cumulative energy yield per group of solar panels and of complete PV-system as obtained from daily inverter kWh meter readings
maandopbrengsten/groep
links
PV-systeem
basics
grafieken
graphs
huurwoningen
nieuws
index
graphs per day
seasonal effects
yearly overviews
complete overviews
yield verification
grid-connected meter readings
financial aspects
variation among inverters
effects of shading
system deviations, defects

Totaaloverzichten

Cumulatieve maandopbrengsten

1. Cumulatieve maandopbrengsten 4x 93 Wp en 6x 108 Wp groep sinds aansluiting
2. Cumulatieve maandopbrengsten deelgroepen gestapeld

zie ook: gerealiseerde maandopbrengsten per jaar (deelsectie jaaroverzichten)

(update datum grafieken: mei 2010)


1. Cumulatieve maandopbrengsten 4x 93 en 6x 108 Wp groep sinds aansluitingZie ook dagopbrengsten resp. weekopbrengsten 93 Wp en 108 Wp groep

update datum grafiek: mei 2010

Metingen vanaf maart 2000 (op dinsdag 28 maart werd het data interface op de computer aangesloten, dus cijfer voor deze maand geeft niet een reeële productie weer). Maandkolommen met grijze basis zijn geëxtrapoleerde resultaten (vakantieperiodes waarbij in de betreffende maand minimaal 14 dagen gemeten is of waarvan de meterstanden voor de grensdatum zijn geïnterpoleerd van bekende waarden voor en na de vakantieperiode). Deze extrapolaties dienen slechts ter referentie, niet als uitgangspunt voor vergelijkingen met andere data. Het enigzins tegenvallende resultaat voor de 93 Wp groep in juli 2002 is grotendeels te wijten aan een uitgevallen omvormer op een van de AC modules binnen deze groep. Andere inverter defecten in deze groep traden op in dec. 2002/jan. 2003 en, vooral, in maart/april 2004 (zeer goed te zien in de grafiek). Eind 2004 begaf een weer opgestarte omvormer in deze groep het alsnog; deze werd eind januari 2005 door een leenexemplaar vervangen en eind mei door een nieuw exemplaar (alle omvormers werden toen naar binnen verplaatst). Binnen de 108 Wp groep werden defecte inverters geconstateerd in oktober/november 2003, in maart/april 2004 en, tenslotte, vanaf eind maart 2005 tot en met de systeemrenovatie op 30-31 mei 2005. De uitval van het laatste exemplaar binnen de 108 Wp groep is goed in de paarse curve terug te zien (vergelijk de vorm van het "histogram" met dat van de 93 Wp groep, met name de relatieve hoogte van de kolommen voor april en mei t.o.v. naburige kolommen van dezelfde groep zonnepanelen).

Tot en met voorjaar 2004 zijn de defecte omvormers redelijk snel weer door nieuwe exemplaren vervangen zodat de productieverliezen binnen de perken gehouden konden worden en de maandopbrengst verliezen vrijwel onopgemerkt blijven. Ondanks de renovatie, en de te verwachten verliezen door de introductie van 25 meter lange DC-bekabeling in het systeem, lijkt de "schade" vooralsnog binnen de perken te blijven, al zal daar nog langdurig aan gemeten moeten worden om te kijken of, met de "verstorende" seizoenseffecten in het achterhoofd, er wel of niet significant minder (maand-)opbrengst is dan in de periode voor de systeemrenovatie. Door de extreem zonrijke zomer van 2006 worden eventuele kabelverliezen direct weer "gemaskeerd". Vooralsnog lijken de verliezen erg mee te vallen. Let op het bizarre verloop van de maandcurves van juni tot september 2006, veroorzaakt door een recordmaand juli (2 langdurige hittegolven en extreem veel zonuren), gevolgd door een volledig verzopen (in theorie zeer productieve) augustusmaand. September bleek daardoor zelfs meer op te leveren dan de zomermaand augustus...

In 2007 hadden we een extreem zonrijke record voorjaarsmaand april (langdurig gortdroog), maar viel juni bar tegen met extreem veel regen en een all-time "low".

