cumulative energy yield per group of solar panels and of complete PV-system as obtained from daily inverter kWh meter readings
norm weekopbrengst
links
PV-systeem
meten=weten
grafieken
graphs
huurwoningen
nieuws
index
graphs per day
seasonal effects
yearly overviews
complete overviews
yield verification
grid-connected meter readings
financial aspects
variation among inverters
effects of shading
system deviations, defects

Totaaloverzichten

Genormeerde weekopbrengsten in de loop van de tijd

1. Genormeerde weekopbrengst per groep AC modules
2. Genormeerde weekopbrengst van 3 subgroepen AC modules (incl. schaduweffecten)

zie ook: genormeerde weekopbrengsten per jaar (deelsectie jaaroverzichten)


1. Genormeerde weekopbrengst per groep AC modules

update datum grafiek: 1 maart 2010 = week 8

(curve voor 108 Wp modules vlakdekkend, die voor 93 Wp modules "doorzichtig" om verschillen goed te kunnen zien)

Uitleg

Resultaten voor de 2 nieuwe 108 Wp modules (vanaf 14 augustus 2007) niet in dit overzicht opgenomen. In deze grafiek wordt de genormeerde weekopbrengst in de loop van de tijd getoond voor beide groepen AC-modules (sinds week 14 in 2000) waarvoor de resultaten telkens kolomsgewijs naast elkaar zijn gezet (93 Wp modules lichtblauw; 108 Wp modules paars). Doordat de kolommen door de lange getoonde periode vrij smal zijn en iets overlappend, treedt er een "optisch kleureffect" op in het gedeelte van de grafiek waarin beide groepen AC modules getoond zijn (vanaf 12 oktober 2001, eerste resultaat 108 Wp groep voor week nummer 42). Deze (en de volgende) "genormeerde" grafiek is gecorrigeerd voor inverter defecten en geeft dus continu normopbrengsten van een "optimaal functionerend" systeem weer, behalve voor weken waarvoor het resultaat is geëxtrapoleerd uit het resultaat van minstens 4 gemeten dagen in die week.

93 Wp groep: Er zijn 2 opvallend hoge "pieken" in de curve voor de 93 Wp modules te zien. De piek voor week 19 in 2000 is niet representatief omdat het resultaat een extrapolatie is van een gemeten opbrengst van slechts 4 van de 7 dagen van die week (basis van de kolom is grijs). Het resultaat voor de week met hetzelfde nummer in 2001 (2e week van mei) is echter reëel gemeten cq. berekend en toont een maximale genormeerde weekopbrengst van 40,2 Wh/Wp, een later niet meer geëvenaard record voor deze groep AC modules. Zowel week 22 in het zonrijke jaar 2003, de laatste week van mei, voor de systeemrenovatie, als week 28 tijdens een van de 2 hittegolven in de zomer van 2006, kwamen niet hoger dan 37,5 resp. 37,2 Wh/Wp. Het "dieptepunt" werd bereikt tijdens de zeer regenrijke, extreem sombere laatste week 52 van 2002 waarin een marginale normopbrengst van slechts 0,7 Wh/Wp werd gehaald (berekening uit resultaten van 3 van de 4 omvormers omdat de 4e defect was en retour gestuurd naar N.K.F.). Normaal gesproken schommelen de genormeerde weekopbrengsten rond de 25-30 Wh/Wp in de zomerperiode en vallen ze terug tot onder de 5 Wh/Wp in de winter. De schommelingen in de zomerperiode zijn aanzienlijk, met name voor het jaar 2002 waarin wekelijkse normopbrengsten tussen de 15 en 35 Wh/Wp variëren. Hier is duidelijk het cumulatieve effect van een groter aandeel van bewolkte versus onbewolkte dagen in een periode met hypothetisch hoge opbrengsten terug te zien. Dit effect is in de grafiek met genormeerde maandopbrengsten nauwelijks meer terug te vinden doordat de dagelijkse verschillen in die grafiek worden uitgemiddeld.

