starting up our own green power production unit: 4 solar panels, March 2000
"salderen" U.S.A.
links
PV-systeem
meten=weten
grafieken
graphs
huurwoningen
nieuws
index

 

SOLARENERGY

Terugleveren aan het net

Salderen op zijn Amerikaans: Net Metering

Net Metering FAQ
CPUC Section 2827
Links

terug naar: teruglevering hoofdpagina


Het "salderen op zijn Amerikaans" houdt in dat het door de belastingbetaler meebetaalde distributienet als "bank" gebruikt mag worden voor tijdelijke overschotten aan decentraal opgewekte duurzame elekriciteit en dat die overschotten gebruikt mogen worden om in periodes van "tekort" bij de zogenaamde "klant-producent" (afnemer die tevens kleinschalig duurzame elektriciteit opwekt en overschot invoedt op het distributienet) die elektriciteit binnen een 12-jaarlijkse factuurperiode weer voor exact dezelfde "retail" prijs te kunnen afnemen van de leverancier, zonder dat daar allerlei additionele kosten voor gerekend mogen worden. Er wordt in Amerika onderscheid gemaakt tussen vaste energieprijzen en "tijdsgebonden" (vaak: per uur verschillend) energieprijzen; hiermee wordt rekening gehouden in de door de CPUC uitgevaardigde wetgeving waaraan alle distributiebedrijven zich dienen te houden. Op deze pagina de door mij vertaalde engelstalige stukken van de websites van Home Power Magazine (FAQs) en van "Solar Warrior" Kenneth Adelman (CPUC Section 2827). Hier wordt dus de situatie in California beschreven, het kan zijn dat in andere staten iets afwijkende regelgeving is, doch de essentie van net metering is overal hetzelfde.

Let in de FAQ sectie vooral ook op het uitgangspunt dat in gevallen waar reeds een zogenaamde "bidirectionele meter" hangt, er direct van Net Metering "gebruik gemaakt" wordt en dat dat een volstrekt legitieme situatie is. Hier wordt overduidelijk gewezen op de ook in Nederland nog overal hangende salderende ferrarismeters die bidirectioneel de elektriciteit "meten" door terug te draaien bij netto momentane netinvoeding en vooruit te draaien bij netto momentane afname. Ook in Vlaanderen wordt deze situatie volstrekt normaal bevonden door de wetgever, maar in Nederland doen de netbeheerders daar ongelofelijk moeilijk over, met een beroep op een IJkwet en dreigende taal aan het adres van die suffe PV-eigenaren. Belachelijk, gewoon, dus houden die salderende ferrarismeters! Niet accepteren dat die dingen vervangen worden als niet van tevoren schriftelijk door zowel de netbeheerder als uw elektra leverancier keihard wordt gegarandeerd dat u voor de volle honderd procent "gesaldeerd" zult worden, zonder bijkomende kosten!!!

N.B.: in California is een paar jaar geleden de toegestane netinvoeding voor installaties die onder het "net metering" principe vallen, verhoogd van een reeds respectabel 10 kilowatt vermogen per aansluiting naar de zeer interessante piek van 1 Megawatt. Hiermee worden zeer expliciet dus ook boeren, landbouwbedrijven e.d. in de gelegenheid gesteld om hun eigen elektriciteitsverbruik te reduceren m.b.v., bijvoorbeeld, een eigen windturbine en/of een groot zonnestroomsysteem. Men noemt dat mooi, op zijn Amerikaans: "to offset the electricity consumed from the utilities". Deze verhoging was de basis voor het in 2001 woedende conflict tussen een particulier die een gigantisch zonnestroomsysteem had aangelegd en de netbeheerder die zich nog op de "oude" situatie beriep. De particulier won uiteindelijk het hoog oplopende conflict, en heeft daarmee een zeer belangrijke precedent geschapen voor grootschalige decentrale netinvoeding in California. Zie "Solar Warrior" story.

