starting up our own green power production unit: 4 solar panels, March 2000
op zoek naar nuance
links
PV-systeem
meten=weten
grafieken
graphs
huurwoningen
nieuws
index

 

SOLARENERGY

Zon-thermisch versus zon-PV?

Nieuwsbericht en eerste reactie
GEZEN
Nadelen grootschalige zon-thermische energieopwekking
Links
Reactie van directeur van GEZEN (volgende pagina)


Nieuwsbericht

Wetenschappelijk pleidooi voor grootschalige, thermische zonne-energie (met name in de woestijn)

"... moeten we daarom niet investeren in grootschalige pv-centrales. Deze panelen zijn slechts geschikt voor kleinschalige toepassingen, zoals huizen en dorpen die niet aangesloten zijn op het elektriciteitsnet ... lijken de deskundigen op één lijn te zitten met minister Brinkhorst. ... lijkt ook de uitspraak van Brinkhorst, dat zonne-energie beter in woestijnen kan worden gesitueerd, een achtergrond en context te hebben."

Aldus citaten uit een bericht op de veelbezochte website van Energiemanagement.net op woensdag 22 december 2005:

http://www.energiemanagement.net/verder.asp?ItemID=11807&HoofdgroepID=7&Naam=Home

Eerst even 2 directe reacties op deze citaten:

In o.a. Nederland, Duitsland en in de U.S.A. wordt al in de praktijk aangetoond dat hier weer krasse beweringen worden gedaan omdat daar nu al (zeer) grote PV-centrales staan die uitstekend functioneren en grote hoeveelheden donkergroene, CO2 neutrale elektriciteit op de lokale netten zetten. Nooit van Floriade, Nieuwland, Oceanium Blijdorp, WL | Delft Hydraulics, Ecopark Waalwijk, Espenhain, Muhlhausen of Tucson gehoord? Wel op de actualiteit blijven letten a.u.b.! Ook worden hier voor het gemak weer eventjes de inmiddels vele tienduizenden netgekoppelde particuliere PV-systemen "vergeten" die dagelijks (in diverse dichtbevolkte landen met een goede elektrische infrastructuur!) decentraal talloze huishoudens vergroenen en bij overschot vele groene kilowatturen op het net zetten. Hoezo niet geschikt, waar heeft men het over?

Ten tweede, de uitvoerig op de vorige pagina besproken misleidende uitspraak van Brinkhorst over "zonnepanelen naar de Sahara" werd gedaan naar aanleiding van een Tweede Kamerdiscussie die uitsluitend ging over de subsidiëring van de invoeding van zonnestroom op het net in Nederland (moties Samsom en Hessels). Zon-thermische duurzame energieopwekking kwam toen helemaal niet ter sprake. Zonnecollectoren die warm water opwekken (een zeer succesvolle kleinschalige toepassing van zon-thermische energieopwekking waarbij géén concentratie van zonlicht nodig is) zijn bij uitstek geschikt gebleken om juist ook in de gematigde streken voor een aanzienlijk deel in de energiebehoefte (verwarming en warm water) van huishoudens te voorzien. Op het huis waar de energie direct gebruikt wordt. Een techniek bovendien die zichzelf al redelijk snel heeft terugverdiend, zelfs in Nederland, en die al helemaal door een minister van Economische Zaken omarmd zou moeten worden. Het is niet voor niets dat de Europese Unie in 2010 100 miljoen vierkante meter collectoroppervlak in Europa geïnstalleerd wil hebben (bron: Die SolarRegion 2004/2), en dat echt niet alleen in de zuidelijke landen.

De bovenaan deze pagina weergegeven uitspraken zijn dus helaas wederom misleidend, hebben een hoog "appels-met-peren" gehalte, en doen geen recht aan de positie van PV, niet aan de positie van kleinschalige zon-thermische opwekking in gematigde streken, maar ze doen óók geen recht aan een zuivere beoordeling van het nut van zon-thermische energieopwekking (voor met name noord Europa) in grote krachtcentrales "in het zuiden" en/of in de woestijn.


