.236 Wp) per jaar

De resultaten van de tot nu toe gemeten jaarreeksen zijn hieronder in miniatuur weergegeven. In deze jaargrafieken zijn de opbrengsten van de 2 deelsystemen (93 resp. 108 Wp groep) gestapeld weergegeven, vanaf 14 augustus 2007 zijn de resultaten van het derde deelsysteem (lichtgroen in het overzicht, donkergroen in de detailgrafieken). De bovenkant van de gestapelde curve geeft dus de totale systeemopbrengst weer. De gele lijn (2005) geeft de datum van systeemrenovatie weer (30-31 mei 2005, alle omvormers van zonnepanelen gehaald en naar binnen verplaatst, 25 meter DC-bekabeling).


U kunt verder scrollen om deze grafieken in detail te bekijken of u kunt direct in bovenstaand plaatje op de betreffende sectie klikken om de grafiek van het gewenste jaar te zien.
Voor "on-the-spot" vergelijking: 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Zie ook dag- en maandoverzichten. In 2000 waren er alleen nog 4 93 Wp AC modules in het PV-systeem aanwezig (aangesloten 13 maart).
Voor "on-the-spot" vergelijking: 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Zie ook dag- en maandoverzichten. Op 12 oktober werden 6 108 Wp panelen bijgeplaatst. Totale systeemgrootte vanaf deze dag: 1020 Wattpiek volgens de datasheets. Het "effect" is direct merkbaar, ook al is het in het najaar, want de cumulatieve systeemopbrengst (bovenzijde gestapelde kolommen) springt direct fors omhoog. In de wintermaanden ondervindt de 108 Wp groep echter schaduweffecten waardoor het verschil met de 93 Wp groep fors de kop wordt ingedrukt.
Voor "on-the-spot" vergelijking: 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Zie ook dag- en maandoverzichten. Het eerste volledige jaar met 10 zonnepanelen. "Gezonde" weekopbrengsten die ons energiezuinige huishouden voor een deel zelfvoorzienend maken in de zomermaanden. Let op het verschil in de kolommen in week 23/24 en 25/26. De verhouding tussen de paarse en lichtblauwe delen is veel groter in week 25/26 doordat een inverter op een 93 Wp AC module was uitgevallen. Ook in week nrs. 49-52 hadden we een defecte inverter op een 93 Wp AC module, al had dat niet zoveel invloed op de toch al lage cumulatieve opbrengsten voor deze groep. Mede door dit defect, en natuurlijk het zeer sombere week en de korte daglengte in die periode kwam de weekopbrengst voor de laatste week van het jaar op het tot nu toe genoteerde dieptepunt van slechts 0,77 kWh terecht.
Voor "on-the-spot" vergelijking: 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Zie ook dag- en maandoverzichten. Het memorabele recordjaar 2003, met, afgezien van een paar "mindere" weken, continu hoge weekopbrengsten. Tot nu toe werd een record cumulatieve weekopbrengst voor het complete (1020 Wp) PV-systeem van 39,98 kWh gemeten in de zeer zonnige voorjaarsweek 22 (26 mei - 1 juni). Let ook op de opvallend hoge opbrengst in de extreem zonnige najaarsweek 42 (13-19 oktober). Inverter defecten in week nrs. 1-3 (93 Wp module) en 44/45 (108 Wp module).
Voor "on-the-spot" vergelijking: 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Zie ook dag- en maandoverzichten. Een relatief "regelmatige", pyramidevormige curve voor het gehele PV-systeem, met niet al te grote fluctuaties tussen de weken onderling. Na een tegenvallende start lopen de weekopbrengsten snel op, al worden deze in week nrs. 11, 12 en 14-19 weer onder druk gezet doordat er in die voorjaarsperiode 4 omvormers achter elkaar uitvielen door de combinatie van felle zon tussen de wolken in, optimale zonshoek t.o.v. de zonnepanelen, en reeds in voorgaande jaren verzwakte omvormers door ingrijpende effecten van temperatuurgradiënten in, met name, de winterperiodes. 1 van de uitgevallen omvormers op een 93 Wp module startte na 2½ week weer op, maar begaf het alsnog in week 52. Week 21 had de tot en met dit jaar op-één-na hoogste gemeten weekopbrengst (week 22 in 2003 had de hoogst gemeten opbrengst) van 38,57 kWh; week 50 was juist extreem somber met een cumulatief "resultaat" van slechts 1,29 kWh (verhouding met week 21 is ongeveer 1:30).
Voor "on-the-spot" vergelijking: 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Zie ook dag- en maandoverzichten. Inverter defecten in de 93 Wp groep (tot eind januari, tijdelijke vervanging door een leenexemplaar) en de 108 Wp groep (april en mei) verstoren het beeld in het begin van het jaar. Op 30-31 mei werd het systeem gerenoveerd (rode lijn), defecte omvormers vervangen en alle exemplaren van de zonnepanelen gehaald en binnen in huis geplaatst, met als gevolg lichte kabelverliezen door de nieuwe 25 meter lange 2,5 mm² DC-bekabeling. Ondanks de mooie nazomer en het feit dat er geen echt langdurig sombere weken waren (m.u.v. week 47) geen recordjaar, met een tegenvallend voorjaar en een forse dip in juli door het slechte weer.
Voor "on-the-spot" vergelijking: 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Zie ook dag- en maandoverzichten. Ondanks de 25 meter DC-bekabeling een behoorlijk productief jaar, met wat uitzonderingen zoals de bijna continu bewolkte februari maand en de totaal verregende (in theorie productieve) augustus. Gelukkig hadden we een recordmaand juli om deze tegenvallende periodes te compenseren en kwamen we op een mooi jaarresultaat uit. Let op de zeer opvallend hoge productie in de winterweek 4 (23-29 januari).
Voor "on-the-spot" vergelijking: 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Zie ook dag- en maandoverzichten. Forse productie in het voorjaar (record aprilmaand, mooie mei), en slechts een mooie zomerse week. Op 13 augustus in week 33 werden twee nieuwe 108 Wp modules opgenomen in ons systeem en met een afwijkende kleur (donkergroen) separaat gestapeld op de resultaten van de twee andere hoofdgroepen. Deze pal zuid georiënteerde modules doen het opvallend goed, en dragen structureel tot een nog beter totaal resultaat bij.
Voor "on-the-spot" vergelijking: 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Zie ook dag- en maandoverzichten. In het regelmatige jaar 2008 werd de totale systeemproductie flink opgekrikt door de in het voorgaande jaar bijgeplaatste, goed producerende 2 108 Wp modules. Soms rond de 40 kWh per week aan productie in de zomer, waarvan een substantieel deel het net op gaat en direct door de buren wordt geconsumeerd, ook al hebben ze een "grijs" stroomcontract...
Voor "on-the-spot" vergelijking: 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Zie ook dag- en maandoverzichten. Productief jaar, met name door de zeer mooie zomerperiode. Februari viel tegen, en ook het eind van het jaar was erg weinig zon, maar dat mocht de pret niet drukken: 2009 werd een goed jaar voor zonnestroom..