De autoriteiten hebben trouwens nog steeds controle over de decentrale netinvoeding. Zo bestaat er een zogenaamde "net metering cap" waarmee een grens wordt gesteld aan het percentage decentrale opwekking op een lokaal distributienet (en dus op een gegeven moment nieuwe decentrale opwekkers geweigerd zouden kunnen worden), maar als de netten goed worden opgeschaald, kan die net metering cap gewoon mee blijven groeien (en die is nu al riant). Perspectief te over, in het zonnige California!

N.B.: Polder PV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor vertaal- en/of interpretatiefouten van de op deze pagina weergegeven informatie!

Bent u van mening dat e.e.a. door mij niet goed geïnterpreteerd cq. vertaald is, laat dat me s.v.p. weten: info@polderpv.nl


Net Metering FAQ

Source/bron - Home Power Magazine:

http://www.homepower.com/resources/net_metering_faq.cfm

Translation/vertaling: © August 2006 Peter J. Segaar/Polder PV
Polder PV cannot be held responsible for errors or omissions in the following translation!

Het primaire en belangrijkste doel om “net metering” te bevorderen is het waarborgen van het individuele recht om elektrische energie te produceren en te distribueren.

Net Metering: Vragen en Antwoorden

V. Wat is “net metering”?

A. In de meeste staten van de U.S.A. kunnen consumenten kleine, netgekoppelde duurzame energie opwekkende productiesystemen installeren om hun elektriciteitsrekening te verminderen m.b.v. een protocol genaamd “net metering”. Via dat protocol kan elektriciteit die door het duurzame energie systeem wordt geproduceerd in het distributienet worden ingevoed, waardoor de bestaande elektriciteitsmeter terugdraait. Er is verder geen extra apparatuur nodig, afgezien van het duurzame energie producerende systeem.

Ook als het “net metering” protocol er niet zou zijn kunnen consumenten hun in eigen huis geproduceerde duurzame elektriciteit momentaan verbruiken en daarmee hun externe energievraag reduceren. Echter, als er een overschot aan elektriciteit is (meer productie dan er op gegeven moment in eigen huis geconsumeerd wordt), koopt het energiebedrijf dat overschot tegen de marktprijs of “vermeden (inkoop)kosten” voor elektriciteit in, een bedrag wat veel lager ligt dan de consumenten (“retail”) prijs. “Net metering” vereenvoudigt deze situatie door de consument toe te staan zijn overschot te gebruiken ter compensatie van elektriciteit die door hem/haar van het net wordt afgenomen op een ander moment binnen de factuurperiode.

V. Waarom is “net metering” belangrijk?

A. Er zijn drie redenen te noemen waarom “net metering” belangrijk is. Ten eerste, aangezien er steeds meer energieconsumenten in gemeenschappen duurzame energie systemen in hun huis installeren, dient er een simpel, gestandaardiseerd protocol te zijn om die systemen aan het distributienet te koppelen waarmee zowel de veiligheid als de kwaliteit van de geleverde netstroom gewaarborgd wordt. Ten tweede, zeer veel van die consumenten zijn overdag niet thuis wanneer die decentrale systemen juist hun hoogste productie hebben, en “net metering” garandeert hen dat ze de volle waarde van de door hen geproduceerde elektriciteit krijgen zonder daarvoor dure accu-opslag systemen te hoeven aanschaffen. Ten derde, “net metering” garandeert een eenvoudig, goedkoop mechanisme met minimale administratieve kosten ter bevordering van het gebruik van decentrale duurzame energiesystemen die bovendien belangrijke lokale, nationale en globale voordelen genereren.

V. Wat zijn de voordelen en de kosten van “net metering”?

A. “Net metering” biedt verschillende voordelen aan zowel de energiebedrijven (incl. netbeheerders) als de consumenten. De energiebedrijven hebben voordeel door het vermijden van de administratieve en financiële kosten van de bemetering en het aankopen van kleine hoeveelheden overtollige elektriciteit geproduceerd door deze kleinschalige duurzame energie installaties. Consumenten zijn beter af omdat hun tijdelijke overschot van duurzame elektriciteit een hogere waarde krijgt, ze aan het distributienet gekoppeld kunnen worden/blijven middels de bestaande elektriciteitsmeter, en doordat die netkoppeling voldoet aan breed geaccepteerde technische standaarden.