GEZEN

In het bericht wordt dit op zich zeer prijzenswaardige initiatief ("Grootschalige Exploitatie van Zonne-Energie") van vijf Nederlandse wetenschappers beschreven die vinden dat (vetdruk door Polder PV) "... het gebruik van grootschalige zonne-energie centrales door middel van spiegels is de oplossing voor toekomstige energie tekorten ...". Laten we bij deze direct duidelijk stellen dat Polder PV alle initiatieven op het gebied van duurzame energie opwekking met hart en ziel toejuicht, maar dat we ook maar weer eens willen benadrukken dat er geen universele, "unieke" of "beste" wijze van duurzame energie opwekking bestaat. Zeker niet als we de lokale condities, klimaat, geomorfologie, landschapsfysiologie en sociaal-culturele eigenaardigheden van het land of de regio in kwestie in beschouwing nemen. Een ieder die zich op "de oplossing" (van het energieprobleem) beroept moet maar eens in de recente geschiedschrijving gaan duiken om te kijken wat de kernsplitsingslobby, en daarna de vele mensen die aan kernfusie werken allemaal hebben beweerd. Ik hoop dat ook de wetenschappers hun lesje in dit opzicht hebben geleerd. Elke technologie heeft zijn voor- en nadelen, of dat nu "fossiele" technologie is, kernenergie, waterkracht, windenergie, biomassa verbranding, aardwarmte, PV, of wat voor benadering dan ook. En dus ook de door GEZEN zo gewenste, "... door bijna alle gevestigde energiebelangen geboycotte ..." zonthermische krachtcentrales. Het is al een paar keer gezegd: er is geen beste technologie, we moeten nationaal en mondiaal naar een intelligente mix van duurzame energie technologieën toe, die elkaars nadelen zo goed mogelijk compenseren en elkaar aanvullen (bijvoorbeeld gedurende de wisseling van de seizoenen). En dan kan geen enkele werkelijk duurzame technologie op voorhand uitgesloten worden van stimulering en/of ondersteuning. Zon-thermische krachtopwekking niet (zoals de initiatiefnemers terecht stellen heeft deze technologie tot nu toe weinig aandacht gekregen in Europa), maar ook zon-PV niet! We "moeten" niets, maar we kunnen wel verstandig blijven en niet meteen reeds jaren in de praktijk goed werkende duurzame energietechnologieën uitsluiten. In het genoemde bericht staat dat bij Los Angeles succesvol werkende zonthermische krachtcentrales staan. Welnu, zoals reeds recent aangegeven in een forumdiscussie over zon-PV, staan er in dat energieverslindende, oerconservatieve Amerika óók zeer succesvolle grote PV-centrales, ook in de woestijn, bij Tucson in het zuiden van de staat Arizona (zie links onderaan m.b.t. de "Springerville PV-plant"). Beide typen centrales werken dus, nota bene in een land waar energie extreem goedkoop is, en beide hebben hun voor- en nadelen.


Nadelen grootschalige zon-thermische energieopwekking

In onderstaande opsomming (26 december 2004) worden door mij enkele niet in bovengenoemd nieuwsbericht of op de website van GEZEN besproken nadelen van grootschalige zon-thermische krachtcentrales (ook wel CSP technologie genoemd, "concentrating solar power") genoemd. Voor een reactie op deze stellingnames (29 december 2004), zie ook de volgende pagina.

 • In installaties met bewegende spiegels draaien deze in de loop van de dag om hun as om het zonlicht te blijven concentreren op 1 punt (voor het opwarmen van de concentrator stof). I.t.t. zon-PV (vaste opstelling, géén mechanisch bewegende onderdelen!*) wordt hiermee een kwetsbare mechanische component geïntroduceerd die onderhoudsgevoelig is en zeker bij in droge gebieden optredende zandstormen en hoge stofbelasting voor problemen kunnen zorgen. Dus zowel te verwachten negatieve effecten op levensduur van mechanische componenten, en arbeidsloon kosten voor het onderhoud daarvan.

 • Om de enorme temperatuurverschillen in de woestijn het hoofd te kunnen bieden moeten voor dit soort installaties hoogwaardige materialen ingezet worden, wat al op voorhand een grote energetische investering betekent die in de totale "Life Cycle Analysis" van zo'n centrale meegenomen dient te worden.

 • De zeer hoge temperaturen die in de "concentrator" stof in de buizen optreden (400 tot 500 °C!) zorgen voor extra (veiligheids-)risico's en werken kostenverhogend. De vloeistofcircuits moeten dus ook van hoogwaardige materialen gemaakt zijn (zeker bij CSP-systemen die water direct in stoom omzetten gezien de hoge druk die er in de leidingen ontstaat) en regelmatig gescreend worden om lekkages te voorkomen.

