starting up our own green power production unit: 4 solar panels, March 2000
"rtfm"
links
PV-systeem
meten=weten
grafieken
huurwoningen
nieuws
index

 

SOLARENERGY

Gebruiksaanwijzing

Tekengrootte
Inhoudsopgave
Sectie plaatjes en inhoud balkje
Pagina inhoud; navigatie binnen 1 pagina
Interne resp. externe links
"Pop-up" schermpjes (alternatieve tekst)
Navigatie grafieken
"On-the-spot" vergelijking van grafieken
Rollover images, javascripts
Effecten van Service Pack II


Tekengrootte

De webpagina's zijn geoptimaliseerd voor een tekstgrootte "normaal" in Mozilla's Firefox (instelbaar onder menu-optie "Beeld"). In Internet Explorer echter komt dit overeen met de tekengrootte "kleiner" (1 stap kleiner dan "standaard"). U kunt deze optie wijzigen onder "Beeld" in het menu, via "Tekengrootte". Als bij uw I.E. browser "normaal" geselecteerd staat, kan het zijn dat uitlijning van tekst en bijv. opvulling van tabelcellen niet zo "esthetisch verantwoord" is als de auteur bedoeld had.


Inhoudsopgave

Op de indexpagina is aan de linkerrand een inhoudsopgave in een oranje veld te zien waarmee, naast de hoofdsecties, ook op deelonderwerpen gezocht en gelinkt kan worden, een soort algemeen website navigatiemiddel dus. De lijst is gesorteerd op alfabetische volgorde. Ook zijn via deze inhoudsopgave niet via de "header tab's" te bereiken webpagina's te openen, zoals het logboek van deze website. Als u op een onderdeel midden op een pagina terechtkomt kunt u in ieder geval ALTIJD bovenaan die pagina op het tabje index rechtsboven, of helemaal onderaan de pagina via de link NAAR INDEX PAGINA rechtsonder terugkeren naar de "home page". "Home page" en "index pagina" zijn dezelfde begrippen. Over een verbeterde navigatie voor de site wordt gedacht, gezien de stormachtige ontwikkelingen en de forse uitbreiding van de nieuwssecties.


Sectie plaatjes en inhoud balkje

Linksboven op alle web pagina's is een zogenaamde "section image" te zien die verandert als van sectie of deelsectie wordt gewisseld. Direct onder de sectie plaatjes wordt in een lichtblauw veld beknopt een karakterisering van de bekeken pagina weergegeven.


Pagina inhoud; navigatie binnen 1 pagina

De meeste pagina's zijn (veel) langer dan de inhoud van 1 scherm (op het door mij gebruikte 15 inch scherm; op grotere monitorschermen is uiteraard meer van de pagina te zien). Ten eerste omdat ik nogal wat informatie heb aan te bieden, maar ook om de detailrijkdom van de grafieken met (dagelijkse) productiegegevens zo goed mogelijk tot zijn recht te laten komen. Dit betekent dat, om de volledige pagina inhoud te zien men (1) met het muiswieltje kan "scrollen", (2) verderop in de pagina terecht komt door de pijlknoppen te bedienen, of (3) door de slider aan de rechterkant van het scherm te bedienen met de muis.

Om navigatie in langere pagina's sneller te laten verlopen is op deze pagina's links bovenaan een inhoudsopgave gegeven waarmee direct naar de selectiekeuze doorgeklikt kan worden (het begin van die selectie komt dan bovenin het nieuwe scherm te staan). Deze selectiemenu's worden achterwege gelaten op de kortere pagina's. Zo'n inhoudsopgave is herkenbaar aan de onderstreepte onderwerptitels, bijvoorbeeld (deel inhoud van pagina jaaroverzichten_DO2.htm) als men tenminste de onderstrepingsoptie van koppelingen niet heeft uitgezet in de gebruikte browser:

REËEL GEMIDDELDE DAGOPBRENGST PER AC MODULE PER GROEP:
4. Gemiddelde dagopbrengsten per paneel per groep per jaar (groepen in 1 grafiek)
2000 2001 2002 2003 ministring alle jaren

Op langere pagina's worden, indien nodig, tussen de "content" navigatiebalken geplaatst waarmee men (1) naar de linkpagina van de betreffende (deel-)sectie kan terugkeren (bijv. TERUG NAAR JAAROVERZICHT STARTPAGINA op alle pagina's met jaaroverzichten, linkerkant van de balk), (2) naar de bovenzijde van de pagina kan springen (bijv. TOP), of (3) in één keer terug kan keren naar de indexpagina ("home", NAAR INDEX PAGINA, rechterkant van de balk).