De enige kostenpost die geassocieerd is met “net metering” is indirect: de consument koopt minder elektriciteit van het energiebedrijf, hetgeen inhoudt dat dat bedrijf minder inkomsten krijgt van die klant. Dat ligt aan het feit dat in een normale situatie het tijdelijke overschot verkocht zou zijn voor de “markt inkoop prijs” aan het energiebedrijf, terwijl bij toepassing van “net metering” dat overschot wordt gebruikt om de op een ander tijdstip van het net te betrekken hoeveelheid elektriciteit (afgenomen voor de hoge consumentenprijs) te compenseren. In de meeste gevallen is het verlies aan inkomsten voor het energiebedrijf vergelijkbaar met de reductie van elektriciteitsverbruik door de consument als hij/zij zou investeren in energie efficiëntie maatregelen zoals het kopen van spaarlampen en energiebesparende apparaten.

De besparingen op de energienota voor de consument (gelijk aan de omzetverliezen voor het energiebedrijf) hangen van verschillende factoren af, vooral m.b.t. het verschil tussen de “vermeden kosten” en de consumentenprijzen. Over het algemeen genomen zal het verschil tussen de 5 en 10 dollar per maand bedragen voor een “typisch” (Amerikaans) fotovoltaïsch (PV-) systeem (2 kWp) en tussen de 25 en 50 dollar per maand voor een windturbine op “boerderij niveau” (10 kilowatt).

Bovendien, met “net metering” gepaard gaande omzetverliezen worden gedeeltelijk gecompenseerd door besparingen op administratieve en financiële lasten bij de energiebedrijven, die niet in bovenstaande cijfers zijn verwerkt.

V. Kan ik werkelijk mijn bestaande meter gebruiken om “net metering” in de praktijk te brengen?

A. De standaard kilowattuurmeters die bij de meeste residentiële en andere (commerciële) kleinverbruikers zijn geïnstalleerd registreren de elektriciteit stroom in beide richtingen. Dat betekent dat het “salderen” wat gepaard gaat met het principe van “net metering” automatisch geschiedt – de meter draait vooruit (in de normale richting) als de aangesloten consument meer elektriciteit nodig heeft dan er geproduceerd wordt, en draait achteruit waneer die consument meer elektriciteit produceert dan er (op dat moment) nodig is in het huis of het aangesloten gebouw.

V. Hoe kan ik er zeker van zijn dat deze kleinschalige productie systemen veilig zijn?

A. Gedurende de laatste tien jaar is er een enorme technologische vooruitgang geweest in het ontwerp van apparatuur waarmee kleinschalige generators (productie eenheden) aan het net gekoppeld kunnen worden. Deze “inverters” (NL: omvormers), zo genoemd omdat ze oorspronkelijk louter ontworpen waren om de door zonnepanelen en windturbines geproduceerde gelijkstroom (DC) om te zetten in wisselstroom (AC) die in huis wordt gebruikt, zijn geëvolueerd tot extreem geperfectioneerde vermogens management systemen. Omvormers bevatten tegenwoordig alle noodzakelijke beschermende relais en stroomonderbrekers om veilig en betrouwbaar te synchroniseren met het distributienet, en om “eilandbedrijf” te voorkomen door automatisch af te schakelen als er onverhoopt een black-out is van dat net.

Bovendien, deze beschermende operationele onderdelen werken automatisch, zonder noodzakelijke menselijke interventie. De meeste nieuwe omvormers voldoen aan alle nationale codes en standaarden, (in U.S.A.) o.a. de National Electrical Code (NEC), Underwriters Laboratories (UL), en de Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE) codes. Dit soort systemen werken volkomen veilig en betrouwbaar in alle staten van de U.S.A.

V. Wat is de huidige status van “net metering”?

A. Momenteel hebben veel staten enige vorm van “net metering”. Duitsland, Japan en Zwitserland hebben ook “net metering”. Veel “net metering” regels zijn geïmplementeerd door regelgevers van staatswege om aan het federale “PURPA statuut” te voldoen. In de afgelopen jaren hebben veel staten “net metering” in de wetgeving opgenomen.


