cumulative energy yield per group of solar panels and of complete PV-system as obtained from daily inverter kWh meter readings
meterstanden inverters
links
PV-systeem
basics
grafieken
graphs
huurwoningen
nieuws
index
graphs per day
seasonal effects
yearly overviews
complete overviews
yield verification
grid-connected meter readings
financial aspects
variation among inverters
effects of shading
system deviations, defects

Totaaloverzichten

Inverter kWh meterstanden

zie ook: jaaroverzichten met gesuperponeerde jaarlijkse meterstand curves voor de afzonderlijke groepen AC modules

Meterstanden grafiek
Highlights (tabel met passages 1 MWh grenzen per module groep)
Grafiek highlights tussenperiodes

update datum grafiek: 5 januari 2013

Uitleg

De Y-as wordt weergegeven in MWh, megawattuur; 1 MWh = 1.000 kWh. In lichtblauw de cumulatieve meterstand van alle omvormers op de 4 stuks 93 Wp AC modules, in paars die op de 6 stuks 108 Wp AC modules, in donkergroen die op de 2 stuks pal zuid georiënteerde 108 Wp AC modules, in zeeblauw die op de 2 ZZW. georiënteerde 2 stuks 50 Wp Kyocera modules (in serie op 1 OK4 omvormer). Tenslotte, in felgroen, de cumulatieve meterstand van alle omvormers bij elkaar opgeteld. Gereconstrueerd op 9 april 2011: een historische mijlpaal, de passage van de 10 MWh grens, ruim 11 jaar na installatie van de eerste 4 PV-modules (we waren van 8-11 april 2011 een lang weekend van huis). Kruising van de groene curve met de dikke rode horizontale 10 MWh lijn, en eind 2011 al hard op weg naar de volgende "megawattuur mijlpaal" ... die in de middag van 6 januari 2012 werd bereikt (bericht 7 januari 2012). Waarschijnlijk op 14 september 2012 werd de 12e MWh gescoord. We gaan verder naar "de volgende Meg"...

Getoond worden de opgetelde, accumulerende meterstanden van alle inverters in de - inmiddels - 5 deelgroepen AC-modules en totale meterstand van het complete PV-systeem sinds aansluiting van de 1e 4 inverters op het net (13 maart 2000). Dagelijkse uitlezing van meterstanden van alle omvormers m.b.v. het OK485 data interface bij het opstarten van de omvormers aan het begin van de dag, als Pac van de individuele inverters nog niet hoger is dan 1 Watt. Eind meterstanden van defecte inverters die uit het PV-systeem zijn genomen worden in de totale groepsmeterstanden meegenomen om te voorkomen dat er "breuken" in deze accumulerende curves komen. Ook opgenomen zijn de extra producties van omvormers die soms 1 of 2 dagen in ons systeem zijn getest op de plek van eigen inverters: die komen allemaal de productie van het complete Polder PV systeem ten goede, en mogen dus worden "meegerekend". Vooral in 2012 zijn er nogal wat testen geweest. Die resultaten zijn allemaal meegenomen in de meterstanden - en daarvan afgeleide producties voor onze installatie.

De curves vertonen een karakteristieke jaarlijkse, langgerekte "S-vorm" met een o.h.a. recht klimmend centraal middenstuk (zonrijk lente-zomerseizoen met lange daglengtes) en afvlakkende uiteinden (somberder herfst-winterseizoen met korte daglengtes). Dit patroon herhaalt zich van jaar tot jaar; alleen zal de uiteindelijk bereikte eindhoogte op 31 december van elk jaar verschillen, afhankelijk van de gemiddelde zoninstralingscondities in het betreffende jaar. Zo heeft het record zonnejaar 2003 tot nu toe voor ons systeem de "langste" S-curves en de steilste hellingshoek van het centrale, rechte stuk van de "S". Naar gelang er meer data in deze grafiek worden opgenomen, zal de "S-vorm" van de jaartrajecten binnen alle curves steeds minder opvallend worden omdat elk jaar een steeds kleiner stukje van deze grafiek krijgt toebedeeld (compressie van de data). Voor detail verschillen tussen de jaren onderling, zie de meterstanden grafieken in de deelsectie jaaroverzichten met over elkaar heen geprojecteerde jaarcurves per groep (afgesloten jaren).