Voorbeeld ("TOP" is in dit voorbeeld en in de vorige zin de bovenkant van de pagina die u NU leest, gebruiksaanwijzing.htm):


 

Interne resp. externe links

De op deze website gebruikte links zijn zodanig opgezet dat het nieuwe document cq. de nieuwe pagina in het actuele venster geopend wordt, daarmee alle vensters vervangend (in de Dreamweaver terminologie: "target" venster is _top"). Dit is een normale routine voor "interne" links die naar andere pagina's of specifieke "ankers" op dergelijke pagina's van deze website verwijzen. Maar ook voor zogenaamde externe links wordt, op een enkele uitzondering na (bijv. link naar website met actuele weerdata), deze procedure gehandhaafd, dus voor links naar documenten en/of pagina's buiten deze website. Dit voorkomt dat gebruikers met talloze geopende vensters geconfronteerd worden als ze veel gebruik maken van deze externe links, hetgeen sterk afgeraden wordt (tragere computer, irritatie bij de bezoeker).

Wel is het bij het navigeren binnen de website belangrijk te beseffen dat, als men vanuit een opgeroepen externe link terug wil naar deze website, de bezoeker de de knop "Vorige" (Internet Explorer) of vergelijkbare knop in andere browsers moet indrukken en niet de sluitknop (kruisje) van het venster, omdat men dan de kans heeft dat de browser gesloten wordt (indien er slechts 1 venster geopend is). Om daarna terug te komen op deze website, dient de browser weer opgestart te worden en http://www.polderpv.nl in het adresveld opgegeven cq. geselecteerd te worden. Ook voor interne links geldt dat, als men terug wil naar de plek waar de link is aangeklikt, men de "Vorige" pijlknop van de browser dient te gebruiken. Omdat er erg veel interne links naar andere plekken op dezelfde pagina, of naar andere pagina's op deze website gebruikt worden is het goed dit in het achterhoofd te houden. U kunt altijd via de gelinkte pagina via zowel de bovenbalk als de onderbalk op de pagina verder navigeren naar de door u gewenste plek.

Als uitzondering op deze "regel" gelden op sommige webpagina's opgevoerde e-mail links op Polder PV (in de verwijzende URL te herkennen aan de frase "mailto:", zoals in deze e-mail link aan mijn postadres, polderjongen@freeler.nl). Deze links openen in een nieuw venster (Dreamweaver: "target" venster is _blank") waarin u uw bericht aan de betreffende persoon/instantie rustig in uw eigen e-mail programma kunt opmaken. Als u daarmee klaar bent, verstuurt u het bericht of slaat het in de "queue" op om het later te versturen, en sluit het venster van het e-mail programma waarna u weer in het venster terugkeert waar u de e-mail link had aangeklikt.


"Pop-up" schermpjes (alternatieve tekst)

Om onze engelstalige collega's een handreiking te doen op deze Nederlandstalige website zijn de meeste figuren, illustraties en belangrijkste (overzicht-)grafieken van een alternatieve engelstalige verklarende tekst voorzien die bij Internet Explorer, als de muiswijzer boven de afbeelding wordt gehouden in een "pop-up" schermpje tevoorschijn komt. Het schermpje verdwijnt na een paar seconden vanzelf en kan door op de afbeelding te klikken weer tijdelijk tevoorschijn gehaald worden. Als de muiswijzer niet boven de afbeelding staat is het pop-up schermpje niet zichtbaar. Deze "dynamiek" is een functie van Windows (XP). N.B.: niet alle browsers ondersteunen deze optie!


Navigatie grafieken

(let op blokkades van dynamische elementen, zie paragraaf "Effecten van Service Pack II" !)

Voor deze belangrijke sectie is in deze website een aparte navigatiebalk gecreeërd om de bezoeker de mogelijkheid te geven van een willekeurige grafiekpagina naar een zelf te selecteren andersoortig grafiektype te springen. Bij het gebruik van deze navigatiebalk blijft u dus binnen de grafieksectie!