Meer info over de situatie in de U.S.A. kunt u verkrijgen bij de heer Thomas Starrs die destijds via Kelso Starrs & Associates LLC veel aan het promoten van "net metering" heeft gedaan. Hij werkt tegenwoordig als directeur bij het duurzame energie service bedrijf Fat Spaniel Technologies (serieus!). Zie ook een verzameling weblinks naar de activiteiten van hem, waaruit duidelijk blijkt dat hij zich actief heeft ingezet voor een rechtvaardige behandeling van consumenten die terugleveren aan het net en hun overschot binnen de "billing period" weer van dat net terughalen. In de daar aangegeven links ook meer zeer goede argumenten waarom net metering krachtig bevorderd dient te worden.

http://cache.zoominfo.com/cachedpage/ ...
http://www.zoominfo.com/people/Starrs_Thomas_5515726.aspx


CPUC Section 2827

Officieel document van de CPUC (California) over de te hanteren methodiek voor het realiseren van “net metering”, ook wel te beschouwen als “salderen op zijn Amerikaans”.

vertaling/translation: © Peter J. Segaar/Polder PV. Augustus 2006


California Public Utilities Code Section 2827 staat “net metering” (PJS/PPV: “saldering”) van residentiële en van kleine commerciële systemen van maximaal 1 megawatt toe!

Bron van de Engelse tekst: http://www.solarwarrior.com

2827

(a) De wetgevende macht vindt en verklaart hierbij dat een programma wat voorziet in “net metering” voor in aanmerking komende klant-producenten een manier is om substantiële private investering in duurzame energie bronnen te stimuleren, om groei van de lokale economie te bevorderen, om de elektriciteitsvraag tijdens piekuren te reduceren, om de infrastructuur voor de Californische energievoorziening te helpen stabiliseren, om de voortgaande diversificatie van California’s mix van energiebronnen verder uit te bouwen, en om de interconnectie en administratieve kosten voor de elektriciteitsproducenten te reduceren.


(b) De volgende definities worden gehanteerd in deze sectie:

(1) “Elektriciteitsdienst aanbieder” (“Electric service provider”) betekent een elektriciteitsbedrijf zoals gedefinieerd in Sectie 218, een lokaal elektriciteitsbedrijf in publiek eigendom, zoals gedefinieerd in Sectie 9604, of een elektriciteit coöperatief, zoals gedefinieerd in Sectie 2776, of elke andere entiteit die elektrische diensten aanbiedt.

(2) “In aanmerking komende klant-producent” (“Eligible customer-generator”; hierna door mij meestal afgekort tot “klant-producent” ter bevordering van de leesbaarheid [PJS/PPV]) betekent een residentiële, kleine commerciële klant zoals gedefinieerd in subdivisie (h) van Sectie 331, een commerciële, industriële, of agrarische klant van een elektriciteitsdienst aanbieder, die zonne-energie of windturbine-energie productie installaties gebruikt, of een hybride systeem van beide opties, met een capaciteit van niet meer dan één megawatt, die zich bevinden op zijn eigen, gepachte, of gehuurde erf, wat (parallel) aan het net gekoppeld is, en wat primair gebruikt wordt om een deel of het geheel van de klant zijn eigen elektrische behoefte op te wekken.

(3) “Net metering” (“salderen via het net” of “netto energie meting”) betekent het meten van het verschil tussen de elektriciteit afgenomen van het elektriciteits-distributienet en de elektriciteit geproduceerd door een in aanmerking komende klant-producent en ingevoed op het distributienet gedurende een 12-maandelijkse periode zoals beschreven in subdivisie (e). “Netto energie meting” wordt bereikt middels een enkele meter die geschikt is om de elektriciteits-stroom in twee richtingen te meten (PJS/PPV: bidirectionele meter). Een extra meter of meters om de stroom in beide richtingen te kunnen monitoren kan/kunnen geïnstalleerd worden na toestemming van de klant-producent, op kosten van de elektriciteitsdienst aanbieder, en de extra meting zal uitsluitend worden gebruikt om de informatie te genereren die nodig is om voor de klant-producent een nauwkeurige nota te kunnen opmaken of een resulterend negatief resultaat (“krediet”) te kunnen doen uitkeren volgens subdivisie (e), of om de “performance” van de aangesloten zon- en/of windenergie genererende productie eenheden voor research doeleinden te kunnen vaststellen. Als de bestaande elektriciteitsmeter van een in aanmerking komende klant-producent niet in staat is de stroom van de elektriciteit in twee richtingen te meten, is de klant-producent verantwoordelijk voor alle kosten die betrekking hebben op de koop en installatie van een meter die de stroom wel in twee richtingen kan meten. Als een extra meter of meters wordt/worden geïnstalleerd, dient de “netto energie meting” berekening een identiek resultaat te geven als wanneer er een enkele meter gebruikt zou zijn. Een in aanmerking komende klant-producent die reeds in het bezit is van een zonne- of windenergie producerende installatie, of een hybride systeem van beide, komt in aanmerking voor een “net metering service” zoals beschreven in deze sectie.