Deze maandgrafieken geven een mooi beeld van de seizoensafhankelijke productie van de zonnepanelen te zien, waaruit de dagelijkse (en wekelijkse) variatie goed weggefilterd is doordat de resultaten over een langere periode geaccumuleerd en uitgemiddeld worden. De maandopbrengsten schommelen tussen de 5 en 50 kWh voor de 93 Wp modules en tussen de 5 en 90 kWh voor de 108 Wp modules, waaruit weer duidelijk het veel hogere rendement van de 108 Wp modules blijkt (licht overgedimensioneerd, 100 Watt inverter blijft langer op topvermogen werken), met name in de zomerperiode als de instraling hoog, en de daglengte groot is. Door de schaduweffecten in de wintermaanden binnen deze groep van 6 panelen vallen de cumulatieve opbrengsten snel naar beneden, bijna tot op, maar nog wel net boven het niveau van de groep van 4 93 Wp AC modules.

Gemeten maandopbrengst "extremen" van de 4 93 Wp AC modules (372 Wp): vóór renovatie maximum 48,750 kWh in juni 2003, minimum 4,067 kWh in december 2002 bij 1 uitgevallen omvormer, hetgeen in werkelijkheid neergekomen zou zijn op 5,212 kWh voor 4 goed werkende omvormers. Het ogenschijnlijke maximum voor mei 2001 is fictief aangezien het een geëxtrapoleerde waarde betreft. Ná renovatie werd een absoluut record van 53,372 kWh behaald in juli 2006 door het extreem zonrijke weer met twee hittegolven. Het absolute dieptepunt werd na de systeemrenovatie tot nu toe behaald in de zwaar bewolkte maand december 2006 met een opbrengst van slechts 4,225 kWh met 4 goed werkende omvormers.

Voor de 6 108 Wp AC modules (648 Wp) was het vastgestelde maximum toen de omvormers nog onder de panelen bevestigd waren 90,650 kWh (wederom juni 2003), het dieptepunt werd ook in de sombere decembermaand van 2002 gemeten, nl. 6,460 kWh (reeële waarde voor alle 6 panelen). Als uitgegaan zou worden van het resultaat van de 2 onbeschaduwde 108 Wp panelen, zou voor 6 volledig onbeschaduwde 108 Wp modules in die maand een totale opbrengst van 9,357 kWh behaald kunnen zijn.

Ná renovatie werd een onwaarschijnlijke record maandproductie van 95,707 kWh behaald in juli 2006 door het extreem zonrijke weer gecombineerd met de lange daglengte. Het dieptepunt vond plaats in december 2006 met slechts 5,773 kWh op de teller.


2. Cumulatieve maandopbrengsten deelgroepen gestapeldZie ook: dagopbrengsten resp. weekopbrengsten

update datum grafiek: mei 2010

Grafiek waarin de cumulatieve opbrengsten per groep AC modules "gestapeld" zijn weergegeven sinds het begin van de metingen op 28 maart 2000. De bovenkant van de curve (tot en met september 2001 lichtblauw; erna paars; vanaf aug. 2007 groen) geeft dus de totale productie van het actuele PV-systeem weer. Vooral de impact van de bijplaatsing van 6 108 Wp AC modules is zeer duidelijk: van een maximale productie van ongeveer 45 á 50 kWh per maand in de zomermaanden (4x 93 Wp groep) schiet deze omhoog naar opbrengsten tussen de 110 en 140 kWh per zomerse maand na bijplaatsing van deze groep van 108 Wp AC modules. In de wintermaanden is het effect veel minder groot door 3 (mogelijke) oorzaken:

  • 4 van de 6 108 Wp AC modules ondervinden gedeeltelijke tot forse beschaduwing in hartje winter

  • in de winter is het aandeel strooilicht (vaker continue bewolking!) veel groter dan in de zomermaanden; het hogere rendement van de 108 Wp panelen speelt een veel minder grote rol bij deze lage instralingsdichtheden dan in de zomermaanden

  • mogelijk speelt ook de lage paneeltemperatuur een rol: het kan zijn dat de combinatie van lage instralingsdichtheid en lage paneeltemperatuur (gunstig voor paneel omzettingsefficiëntie) voor de licht ondergedimensioneerde 93 Wp AC modules gunstiger uitpakt dan voor de iets overgedimensioneerde 108 Wp modules

Duidelijk is in ieder geval dat, door bijplaatsing van een aantal zonnepanelen, de verschillen in de totale (systeem) maandproductie tussen zomer- en winterperiode fors kunnen oplopen, in ons geval tot augustus 2007 gemiddeld genomen ongeveer een factor 8 (plm. 15 kWh per maand in hartje winter, rond de 120 kWh per maand in hartje zomer). Dit is weer minder extreem dan bij de weekopbrengsten (waar de factor al een stuk lager was dan bij de dagopbrengsten), omdat in de maandopbrengsten de grote fluctuaties tussen dagen en weken onderling uitgemiddeld worden.