De 6x 108 Wp groep werd pas op 12 oktober 2001 aangesloten en vertoont in principe dezelfde vorm als de curve voor de 4x 93 Wp groep. Echter, omdat op deze modules hogere rendementen worden behaald door de OK4E-100 inverters (door lichte "overdimensionering" werken de omvormers op deze panelen vaker op hun maximaal vermogen) en omdat er 2 modules meer in deze groep staan, schrijdt de accumulatie curve van de geproduceerde energie stukken sneller voort, worden per jaar hogere cumulatieve meterstanden gehaald, en zal de curve dus sneller oplopen dan die voor de 93 Wp groep. Daardoor haalt de paarse curve, ondanks het feit dat de 108 Wp modules anderhalf jaar na de 93 Wp exemplaren zijn geplaatst, de lichtblauwe curve medio september 2003 al in en komt hij er boven te liggen (exacte "kruispunt" is onbekend omdat dat midden in onze vakantie gebeurde).

Op 14 augustus 2007 namen we twee identieke 108 Wp modules over van een vertrekkend bewoner uit ons complex die ze niet (meer) kwijt kon, en werden ze in ons PV-systeem opgenomen, echter i.t.t. de ZZO oriëntatie van het oorspronkelijke systeem werden deze 2 modules pal Z geplaatst. De data zijn in de energie productie accumulatie grafiek zichtbaar in de donkergroene curve. Op 19 april 2010 werden nog eens twee 50 Wp Kyocera modules bijgeplaatst (in serie op 1 OK4 omvormer), waarvan het productie resultaat in een lichtgroene curve is te zien.

Als we de meterstanden van alle (inmiddels tot 13 stuks uitgebreide) omvormers optellen krijgen we de grasgroene curve die de meterstand (lees: AC-zijdige kWh productie) van het totale PV-systeem weergeeft. Duidelijk is daarin bijvoorbeeld te zien dat de resultaten voor 2005 tegenvielen (matig stijgende S-curve), hetgeen in eerste instantie aan een slecht/matig voorseizoen en de uitval van meerdere inverters is te wijten die pas na lange tijd (30-31 mei) in opdracht van Energierent/NUON vervangen werden (Sunpower® renovatie). De vertikale blauwe lijn geeft de datum van systeemrenovatie weer. Ten tweede, is het vervangen van de 2 stuks 25 meter lange AC-kabels door 2,5 mm² koperkernen bevattende DC-kabels uiteraard een suboptimale oplossing geweest die permanente systeemverliezen zal geven door de weerstand in de aders (deze blijken trouwens achteraf gelukkig mee te vallen). Desondanks waren de opbrengsten in 2006 weer bepaald niet gering, mede door de fantastische zomermaanden juni en juli.

"Gaten" in de curves zijn vakantieperiodes waarin geen meterstanden uitgelezen konden worden. Ze worden door een dunne "interpolatie"lijn tussen de aan de gaten grenzende datapunten overbrugd.

In de periode 10-30 oktober 2010 heeft op ons complex een grootschalige dakrenovatie plaatsgevonden waardoor het complete systeem afgekoppeld moest worden. Die periode is er dus in het geheel geen opbrengst geweest, een unicum in de historie van Polder PV. Ook in de week ervoor en zo'n twee weken erna, is de productie "aangetast" omdat er toen nog steigerdoeken en palen in de weg zaten, die voor partiële beschaduwing hebben gezorgd. Al met al is de "productie verlies schade" meegevallen, en is deze eenmalig geweest. Gelukkig vond de renovatie plaats dicht bij de minst productieve periode van het jaar. In de grafiek is deze periode gemarkeerd met een donkergroene kadertje.

N.B.: inverter defecten zijn niet uit dit soort meterstanden accumulatie curves "gefilterd" omdat het tot nog toe niet om dramatische productieverliezen is gegaan door snel ingrijpen van de webmaster (a.g.v. de dagelijkse monitoring); de effecten zijn daardoor o.h.a. marginaal en ze verstoren de algemene trends slechts in geringe, nauwelijks zichtbare mate. Deze grafiek geeft dan ook de reëele fysieke productie van het PV-systeem van Polder PV weer, gebaseerd op de meterstanden zoals het OK485 data interface die vastlegt.

Highlights (passage 1 MWh grenzen)

De aparte resultaten voor de 2x 108 Wp S groep zijn inmiddels opgenomen omdat op 26 juli 2012 de 1 MWh voor deze 2 oude Shell Solar modules is bereikt. 1.000 kWh in 1.808 dagen, dat is gemiddeld 0,28 kWh per 108 Wp module per dag over die gehele periode (nachten en winters inclusief gerekend). De kleine 2 Kyocera 50 Wp panelen die nog veel later in het systeem werden opgenomen (april 2010) zaten eind juli 2012 nog maar op 236 kWh.