(c) (1) Elke elektriciteitsdienst aanbieder zal een standaard contract of tarief voor het realiseren van “net energy metering” doen opstellen en deze beschikbaar stellen voor in aanmerking komende klant-producenten wanneer deze er om vragen.

(2) Als een klant deelneemt in directe transacties overeenkomstig paragraaf (1) van subdivisie (b) van Sectie 365 met een aanbieder van elektriciteit die geen netbeheersdiensten aanbiedt voor de directe transacties, is de voor de klant-producent in aanmerking komende netbeheerder niet verplicht tot het aanbieden van “net energy metering” aan de klant.

(3) Als een klant deelneemt in directe transacties overeenkomstig paragraaf (1) van subdivisie (b) van Sectie 365 met een aanbieder van elektriciteit, en de klant is een in aanmerking komende klant-producent, kan de netbeheerder voor de directe transacties bij de energieleverancier de extra kosten voor bemetering en facturatiedienst ten bate van de “net energy metering” verhalen volgens door de commissie te bepalen tarieven.


(d) Alle “net energy metering” contracten of tarieven zullen identiek zijn met betrekking tot de prijsopbouw, alle detailhandel prijscomponenten, en alle maandelijkse kosten, van het contract of tarief waartoe dezelfde klant toegewezen zou worden indien die klant niet een in aanmerking komende klant-producent zou zijn, waarbij het in rekening brengen van “standby-kosten” voor de elektriciteit genererende capaciteit of de kWh productie van een van toepassing zijnde zonnestroom of windstroom producerende installatie komen te vervallen. De kosten voor alle detailhandel tariefcomponenten voor in aanmerking komende klant-producenten zullen exclusief gebaseerd worden op de netto kilowattuur consumptie van die klant-producent over een periode van 12 maanden, waarbij de keuze van de in aanmerking komende klant-producent voor een elektriciteitsdienst aanbieder geen rol mag spelen. Nieuwe of additionele “vraagbelasting” (“demand charge”), “standby kosten”, “klant kosten”, minimale maandelijkse bijdrage, interconnectie kosten, of andere kosten die het tarief voor de in aanmerking komende klant-producent hoger zou doen uitkomen dan voor andere klanten in dezelfde prijsklasse als die tot welke de in aanmerking komende klant-producent normalerwijze zou zijn toegewezen, zijn strijdig met de intentie van deze wetgeving, en zullen geen deel van “net energy metering” contracten of van tarieven uitmaken.


(e) Voor in aanmerking komende residentiële en kleine commerciële klant-producenten zal de “net energy metering” berekening gerealiseerd worden door het verschil te bepalen van de elektriciteit die door die klant-producent is afgenomen van het distributienet en de elektriciteit die door deze klant-producent is opgewekt en ingevoed op het net over een periode van 12 maanden. Bij de jaarlijkse “net metering berekening” dienen de volgende regels in acht genomen te worden:

(1) De in aanmerking komende residentiële of kleine commerciële klant-producent zal, aan het eind van elke 12-maandelijkse periode volgend op de definitieve netkoppeling van de duurzame generator van deze klant-producent, en voor elk nieuw opvolgend jaar, een factuur voor de gedurende die periode verbruikte hoeveelheid elektriciteit ontvangen. De elektriciteitsdienst aanbieder bepaalt of de in aanmerking komende residentiële of klein-commerciële klant-producent gedurende die periode een netto consument of een netto producent is geweest.