In de grafiek sectie is linksboven onder het (sub-)sectie plaatje en het lichtblauwe inhoud balkje op alle pagina's een navigatiebalk zichtbaar met een link functionaliteit naar alle grafiektype deelsecties die geactiveerd zijn. De geactiveerde deelsecties zijn te herkennen aan een inversie van het betreffende plaatje als de muiswijzer eroverheen wordt bewogen; als vervolgens op het geïnverteerde plaatje geklikt wordt belandt u op de betreffende linkpagina van de deelsectie en wordt het plaatje in grijswaarden weergegeven. Deze vorm blijft het plaatje behouden bij het doorlinken naar andere pagina's van de betreffende deelsectie. Als u van een "geneste" pagina binnen de deelsectie weer op het grijswaarden plaatje klikt belandt u op de linkpagina van de betreffende deelsectie.

blabla
<<>>
klik!
>>>
normaal/
niet actief
 
actief
 
in deelsectie

Vanaf alle grafiek pagina's kan via de navigatiebalk altijd naar andere (geactiveerde) deelsecties gesprongen worden door op het betreffende (inverterende) plaatje te klikken. Ook kan op de "conventionele" wijze stapsgewijs via de in de header van alle webpagina's aanwezige tab naar de grafiek van uw keuze doorgeklikt worden. Zo is de grafiek sectie ook altijd bereikbaar vanuit andere hoofdsecties:

Als u vanuit de grafiek sectie naar een niet direct vanuit de "header tabs" bereikbaar onderdeel van de website wilt navigeren, kunt u het beste via de index tab rechtsboven op de pagina de oranje gekleurde inhoudsopgave op de homepage tevoorschijn halen."On-the-spot" vergelijking van grafieken

Om in de deelsectie jaaroverzichten de jaargrafieken van een bepaald type op 1 web-pagina snel met elkaar te kunnen vergelijken wordt onder elke deelgrafiek een regel met de directe links naar de gelijksoortige grafieken van andere jaren getoond.

Een voorbeeld onder de gestapelde grafiek voor 2004 op de web-pagina "Gerealiseerde maandopbrengsten" (jaaroverzichten_MO1.htm):

Voor "on-the-spot" vergelijking: 2000 2001 2002 2003 2004

(in bovenstaand voorbeeld zijn de getoonde links aangepast naar de werkelijke verwijzing op de genoemde pagina)

Alle grafieken zijn tot op de pixel nauwkeurig identiek uitgelijnd, zodat er geen vreemde verspringingen tijdens het vergelijken van (jaar-)grafieken optreden. Op deze wijze kan, met de volledige grafiek op het monitorscherm, door de bezoeker van jaargrafiek naar jaargrafiek geklikt worden zodat de verschillen tussen de jaren snel zichtbaar gemaakt kunnen worden. Omdat alle jaargrafieken van 1 bepaald type op dezelfde pagina gezet zijn, is de verandering in de grafiek tijdens het doorklikken vrijwel momentaan. Als echter naar een soortgelijke grafiek op een andere pagina geklikt wordt (bijvoorbeeld vergelijking jaaroverzichten met dagelijkse, wekelijkse of maandelijkse opbrengsten, deze selectie is in de 2e regel onder de jaargrafieken te maken), duurt het afhankelijk van de verbinding even voordat de nieuwe grafiek op dezelfde plek getoond wordt.


Rollover images, javascripts

(let op blokkades van dynamische elementen, zie volgende paragraaf!)

In deze website zijn op diverse plaatsen zogenaamde "rollover images" geplaatst om ter plekke ("on-the-spot") een vergelijking van gelijksoortige datareeksen en/of originele met aangepaste grafieken mogelijk te kunnen maken via de zogenaamde "Swap Image" functionaliteit van Dreamweaver. Zie bijvoorbeeld de grafiek met genormeerde dagopbrengsten voor het jaar 2003. Als het goed is, moet de functionaliteit van deze illustraties voor mensen met een ADSL, ISDN-verbinding e.d. geen probleem zijn: door de muiswijzer heen en weer te bewegen over de illustratie worden snel na elkaar de 2 ("preloaded") plaatjes getoond waardoor nauwkeurig valt te zien wat er in een grafiek verandert.