 • Stoomturbines die met dit soort installaties aangedreven worden hebben ook niet het eeuwige leven. Vervanging cq. aanpassing daarvan hoort in het totale kostenplaatje verdisconteerd te worden. De vraag of vervanging van een stoomturbine financieel opweegt tegen vervanging van bijvoorbeeld een serie omvormers bij een PV-centrale blijft onbeantwoord.

 • Er gaat, indien de concentrator vloeistof geen water is, energie verloren tijdens de conversie van concentrator warmte naar stoom, en ook gaat er energie verloren bij de omzetting van stoom naar elektriciteitsopwekking. Rendementen zijn hoog, maar het is zeker geen perpetuum mobile (net zo min als andere duurzame energietechnieken dat zijn).

 • Er wordt gesuggereerd om deze zon-thermische centrales massaal in de woestijn te bouwen, bijv. rond de Middellandse Zee. Zeker in de woestijngebieden die ideaal geacht worden voor dit soort installaties liggen (vrijwel) geen elektriciteitsnetten en zijn eindverbruikers vrijwel non-existent. Alleen al de investeringen die hiervoor gedaan zouden moeten worden (om de opgewekte energie bij de ver van de woestijnen in geïndustrialiseerde metropolen wonende eindverbruikers te krijgen), maakt het veronderstelde (financiële) rendement van die installaties op voorhand zeer twijfelachtig. Hierbij moeten ook de verliezen over eventueel aan te leggen hoogspanningsnetten in rekening gebracht worden bij het totale financiële plaatje. Zelfs als er, zoals wordt gesuggereerd, moderne gelijkstroomnetten aangelegd worden (die minder verliezen hebben), blijft dit een peperdure investering, en wel met als voornaamste uitgangspunt export van de opgewekte stroom uit de landen waar de energie wordt opgewekt! Misschien kunnen die landen die kostbare stroom wellicht veel beter zelf gebruiken?

 • Daarnaast moeten voor een eerlijke vergelijking van verschillende modi van duurzame energieopwekking ook de energetische en milieu-effecten meegerekend worden die worden veroorzaakt door het (ongetwijfeld op fossiele brandstof verbranding gebaseerde) transport van de medewerkers van de centrale tussen hun huis en de centrale in de woestijn. Omdat er aan grootschalige PV-"plants" waarbij voor een vaste opstelling van de zonnepanelen is gekozen nauwelijks onderhoud gepleegd hoeft te worden (i.t.t. CSP-"plants" met kwetsbare vloeistofcircuits, eventuele mechanische volginstallaties, stoomturbines e.d.), zijn er op grote zonnestroomcentrales veel minder mensen nodig en speelt dus ook de benodigde (fossiele) transportenergie voor het personeel een veel kleinere rol. Sterker nog, grote PV-installaties kunnen zelfs via het elektriciteitsnet of via de satelliet op afstand gemonitord worden, het benodigde "personeel" is minimaal, wat dus ook nog eens een zeer grote kostendrukkende factor is. Bij decentrale zon-PV installaties die op het dak van de eindverbruikers (in Europa) staan spelen al deze externe energetische en milieu-effecten geen enkele, of slechts een marginale rol aangezien een groot deel van de opgewekte zonnestroom direct in eigen huis, of in nabijgelegen netgekoppelde huizen, kantoren e.d. geconsumeerd wordt en dagelijkse aanwezigheid van onderhoudspersoneel niet opportuun is.

 • Er wordt totaal niet ingegaan op de essentiële noodzaak om de lokale bevolking in dit soort grootschalige projecten te betrekken. De recente geschiedenis staat bol van de zeer discutabele grootschalige (energie-)projecten die vaak een zeer grote negatieve impact op de lokale bevolkingsgroepen gehad hebben (Quebec, Brazilië). De meeste woestijnstaten blinken niet uit in een hoog democratisch gehalte, en het valt nog maar te bezien wie er uiteindelijk het meest van dit soort megaprojecten profiteert. Er wordt wel gesuggereerd om de CSP-centrales mede voor de lokale drinkwatervoorziening in te zetten (desalinatie van brak/zout water, dit kan dus niet in grote delen van de woestijn!), maar er wordt niet bij gezegd hoe duur dat drinkwater dan wel gaat worden, en of bij een grote "elektriciteitsvraag" uit noord Europa, de drinkwaterproduktie niet ondergeschikt zal worden gemaakt aan het geld wat met de elektriciteitslevering kan worden verdiend. Daar moeten op voorhand contracten over opgesteld worden die de installaties tot minimale continue levering van betrouwbaar en betaalbaar drinkwater dwingen.