(2) Als aan het eind van de 12-maandelijkse periode blijkt dat de door de elektriciteitsdienst aanbieder aan betreffende klant-producent geleverde hoeveelheid elektriciteit groter is dan de door deze klant-producent opgewekte hoeveelheid (duurzame) elektriciteit, is genoemde klant-producent een netto elektriciteits-consument en is de elektriciteitsdienst aanbieder een compensatie verschuldigd voor de gedurende dezelfde periode vastgestelde netto consumptie van genoemde klant-producent. Deze compensatie zal op de volgende wijze berekend worden:

(A) Voor alle klant-producenten met een contract waarin zgn. “baseline” en “over baseline” tarieven worden gehanteerd, wordt de resterende maandelijkse netto elekriciteitsconsumptie berekend volgens de contractuele condities/tarieven waarvoor diezelfde klant in aanmerking had gekomen als hij/zij geen klant-producent had geweest. Als diezelfde klant-producenten binnen een factuurperiode netto producenten blijken te zijn (in NL: “negatieve saldering” [PJS/PPV]), zal de netto kWh productie gewaardeerd/uitbetaald worden voor dezelfde kWh prijs als de elektriciteitsdienst aanbieder zou heffen voor de zgn. “baseline” hoeveelheid elektriciteit gedurende die factuurperiode, en indien het netto saldo boven die “baseline” hoeveelheid uitkomt, zal het overschot gewaardeerd worden voor dezelfde kWh prijs als de elektriciteitsdienst aanbieder in rekening zou brengen voor elektriciteit boven de “baseline” hoeveelheid gedurende die factuurperiode (“over baseline” tarief).

[PJS/PPV: vermoedt wordt hier een vergelijkbare tariefsdifferentiatie als in Nederland, waar een grens wordt gesteld op de eerste 10.000 kWh, al zal die grens in California waarschijnlijk een stuk hoger liggen]

(B) Voor alle klant-producenten met een contract waarin zgn. “tijdsgebonden” (“time of use”) tarieven worden gehanteerd, wordt de resterende maandelijkse netto elektriciteitsconsumptie berekend volgens de contractuele condities/tarieven waarvoor diezelfde klant in aanmerking had gekomen als hij/zij geen klant-producent had geweest. Als diezelfde klant-producenten binnen discrete tijdvakken netto producenten blijken te zijn geweest (negatieve saldering per tijdvak [PJS/PPV]) zullen de netto hoeveelheden kWh gewaardeerd/uitbetaald worden voor dezelfde kWh prijs als de elektriciteitsdienst aanbieder in rekening zou brengen voor “retail” kWh prijzen gedurende hetzelfde tijdvak. Als de “time of use” elektriciteitsmeter van de klant-producent niet in staat is tot het meten van de elektriciteits-stroom in twee richtingen, dient paragraaf (3) van subdivisie (b) toegepast te worden.

(C) Voor alle residentiële en kleine commerciële klant-producenten, en voor elke maandelijkse periode, zullen de netto balansen van de aan de elektriciteitsdienst aanbieder verschuldigde bedragen voor netto consumptie van elektriciteit of aan de klant-producent uit te keren (krediet) bedragen voor de netto productie van elektriciteit doorgefactureerd worden naar het eind van elke 12-maandelijkse periode. Voor alle commerciële, industriële, of agrarische klant-producenten, zal het netto te betalen resulterende saldo betaald worden volgens de normale facturatiecyclus/procedure van de elektriciteitsdienst aanbieder, behalve in het geval de commerciële, industriële, of agrarische klant-producent binnen een normale facturatieperiode een netto elekriciteitsproducent geweest blijkt te zijn. In dat laatste geval zal het overschot aan geproduceerde kilowatturen binnen die normale factuurperiode, gewaardeerd volgens de procedures uiteengezet in deze sectie, overgeheveld worden naar de opeenvolgende facturatieperiode, en zichtbaar gemaakt worden als kredietpost op de rekening van de klant-producent, tot het eind van de jaarlijkse periode wanneer paragraaf (3) van subdivisie (e) toegepast zal worden.