108 Wp groep: Sinds week 42 van 2001 meetresultaten beschikbaar. De extremen voor deze groep AC modules zijn: 40,2 Wh/Wp voor week 22, laatste week van mei in het zonrijke jaar 2003, resp. 0,9 Wh/Wp in dezelfde week 52 van 2002 die bij de 93 Wp groep al werd genoemd. Aangezien we in het voorjaar van 2001 nog niet de beschikking hadden over deze groep zonnepanelen, is het verwachte maximum voor week 19 in 2001 niet bekend voor deze groep. Aangezien er in de meimaand ongeveer 7% meer normopbrengst per week is dan bij de 93 Wp groep, kunnen we er van uitgaan dat voor deze recordweek een genormeerde opbrengst van ongeveer 43 Wh/Wp behaald had kunnen zijn voor de 108 Wp modules. Uit de grafiek is verder ook duidelijk dat, voor de systeemrenovatie van eind mei 2005, de 108 Wp AC-modules vrijwel continu een stuk beter presteren dan de 93 Wp modules (paarse kolommen steken bijna continu een stuk uit boven de blauwe kolommen, met name in de zonrijke zomerperiode), maar dat in de wintermaanden de verschillen aanzienlijk afnemen doordat 4 van de 6 108 Wp modules (tijdelijk) beschaduwd worden. Tijdens een paar weken met meerdere zonnige dagen ligt de genormeerde weekproductie voor de 108 Wp AC modules zelfs onder die voor de 93 Wp exemplaren.

Het post-renovatie weekrecord ligt op een relatief "bescheiden" 38,5 Wh/Wp voor week 28 in de hete zomer van 2006. Dit is een extrapolatie omdat door de hitte twee omvormers in die week even waren uitgevallen; door de gemiddelde opbrengst van de "zuster" omvormers te nemen kon een betrouwbare schatting van de werkelijke normopbrengst in die week gemaakt worden. Het is waarschijnlijk dat door de hitte het totale rendement van de zonnepanelen in die warme weken niet maximaal kon worden. Het verschil tussen de 93 en 108 Wp modules is beduidend afgenomen na de renovatie. Dit wordt waarschijnlijk door hogere kabelverliezen bij de 108 Wp exemplaren veroorzaakt (nieuwe 25 meter 2,5 mm² DC-bekabeling naar onze woning, waar de omvormers binnen in huis zijn gemonteerd).


2. Genormeerde weekopbrengst van 3 subgroepen AC modules (incl. schaduweffecten)


Zie ook: genormeerde dagopbrengsten resp. maandopbrengsten

update datum grafiek: 1 maart 2010 = week 8

Uitleg

De genormeerde resultaten voor de 3 subgroepen worden in deze grafiek over elkaar heen gepresenteerd en in sterk contrasterende kleuren weergegeven om de onderlinge verschillen goed te kunnen zien. Zo liggen de genormeerde resultaten voor de onbeschaduwde 93 Wp AC modules (geel) continu onder die voor de overige zonnepanelen (behalve voor zonnige weken gedurende de winterperiodes, wanneer ze soms boven de genormeerde weekopbrengsten van de beschaduwde 108 Wp modules komen te liggen). De resultaten voor de 2 vooraanstaande (onbeschaduwde) 108 Wp AC modules (rood) zijn vrijwel identiek aan die voor de 4 achteraan staande identieke modules (blauw), behalve in de winter wanneer in weken met zonnige dagen door de beschaduwing op de 4 achterste AC modules het resultaat van die subgroep terugvalt t.o.v. de 2 onbeschaduwde "zuster" modules. Het gevolg voor deze grafiek is dat de "rode" curve in de wintermaanden duidelijk tevoorschijn komt. De rode "pieken" geven weken met relatief veel zon weer waardoor de onbeschaduwde 108 Wp AC modules een relatief hoge opbrengst halen, en de beschaduwde panelen in die groep sterk in (genormeerde) opbrengst achterblijven. In de rest van het jaar wordt de rode curve door de erboven liggende blauwe curve in principe gemaskeerd (vrijwel identieke normopbrengsten tussen de 2 subgroepen omdat er geen schaduweffecten meer zijn).