 

3b. Verzameling grafieken van beide groepen AC modules met langjarig gemiddelde

In deze twee grafieken worden de resultaten van alle jaren getoond voor onze 2 groepen zonnepanelen, met daarbij het weekgemiddelde ("average") van de jaren waarvoor het systeem in de betreffende week volledig heeft gefunctioneerd. Let op dat het gemiddelde voor de 108 Wp groep continu hoger ligt dan dat voor de 93 Wp groep, behalve in de "schaduwmaanden" midden in de winter als 4 van de 6 108 Wp modules tijdelijk cq. partieel door de voorste rij beschaduwd worden als de zon onbelemmerd schijnt (geen wolken voor de zon). De Y-as van de 2 grafieken is verschillend en inverter defecten zijn niet uitgefilterd. Voor vergelijkbare grafieken met de genormeerde resultaten, met uitfiltering van inverter defecten, zie de betreffende totaaloverzichten pagina.

Update datum: 1 maart 2010 = week 8

93 Wp groep


93 Wp <-> 108 Wp


108 Wp groep


93 Wp <-> 108 Wp

Uit deze twee grafieken met het gemiddelde over de gemeten jaren kunnen we bijvoorbeeld voor het jaar 2006 (gele curve) concluderen dat vooral de weken 31-35 (augustus) zwaar tegenvielen (gezien de relatief hoge gemiddelde productie in deze periode een ernstig verlies), week nrs. 5-10 in het voorseizoen ook aan de magere kant waren, evenals 40-45 in het naseizoen, maar dat door de toppen in het productieve voorzomer seizoen (17-19) en, met name, in de bloedhete julimaand (26-30), er veel werd goedgemaakt. Ook in week 4 werd een opvallend hoge (winter-)productie behaald. Het gemiddelde tot en met de laatst geupdate week (zwart) is met een dikke lijn weergegeven, het gemiddelde voor de rest van het jaar met een dunne lijn (resultaten gemiddeld tot en met het afgelopen, complete jaar).© 2004-2010 Peter J. Segaar/Polder PV, Leiden (NL)