  Hierbij meteen de aantekening dat inderdaad ook grote bedrijven meeprofiteren van de hoge terugleververgoedingen voor zon-PV in het welvarende Duitsland, maar dat er ook tienduizenden particulieren in Duitsland zijn die hun eigen energiehuishouding hebben verduurzaamd of dat nog (kunnen) gaan doen doordat ze er flinke hoeveelheden geld in steken. Dat is met uitsluitend grootschalige zon-thermische krachtcentrales ondenkbaar, zeker als het grootste gedeelte van de schone stroom en de daarbij behorende groencertificaten naar het buitenland geëxporteerd gaat worden waarvan nog maar afgewacht moet worden of de lokale bevolking daar iets van terugziet.

 • Er wordt op de website van de stichting GEZEN nogal sterk de nadruk gelegd op het feit dat zon-PV "slechts overdag" beschikbaar is, en dat zon-thermische krachtcentrales middels de overdag verhitte concentrator vloeistof ook 's-nachts energie kan leveren. Hier wordt duidelijk een denkfout gemaakt, omdat bij netgekoppelde PV het electriciteitsnet als een soort accu wordt gebruikt en de opgewekte energie dus ook direct gebruikt kan worden, en wel tijdens het dure dagtarief, in de nabije omgeving, en dus met minimale verliezen tijdens het transport. Er gaat nauwelijks stroom verloren, sterker nog, zowel bij zon-PV als bij zon-thermisch worden piekvragen in de dagstroom afgevlakt, alleen moet in het tweede geval de stroom over duizenden kilometers ver aangevoerd worden met de bijbehorende verliezen. De in de zon-thermische krachtcentrales overdag opgeslagen energie (ook een veredeld soort batterijfunctie) kan in het goedkope nachttarief ingezet worden, maar dan is er meestal toch al overcapaciteit in de energievoorziening.

 • Tenslotte, er wordt gerept van het feit dat bij grootschalige zon-thermische opwekking in krachtcentrales "alle olie, gas, uranium, en biomassa inclusief sprokkelhout" in de wereld vervangen zou kunnen worden. Ten eerste is dit wel een heel erg ambitieuze uitspraak ("ivoren toren" achtergrond?), die sterk doet denken aan de "oneindige beschikbare energie" slogans van de kernenergie lobby in de vijftiger en zestiger jaren van de vorige eeuw. Ten tweede, geen enkele grote zon-thermische of PV-centrale kan de opgewekte energie leveren daar waar het het hardst nodig is, namelijk op die plek waar de arme mensen hout moeten sprokkelen omdat in de wijde omgeving geen (hoogspannings-) electriciteitskabel is te vinden of omdat de infrastructuur ontbreekt om deze mensen aan milieuvriendelijke alternatieven voor hun energievoorziening te helpen. Dan denk ik toch eerder dat kleinschalige toepassingen van autonome PV-systemen, zonne-ovens en kleine mest vergistingsinstallaties, gefinancierd uit "revolving" micro-kredietfondsen op het platteland van in de woestijn liggende Derde Wereldlanden een heel wat effectiever instrument zijn om deze mensen vooruit te helpen. En dáár gaat het om in die landen. Niet om onze "problemen" op energiegebied op te lossen, want dan kunnen we beter eerst aan een rationele, weinig verspillende energievoorziening in eigen land gaan werken. Dat is nog het goedkoopste ook. En we "bezetten" met de grootschalige vleesconsumptie in Nederland al meer dan genoeg kostbare, vruchtbare landbouwgrond in de Derde Wereld voor het veevoer wat men hier blijkbaar niet "wil" verbouwen. Die grote "Ecologische Voetafdruk" van Nederland cq. Europa moet echt omlaag, en dat lukt niet als we onze groene energie ook nog eens uit het (arme) buitenland willen gaan halen en daar nog meer landoppervlakte voor gaan claimen (ook al is het "maar" woestijn). Nergens voor nodig, want een groot deel ervan kunnen we op eigen huis, in eigen land en dichtbij op zee zelf opwekken terwijl we tegelijkertijd flink op irrationeel energieverbruik bezuinigen en actief verspillende energieconsumptie ontmoedigen.