(3) Aan het eind van elke 12-maandelijkse periode, waarbinnen de in 12 maanden tijd geproduceerde hoeveelheid elektriciteit door klant-producenten de van de elektriciteitsdienst aanbieder afgenomen hoeveelheid in diezelfde periode overschrijdt, wordt de klant-producent als een netto elektriciteitsproducent beschouwd en zal de elektriciteitsdienst aanbieder het overschot (PJS/PPV: "positief saldo") van de voorgaande 12-maandelijkse periode inhouden. De klant-producent krijgt geen compensatie voor dat overschot aan kilowatturen tenzij de elektriciteitsdienst aanbieder en de klant-producent voor dat overschot aan kWh een koopovereenkomst aangaan.

(4) De elektriciteitsdienst aanbieder zal elke residentiële of kleine commerciële klant-producent met netto elektriciteitsconsumptie informatie verschaffen bij elke normale factuur. Die informatie zal de huidige aan de elektriciteitsdienst aanbieder te betalen monetaire balans voor de netto elektriciteitsconsumptie sinds het verstrijken van de voorgaande 12-maandelijkse periode dienen te bevatten. In weerwil van subdivisie (e), zal de elektriciteitsdienst aanbieder de klant toestaan om maandelijks voor de netto geconsumeerde energie te laten betalen.

(5) Als een residentiële of klein-commerciële klant-producent de klantrelatie met de elektriciteitsdienst aanbieder beëindigt, zal deze laatste de consumptie en productie van de klant-producent in overeenstemming met elkaar brengen (PJS/PPV: salderen) gedurende enig deel van een 12-maandelijkse periode volgend op de laatste reconciliatie, volgens de eisen beschreven in deze subdivisie, behalve dat deze eisen uitsluitend gelden voor de maanden sinds de meest recente 12-maandelijkse rekening.

(6) Als een elektriciteitsdienst aanbieder die “net metering” verleent aan een residentiële of klein-commerciële klant-producent die elektrische dienstverlening aan die klant gedurende een willekeurige 12-maandelijkse periode beëindigt, en de klant-producent een nieuw “net metering” contract of tarief aangaat met een nieuwe elektriciteitsdienst aanbieder, zal de voor die nieuwe aanbieder geldende periode van 12 maanden ingaan op de datum dat deze voor het eerst elektrische diensten levert aan de klant-producent.


(f) Een zonnestroom of windstroom producerend elektrisch apparaat, of een hybride systeem van beide opties, in gebruik door een in aanmerking komende klant-producent, zal aan alle van toepassing zijnde veiligheids- en prestatiestandaarden voldoen die vastgesteld zijn door de National Electrical Code, de Institute of Electrical and Electronics Engineers, en geaccrediteerde testlaboratoria zoals Underwriters Laboratories en, waar van toepassing, directieven van de Public Utilities Commission m.b.t. veiligheid en betrouwbaarheid. Een klant-producent wiens zonnestroom- of windstroom producerend elektrisch apparaat, of een hybride systeem van beide opties, aan bovenstaande standaarden en regels voldoet, kan niet verplicht worden tot het installeren van additionele controlemiddelen, het uit (laten) voeren van of betalen voor additionele testen, of het kopen/betalen van een extra aansprakelijkheidsverzekering (“liability insurance”).


(g) Deze sectie zal slechts geldig zijn tot 1 januari 2003, en zal vanaf die datum ingetrokken worden, tenzij een later in werking tredend statuut, in werking voor 1 januari 2003, die vervaldatum opheft of de vervaldatum naar een later tijdstip verschuift.

[PJS/PPV: blijkbaar is die “vervaldatum” opgeheven, omdat men zich anno 2006 nog steeds op deze regeling beroept]


Links "net metering"

(worden t.z.t. nog opgevoerd. U kunt ook zelf Googelen op "net metering")


webpagina voorbereidingen zomer 2006; 1e upload 21 augustus 2006;
wijzigingen en aanvullingen: 22 augustus 2006 (stroomlijnen tekst)

© 2006 Peter J. Segaar/Polder PV, Leiden (NL)
^
TOP