In de winterperiodes van 2001/2002 en 2003/2004 is duidelijk te zien dat de blauwe curve (beschaduwde panelen) sterk achterblijft bij de overige 2 curves (onbeschaduwde panelen); in de periode 2002/2003 is het effect iets minder duidelijk doordat er minder zonnige dagen/weken waren. Opvallend zijn de forse schaduweffecten in de 2e helft van de winterperiode 2004/2005, hetgeen vooral aan de zonnige eerste helft van januari 2005 is te wijten. De "winterse" week 2 (10-16 januari) van 2005 scoorde zeer goed met een genormeerde opbrengst van 12,9 Wh/Wp voor de onbeschaduwde 108 Wp AC modules. De schaduweffecten in de laatste weken van 2004 bleven bescheiden door het zeer slechte, sombere weer in die periode. De verschillen tussen de weken onderling zijn minder dramatisch dan bij vergelijking van de genormeerde dagopbrengsten, omdat de opbrengsten en de schaduweffecten over een langere periode bekeken, en dus uitgemiddeld worden.

De donkergroene stippellijn geeft de systeemrenovatie datum (30-31 mei 2005) weer waarbij alle omvormers naar binnen zijn verplaatst en defecte exemplaren vervangen. Doordat er na de renovatiedatum prestatieverschillen tussen oude, minder oude en nieuwe omvormers een significante rol beginnen te spelen, treedt er vanaf juni 2005 een (subtiel) verschil op tussen de normopbrengsten voor de onbeschaduwde en beschaduwde 108 Wp deelgroepen. Blijkbaar zijn de 2 exemplaren op de onbeschaduwde panelen gemiddeld iets "beter" dan die op de achterste 4 beschaduwde panelen, hetgeen zich vertaalt in een telkens iets boven de donkerblauwe lijn uitstekende rode lijn. Bij een groter aantal panelen per subgroep zouden deze verschillen waarschijnlijk uitgemiddeld worden en dit effect teniet worden gedaan.

Helaas is door de systeemrenovatie eind mei 2005 en de resulterende variatie in omvormer efficiency (oude en nieuwere exemplaren door elkaar heen gebruikt), het duidelijke verschil in gemiddelde prestatie van de omvormers binnen de drie subgroepen minder opvallend. Er is een zeer goed presterende omvormer aanwezig bij 1 van de 2 onbeschaduwde 108 Wp exemplaren, en enkele "zwakkere broeders" in de achterste (beschaduwde) groep: dit maakt dat de rode en blauwe curves na de renovatiedatum niet zulke mooie "dekking" meer geven, al is de "winterdip" bij de achterste rij (blauwe curve valt weg en rode wordt duidelijk zichtbaar) nog steeds duidelijk te zien.

Let op dat de genormeerde (januari) record opbrengsten voor week 4 van 2006 als volgt liggen: 12,4 Wh/Wp voor een onbeschaduwd 93 Wp paneel, 13,1 Wh/Wp voor een onbeschaduwd 108 Wp paneel, en 11,2 voor een partieel beschaduwd 108 Wp paneel. Dus zelfs al zijn de gemiddelde paneelopbrengsten van de laatste hoger dan van de 93 Wp panelen (zie aparte grafiekpagina), de genormeerde opbrengsten liggen iets lager. Pas wanneer er geen sprake meer is van beschaduwing, komt die normopbrengst weer op het niveau van de onbeschaduwde "zuster" 108 Wp panelen en dus boven die van de 93 Wp panelen.

Voor jaaroverzichten van de subgroepen, met toelichting en effecten van correctie van inverter defecten ("rollover images" 2003, 2004), zie de deelsectie jaaroverzichten.

De twee nieuw geplaatste 108 Wp modules in ons PV-systeem (per 14 aug. 2007) vindt u vooralsnog niet terug in de grafieken op deze pagina, omdat ze een iets andere oriëntatie hebben, en 1-op-1 vergelijking met de andere modules (ZZO oriëntatie) niet echt zinvol is. Bovendien zal dat de leesbaarheid van bovenstaande grafieken niet ten goede komen. Wellicht komt er in de toekomst een separate grafiek waarin een vergelijking met de bestaande 108 Wp modules wordt gemaakt.

 


© 2005-2010 Peter J. Segaar/Polder PV, Leiden (NL)