 • (Aanvulling 10-2-2005) Overigens, dat CSP centrales alleen in zuidelijke landen ingezet kunnen worden heeft te maken met het feit dat strooilicht nauwelijks door deze systemen effectief wordt benut en er dus lokaal vooral een hoge mate van directe zoninstraling moet zijn:

  "Solarthermische Kraftwerke, die Spiegel verwenden, können praktisch nur die direkte Sonnenstrahlung ausnützen, der diffuse Anteil der Strahlung bleibt weitgehend wirkungslos. Solche Kraftwerke sind daher für unsere geographische Breite ungeeignet, weil hier der diffuse Anteil der Strahlung im Bereich von 50 % liegt." (bron: Aktion für vernünftige Energiepolitik Schweiz (AVES), mei 1997;
  http://www.aves-zh.ch/images/bullhtm/bull36.htm; het in dit al wat oudere document opgenomen PV-verhaal is ook lezenswaardig ter nuancering van al te grote pretenties op dit vlak, zij het dat dit mogelijk ook al weer achterhaald is)

Tot besluit: ik juich het initiatief van GEZEN zeker toe en wens de stichting veel succes toe met haar plannen, maar het liefst niet ten koste van verdere stimulering van decentrale, netgekoppelde PV of andere, in Nederland en Europa goed inpasbare duurzame energie-opties als windenergie, donkergroene, schone biomassa uit eigen land, warmteopslag, en in andere landen o.a. kleinschalige waterkracht. En bij voorkeur in nauwe samenwerking met of opgenomen in de DE Koepel in Nederland, en met een eerlijke beprijzing van alle bijkomende externe kosten. Zoals de situatie nu ligt, is namelijk nog lang niet bekend hoe alle duurzame energietechnologieën zich ten opzichte van elkaar verhouden in financieel opzicht als al deze externe kosten meegenomen worden, en is zelfs een zogenaamd "level-playing-field" met zowel "fossiele" als met "nucleaire" energieopwekking nog lang niet gerealiseerd. M.b.t. deze kwesties hebben diverse nationale regeringen en grote bedrijven met forse belangen in bijv. de nucleaire industrie namelijk een ongelofelijk groot pak boter op hun hoofd. Er zal nog heel hard aan getrokken moeten worden om duurzame energie sensu lato tot het succesverhaal te laten worden wat het in potentie in zich heeft aangezien de "oude" machtsblokken nog zeer veel lobbymacht in Brussel bezitten. Daar zullen we gezamenlijk tegen moeten optreden.

(PJS/Polder PV, 26 december 2004)

*De zogenaamde zon-PV "sol-trackers" zijn nog slechts sporadisch toegepast en ook al is het principe duidelijk en veelbelovend, harde gegevens over de verhouding "meerwinst" uit extra omgezette zonnestroom en verlies door de tracking PLUS de bijkomende systeem- en onderhoudskosten zijn nog nauwelijks beschikbaar. Bijvoorbeeld alleen al de grote hoeveelheid benodigd beton voor de fundering op windrijke locaties is een zeer grote energetische investering waarvan nog lang niet vaststaat of die uiteindelijk wel op milieutechnische gronden terug"verdiend" wordt.


Links

GEZEN (incl. originele "document voor Brinkhorst"):
http://www.gezen.nl

CSP technologie, info, achtergronden:
http://archive.greenpeace.org/docs/SolarThermalPower.pdf
(document "SolarThermalPower", 841 Kb)
http://www.cspower.org/
http://www.nrel.gov/csp/
http://www.nrel.gov/clean_energy/elec_solarpower.html
http://www.solarpaces.org/
http://vroegevogels.vara.nl/portal?_scr=radio_detail&id=76941 (interview met Marchie van Voorthuysen, 6-2-2005)

PV "power stations", incl. Springerville PV plant, Tucson, AZ, U.S.A. (met dank aan Floris Wouterlood):
http://greenwatts.com/pages/SolarOutput.asp

1 2 3
 

© 2005 Peter J. Segaar, Leiden (NL)