De tot nu toe gemeten maandopbrengst "extremen" voor het lange tijd uit 10 modules bestaande PV-systeem van 1.020 Wp (bovenkant van de paarse kolommen) zijn: 139,4 kWh vóór systeemrenovatie, wederom in juni 2003, en 10,2 kWh voor december 2002. Als de laatste maand een inverter op een 93 Wp niet defect was geweest, zou dat minimum op 11,4 kWh uitgekomen zijn.

Nadat de omvormers naar binnen gehaald werden is het absolute systeemrecord voor een kalendermaand ongeëvenaard de schitterende, zonrijke juli maand van 2006 geweest met een onvoorstelbare productie van 149,079 kWh. De "all-time-low" werd in de laatste maand van dat jaar gevestigd, een zeer sombere december, met een povere 9,998 kWh, waarmee in een half jaar tijd een verschil tussen twee (extreme) maanden opliep tot een factor 15.

Niet lang daarna werd in de extreem zonnige maand april 2007 een absoluut nieuw record voor een voorjaarsmaand gehaald, wat, zelfs met een dag minder in de maand, zeer dicht in de buurt van het record voor juli 2006 kwam te liggen: 141,153 kWh.

Bijplaatsing 2 108 Wp modules
Op 14 augustus 2007 werden 2 "nieuwe" 108 Wp modules (identiek aan de reeds jaren in het systeem opgenomen exemplaren) aan het net gekoppeld. De opbrengsten van deze 2 pal zuid georiënteerde zonnepanelen wordt alleen in deze grafiek weergeven en bovenop de opbrengsten van de rest van het systeem (1.020 Wp) "gestapeld" om de totale prestatie van de PV-installatie te kunnen blijven volgen. U herkent de productie van deze 2 modules aan de groene kleur in de gestapelde grafiek. Aangezien de maandwisseling aug.-sep. 2007 in onze vakantie viel, is de werkelijke productie van ons zonnestroom systeem niet goed bekend voor augustus en september (wel bij benadering, doch niet via de nauwkeurige metingen van de omvormer meterstanden). De maandproductie voor zowel augustus als september is daartoe geëxtrapoleerd m.b.v. de instralingsdata voor het vlak bij Leiden liggende vliegveld Valkenburg, en (voor meterstanden 1 oktober 2007, toen ook niet gemeten kon worden), via interpolatie begin oktober. Met dank aan Rob de Bree (Siderea.nl)!! De opbrengst voor oktober 2007 kon redelijk betrouwbaar geïnterpoleerd worden uit de meterstanden van 29 sep. en 4 okt. (het sombere lange weekend van 1 oktober waren we niet thuis). Door deze twee nieuwe modules produceren we in de wintermaanden alweer aardig wat meer kilowattuurtjes dan voorheen, en begint de 100 procent "zelfvoorziening op jaarbasis" (gesaldeerd) in het zicht te komen.

In mei en juni 2008, de eerste maal dat met de totale 1.236 Wp configuratie werd "gedraaid", werden al dermate hoge totale opbrengsten verkregen, dat ik de Y-as van deze en de daarvan afgeleide grafieken heb moeten aanpassen. Voorlopig record productie compleet 1.236 Wp systeem in mei 2009: 162,026 kWh (iets hoger dan dezelfde meimaand van 2008). Het minimum van de uitgebreide installatie werd tot nu toe in december 2009 behaald: 20,793 kWh. Bijna een factor 8 verschil.

Bijplaatsing Kyocera modules
Twee iets west van zuid georiënteerde 50 Wp Kyocera modules (de eerste maal dat er geen Shell Solar panelen werden bijgeplaatst) werden op 19 april 2010 in het systeem opgenomen, in serie geschakeld op een OK4 omvormer. De productie van die twee kleine zonnepanelen is uitzonderlijk goed. In mei 2011, een record voor die voorjaarsmaand, droegen die twee laatste modules goed bij aan een "totaal productie record" van maar liefst 180,248 kWh. De Y-as van de grafiek moest alweer worden aangepast... Een heuglijk feit!

 


© 2005-2011 Peter J. Segaar/Polder PV, Leiden (NL)