4x 93 Wp ZZO
(372 Wp)
6x 108 Wp ZZO
(648 Wp)
2x 108 Wp Z
(216 Wp)
alle AC-modules
(1.336 Wp*)
netkoppeling 13-03-2000
netkoppeling 12-10-2001
netkoppeling 14-8-2007
deelsystemen: kolom 1 en 2 +
resultaat nieuwe modules**
1 MWh
11-4-2003
1 MWh
16-6-2003
1 MWh
26-7-2012
1 MWh
17-5-2002
2 MWh
2-4-2006
2 MWh
13-3-2005
   
2 MWh
26-5-2003
3 MWh
10-4-2009
3 MWh
3-9-2006
   
3 MWh
28-5-2004
4 MWh
13-4-2012
4 MWh
25-6-2008
   
4 MWh
24-6-2005
   
5 MWh
16-4-2010
   
5 MWh
5-7-2006
   
6 MWh
15-11-2011
   
6 MWh
29-7-2007
           
7 MWh
3-7-2008
           
8 MWh
9/10-7-2009
***
           
9 MWh
13-5-2010
****
           
10 MWh
9-4-2011
*****
           
11 MWh
6-1-2012
           
12 MWh
14-9-2012
****
*  Sinds installatie 2 nieuwe 108 Wp modules (elk met eigen OK4 omvormer) en 2 50 Wp Kyocera modules (in serie op 1 OK4 omvormer)
** 2 extra (pal zuid georiënteerde) 108 Wp modules geïnstalleerd dd. 14 augustus 2007; 2 extra (iets west van zuid georiënteerde) 50 Wp Kyocera modules geïnstalleerd dd. 19 april 2010
*** Exacte datum onzeker (vakantie), 8.000 kWh mijlpaal moet in week 8-14 juni 2009 zijn geschied, met vrij grote mate van zekerheid op 9 of 10 juni 2009 (interpolatie meterstanden).
**** Datum interpolatie (i.v.m. afwezigheid in weekends/vakantie, maximale afwijking ongeveer 1 dag)
***** Exacte datum niet bepaalbaar (lang weekend weg), maar met grote mate van zekerheid op 9 april 2011): historische cumulatieve meterstand van 10.000 kWh (10 MWh) overschreden.

N.B.: van 26 mei 2003 tm. 28 mei 2004 is er bijvoorbeeld door de 10 AC-modules 1.000 kWh geproduceerd. De totale "jaarproductie" is uiteraard sterk afhankelijk van de tijd factor: tussen welke 2 data wordt gemeten? Zo is er tussen 1 januari 2003 en 1 januari 2004 [kalenderjaar] zelfs 1.070 kWh geproduceerd (volledige "recordjaar" omvattend); maar tussen 1 september 2003 en 1 september 2004 "slechts" 953 kWh (2004 was gemiddeld presterend jaar, met matig voorseizoen). Passages van 1 MWh grenzen in vakantieperiodes zijn geïnterpoleerd m.b.v. lineaire interpolatie van bekende data voor en na de betreffende tijdvakken; de "foutmarges" voor deze interpolaties liggen in de grootte-orde van een paar 100 Wattuur.

In onderstaande figuur (toegevoegd januari 2012) zijn de productie "MWh highlights" aangegeven en het aantal dagen wat tussen die highlights in is verstreken. Hierbij moet rekening gehouden worden met het feit dat in de tussentijd het systeem enkele keren is uitgebreid, wat natuurlijk de tussenliggende periode van de MWh producties verkort (latere uitbreidingen zijn relatief bescheiden geweest, 2x 108 Wp en 2x 50 Wp, dus de impact is niet zeer groot).

Ook speelt uiteraard een rol hoe zonnig het in de betreffende jaren is geweest (meer zon >>> kortere periode tot volgende mijlpaal), en er moet rekening worden gehouden met "incidenten". Het hoogste impact hebbende "incident" is de dakrenovatie in oktober 2010 geweest, toen er bijna een maand lang geen productie is geweest. Aangezien dat een najaarsmaand is, is het overall effect niet zo groot geweest als wanneer die renovatie midden in de zomerperiode uitgevoerd zou zijn.


Bovenaan in de grafiek het nominale vermogen wat in de betreffende periode voor het toen actuele PV-systeem heeft gegolden, in Wattpiek (periodes gemarkeerd met rode streepjeslijnen).

De eerste MWh productie heeft uiteraard het langst geduurd (795 dagen sinds netkoppeling op 13 maart 2000 voor eerste 4 modules) omdat er gestart werd met maar 4 zonnepanelen (à 93 Wp), en de totale productie pas goed op gang begon te komen toen in oktober 2001 er 6 modules van elk 108 Wp in het systeem werden opgenomen. Daarna was de periode tot het bereiken van de volgende MWh al snel geslonken tot 374 dagen, die na verdere (kleine) uitbreidingen voor het bereiken van de 11e MWh nog maar 272 dagen nodig had.

 


© 2005-2013 Peter J. Segaar/Polder PV, Leiden (NL)