Als er meerdere rollover images op een pagina staan, wil Internet Explorer wel eens problemen hebben met de dynamiek van alle plaatjes te kunnen tonen. Dit werd een issue nadat ik nieuwe jaargrafieken met rollover alternatief aan bestaande pagina's begon toe te voegen. Met Mozilla's Firefox lijkt dat probleem niet te bestaan. Mogelijk worden de problemen veroorzaakt doordat elk rollover image van zijn eigen javascriptje worden voorzien door de "Behaviors" functionaliteit van Dreamweaver MX, en dat I.E. daar niet goed mee om kan gaan, maar dat mogen de experts eens gaan uitspitten. Als u problemen heeft met rollover images, laat het me dan s.v.p. weten.

Met een inbelverbinding is deze "rollover" functionaliteit wel te bereiken, maar men moet soms even geduld hebben als men naar het betreffende plaatje scrollt of klikt via de betreffende link. Als de muiswijzer boven de illustratie wordt bewogen wordt eerst het ene plaatje geladen (even wachten), vervolgens door de wijzer van het plaatje weg te bewegen het andere plaatje (even wachten), waarna als het goed is men door de muiswijzer heen en weer te bewegen de 2 ("preloaded") varianten snel na elkaar in beeld kan brengen. Probeer de pagina opnieuw te laden als het wisselen van de betreffende "rollover image" niet lukt ("vernieuwen/refresh" knop bij Internet Explorer).

Mocht een en ander niet lukken, laat het me dan weten. En als u tips heeft om deze fraaie "dynamische" datavergelijkings optie ook voor mensen met een inbelverbinding sneller en/of efficiënter te laten werken ben ik uiteraard zeer geïnteresseerd.

PJS


Effecten van Service Pack II

En effecten van pop-up en andere dynamiek blokkades

Op 5 januari 2005 heb ik dit pakket van Microsoft geïnstalleerd waarbij nogal wat beveiligingen zijn ingebouwd tegen ongewenste intrusies op de computer, met name bij het on-line surfen via het internet. Een vervelend gevolg is dat de grafiek navigatiebar en de "rollover images" bij de grafieken van mijn website bij het opstarten van Internet Explorer niet automatisch de dynamiek vertonen die ze "van nature" hebben. N.B.: de kleine "pop-up" venstertjes met de bij sommige figuren behorende "alt" tekst zijn wel normaal beschikbaar bij gebruik van Internet Explorer. Ook de "geanimeerde gif-plaatjes" werken gewoon als altijd.

Bij het opstarten van Internet Explorer met geïnstalleerd Service Pack II krijgt u bijna bovenin het browser venster een (lichtgeel) informatievenster te zien, waarbij u de mogelijkheid krijgt om, afwijkend van de standaardinstellingen van Internet Explorer, de optie "Geblokkeerde inhoud toestaan..." te kiezen, waarmee deze functionaliteit weer wordt hersteld. Ook via deze informatiebalk kunt u de door u gewenste beveiligings-instellingen wijzigen naar believen. Geadviseerd wordt echter om niet een te "laag" beveiligingsniveau te kiezen wegens de talloze mogelijkheden die hackers hebben (en gebruiken) om toegang tot computers te krijgen. Jammer, maar we moeten met de problemen die met de beveiliging van uw en onze computers samenhangen leren leven.

Als u het Service Pack II nog niet heeft geïnstalleerd, heeft u waarschijnlijk geen problemen met het bekijken van de "dynamische" elementen op mijn website, maar als u deze software installeert krijgt u hier wel mee te maken. Hetzelfde geldt voor modernere browsers als Mozilla Firefox waarin dynamiek standaard wordt onderdrukt, tenzij u zelf aangeeft dat deze uitgevoerd mag worden op de website die u bekijkt. Als u dus zo'n browser gebruikt, verander de instellingen voor Polder PV dan zodanig dat de dynamiek standaard wordt uitgevoerd. Dan kunt u direct de navigatiebalk en "rollover images" zien veranderen als u die voor u krijgt.

 

© 2005-2006 Peter J. Segaar/Polder PV, Leiden (NL)